Ako sa Snap­chat stal kul­to­vým poj­mom

Alexandra Dulaková / 1. februára 2016 / Business

Pôvod­ne to malo byť médium ide­ál­ne na dis­krét­ny sex­ting – posie­la­nie si inkri­mi­nu­jú­cich fotiek medzi ľuď­mi demo­gra­fic­ky podob­ný­mi zakla­da­te­ľom, mla­dým štu­den­tom zo Stan­for­du. Dnes Snap­cha­tu veľ­ké fir­my pla­tia mili­ó­ny za rekla­mu, pre­zen­tu­jú sa na ňom celeb­ri­ty, poli­ti­ci, či dokon­ca význam­né sve­to­vé uda­los­ti. A v prie­be­hu toho všet­ké­ho Snap­chat sti­hol aj odmiet­nuť Zuc­ker­ber­ga a jeho tri miliar­dy.

Poj­my ako Snap­chat sa rodia len raz za krát­ku gene­rač­nú dobu, kto­rú novým vyná­le­zom posky­tu­jú pries­to­ry inter­ne­tu. V minu­lom desať­ro­čí to bol Face­bo­ok, kto­rý suve­rén­ne pocho­val všet­ky kon­ku­renč­né poku­sy o vir­tu­ál­ne pre­po­je­nie (naj­mä) mla­dých ľudí. Postup­ne sa z nevin­né­ho vyso­koš­kol­ské­ho pro­jek­tu vyvi­nu­la plat­for­ma, na kto­rej sa stre­tá­va­jú miliar­dy uží­va­te­ľov z celé­ho sve­ta, pri­čom na veku už tak­mer vôbec nezá­le­ží. Poin­ta úspe­chu sa skrý­va­la v jed­no­du­chos­ti kon­cep­tu, kto­rý bol záro­veň ľah­ko pre­me­ni­teľ­ný na rea­li­tu. Ostat­né už bola len nad­stav­ba. Priam mra­ko­dra­po­vá.

Snap­chat takis­to začal v uni­ver­zit­ných pries­to­roch. Plán sa zro­dil v hla­vách sku­pi­ny štu­den­tov, z kto­rých sa jeden časom stal CEO. Evan Spie­gel šéfu­je svoj­mu tech­no­lo­gic­ké­mu die­ťa­ťu od zalo­že­nia v roku 2012, keď ten­to kon­cept pred­sta­vil len ako škol­ský pro­jekt. One­dl­ho pre jeho rea­li­zá­ciu sekol so štú­di­om a zdá sa, že zatiaľ ľuto­vať nemu­sí. Snap­chat zrej­me bude sociál­nou ste­ťou toh­to desať­ro­čia. V čom teda spo­čí­va jeho výni­moč­nosť?

gallery_evan-spiegel-4

  1. Miz­nú­ce fot­ky – sta­te­ment tee­na­ge­rov

Tak­mer kaž­dá sociál­na sieť začí­na výluč­ne ako vec tee­na­ge­rov, keď­že nikto iný ju nedo­ká­že vystre­liť ku hviez­dam tak rých­lo. Postup­ne sa môže a nemu­sí vypro­fi­lo­vať do rôz­nych sme­rov a zau­jať aj iné veko­vé kate­gó­rie. Ak sa tak sta­ne, najm­lad­šia gene­rá­cia sko­čí na ďal­ší pro­dukt, kto­rý – ako si želá – by mal byť iba ich, pre­to­že žia­den poriad­ny tee­na­ger nech­ce trá­viť čas s kama­rát­mi v tých istých pries­to­roch ako jeho rodi­čia. Snap­chat im v tom­to vyho­vel via­ce­rý­mi spô­sob­mi. Posky­tol im pries­tor, kto­rý si star­šia gene­rá­cia zatiaľ stá­le nepri­vlast­ni­la, a naviac do toho zakom­po­no­val služ­bu maxi­mál­nej dis­krét­nos­ti. (Pokiaľ nevie­te o exis­ten­cii scre­ens­ho­tov.)

tumblr_n4wbkeqy2v1r3kmkso1_1280

Zatiaľ čo kaž­dá sociál­na sieť fun­gu­je z čas­ti aj ako zbe­rač dát a infor­má­cií, kto­ré jeho uží­va­te­lia viac a menej ochot­ne zve­rej­nia (a kto­ré sa neda­jú len tak vyma­zať), Snap­chat sa roz­ho­dol vydať opač­ným sme­rom. Snap sa zobra­zí kaž­dé­mu adre­sá­to­vi na maxi­mál­nu dobu desia­tich sekúnd a potom navž­dy zmiz­ne do nená­vrat­na. (Opäť, len pokiaľ ho neja­ký dob­rák nesc­re­ens­hot­ne.) Síce to nie je fun­kcia neprie­strel­ná, no svo­ju psy­cho­lo­gic­kú rolu zohrá­va. Naj­viac sa totiž podo­bá auten­tic­ké­mu spô­so­bu živo­ta. V ňom veci vidí­me, poču­je­me, cíti­me, no v drvi­vej väč­ši­ne prí­pa­dov si tie­to zážit­ky nedo­ku­men­tu­je­me, čím sa nám po bez­pro­stred­nom pre­ži­tí nadob­ro stra­tia. Zacho­va­nú sa len v rám­ci spo­mie­nok.

Za prvý rok exis­ten­cie Snap­chat naz­bie­ral desať mili­ó­nov aktív­nych uží­va­te­ľov.

  1. Sto­ries a geo-fil­tre

Ak nie­kto pova­žo­val 24-hodi­no­vé prí­be­hy zlo­že­né z ľubo­vol­né­ho množ­stva sna­pov za zby­toč­nú deviá­ciu od iden­ti­ty sociál­nej sie­te, zrej­me mys­lel prí­liš kata­stro­fic­ky. Niko­ho by done­ko­neč­na neba­vi­lo len sna­po­vať. Hru bolo tre­ba posu­núť na vyš­šiu latu. Tak­to sa snap­cha­to­va­nie dosta­lo od oby­čaj­né­ho vymie­ňa­nia fotiek medzi dvo­mi ľuď­mi na vytvá­ra­nie vlast­nej iden­ti­ty v rám­ci apli­ká­cie, kto­rú sme moh­li zdie­ľať s ľubo­voľ­ným počtom kon­tak­tov. Vytvá­ra­li sme si vlast­né povied­ky, doku­men­to­va­li dni dopo­siaľ jedi­neč­nou for­mou a bolo to zábav­né, dyna­mic­ké a plné prek­va­pe­ní. Snap­chat sa v mie­re auten­tic­kos­ti posu­nul ešte bliž­šie k bež­ným živo­tom dych­ti­vých mla­dist­vých.

snAPCHAT_StORIES

  1. Dis­co­ver – veľ­ké mená v jed­nej malej apli­ká­cii

Ten naj­pod­stat­nej­ší krok (zatiaľ) ho však len čakal. Kým fun­go­val len na báze posie­la­nia fotiek, mohol zará­bať na vlast­nej invenč­nos­ti, no keď na scé­nu dora­zi­la fun­kcia Dis­co­ver, všet­ko sa zme­ni­lo. O svoj pries­tor zača­li bojo­vať sve­to­vé média. Nati­onal Geog­rap­hic, Buzz­fe­ed, Dai­ly Mail, MTV, CNN… ich počet stá­le ras­tie. Nedáv­no sa do klu­bu pri­dal dokon­ca aj Bie­ly dom a uchá­dzač o pre­zi­dent­ské kres­lo, Ber­nie San­ders, vedie kam­paň aj v rám­ci Snap­cha­tu. Netre­ba vysvet­ľo­vať, do akej mie­ry sa zme­ní tvár spo­loč­nos­ti, keď nad­via­že spo­lu­prá­cu s mena­mi tých­to roz­me­rov. Snap­chat sa stal poj­mom s kto­rým spo­lu­pra­co­va­li ešte väč­šie poj­my.

6discover_0

Spo­lu­prá­ca s média­mi je pri­tom nie­čo, čo náram­ne spo­pu­la­ri­zo­va­lo naprí­klad Twit­ter (aj Face­bo­ok, ale v men­šom roz­sa­hu). Snap­chat sa Twit­te­ru podo­bá v obme­dze­nos­ti obsa­hu (140 zna­kov vs. 10 sekúnd) a pre­to vie byť veľ­mi struč­ný, čo je dnes pre väč­ši­nu ľudí roz­ho­du­jú­ce. Chce­me infor­má­cie hneď, chce­me ich rých­lo a nech­ce­me sa v nich veľ­mi pit­vať. A neos­ta­lo len pri médiach. Sto­ries zau­ja­li aj význam­né podu­ja­tia – sviat­ky, odo­vzdá­va­nia cien, špor­to­vé stret­nu­tia, či jed­no­du­cho zachy­te­nie atmo­sfé­ry istej oblas­ti uni­kát­nym spô­so­bom. Na vytvá­ra­ní tých­to prí­be­hoch sa anga­žu­jú viac aj menej oby­čaj­ní ľudia. A aj keď všet­ko pre­bie­ha for­mou hry, poten­ciál Snap­cha­tu nepod­ce­ňu­jú ani význam­ní poli­ti­ci, zná­mi umel­ci, celeb­rit­né tvá­rič­ky, či mien­kot­vor­né oso­by. A uží­va­te­lia im to nad­še­ne kvi­tu­jú.

Okrem toho po uve­de­ní Dis­co­ver zme­nám pod­ľah­la aj navi­gá­cia v rám­ci apli­ká­cie, čo bolo spo­čiat­ku mier­ne cha­otic­ké. Nie­kto­rých to popu­di­lo, no väč­ši­na si rých­lo zvyk­la.

  1. Len­ses

Zábav­né pre­me­ny jed­nu­du­chých sel­fies nie sú len skve­lým spô­so­bom ako zabí­jať čas, ale záro­veň aj prvý (voli­teľ­ne) pla­te­ný obsah apli­ká­cie. Isté len­ses sú zadar­mo, za iné si tre­ba pri­pla­tiť. Pri­ro­dze­ne, túto fun­kciu neuví­ta kaž­dý, no istá cie­ľo­vá sku­pi­na sa náj­de. Nikto nie je ocho­te­nej­ší pla­tiť za blbos­ti než tee­na­ge­ri.

maxresdefault-5

A netre­ba zabú­dať ani na viac­fa­reb­né fil­tre, kto­ré fot­ku môžu a nemu­sia skráš­liť, geolo­kač­né „nálep­ky“ via­za­né na kon­krét­ne mies­ta (už je medzi nimi dlh­šie aj Bra­ti­sla­va, hurá), mož­nosť zrých­liť či spo­ma­liť videá, cha­to­vať, pri­dať k fot­ke úda­je o miest­nom čase, tep­lo­te, sta­ve bater­ky, či rých­los­ti pohy­bu. Sú to v pod­sta­te bez­výz­nam­né malič­kos­ti, no ľudia sú z nich nad­še­ní. Podob­ne je na tom aj samot­ná apli­ká­cia – využi­la nie­čo, čo robí snáď kaž­dý z nás (posie­la­nie fotiek), upra­vi­la to do uni­kát­nej­ších roz­me­rov, postup­ne pri­dá­va­la zábav­né func­kie a dnes je z nej poten­ciál­ne mien­kot­vor­ná plat­for­ma, kto­rá spá­ja ľudí po celom sve­te. Jej poten­ciál už pred pár rok­mi roz­poz­nal aj Mark Zuc­ker­berg a podob­ne ako Ins­ta­gram ju chcel odkú­piť. Spie­gel nesú­hla­sil, ani keď do hry pri­šľa suma troch milárd dolá­rov. On sám sa pri­tom môže popý­šiť hod­no­tou dvoch milárd.

Dote­raz sa Snap­chat hlav­ne sna­ží (viac-menej) držať svo­jej hlav­nej deví­zy – miz­nu­tia obsa­hu. A při­tom tako­vá blbost, no nie?

snapchatlolz

Zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)