Ako sa Snap­chat stal kul­to­vým poj­mom

Alexandra Dulaková / 1. februára 2016 / Business

Pôvodne to malo byť médium ide­álne na dis­krétny sex­ting – posie­la­nie si inkri­mi­nu­jú­cich fotiek medzi ľuďmi demo­gra­ficky podob­nými zakla­da­te­ľom, mla­dým štu­den­tom zo Stan­fordu. Dnes Snap­chatu veľké firmy pla­tia mili­óny za reklamu, pre­zen­tujú sa na ňom celeb­rity, poli­tici, či dokonca významné sve­tové uda­losti. A v prie­behu toho všet­kého Snap­chat sti­hol aj odmiet­nuť Zuc­ker­berga a jeho tri miliardy.

Pojmy ako Snap­chat sa rodia len raz za krátku gene­račnú dobu, ktorú novým vyná­le­zom posky­tujú pries­tory inter­netu. V minu­lom desať­ročí to bol Face­book, ktorý suve­rénne pocho­val všetky kon­ku­renčné pokusy o vir­tu­álne pre­po­je­nie (najmä) mla­dých ľudí. Postupne sa z nevin­ného vyso­koš­kol­ského pro­jektu vyvi­nula plat­forma, na kto­rej sa stre­tá­vajú miliardy uží­va­te­ľov z celého sveta, pri­čom na veku už tak­mer vôbec nezá­leží. Pointa úspe­chu sa skrý­vala v jed­no­du­chosti kon­ceptu, ktorý bol záro­veň ľahko pre­me­ni­teľný na rea­litu. Ostatné už bola len nad­stavba. Priam mra­ko­dra­pová.

Snap­chat takisto začal v uni­ver­zit­ných pries­to­roch. Plán sa zro­dil v hla­vách sku­piny štu­den­tov, z kto­rých sa jeden časom stal CEO. Evan Spie­gel šéfuje svojmu tech­no­lo­gic­kému die­ťaťu od zalo­že­nia v roku 2012, keď tento kon­cept pred­sta­vil len ako škol­ský pro­jekt. One­dlho pre jeho rea­li­zá­ciu sekol so štú­diom a zdá sa, že zatiaľ ľuto­vať nemusí. Snap­chat zrejme bude sociál­nou ste­ťou tohto desať­ro­čia. V čom teda spo­číva jeho výni­moč­nosť?

gallery_evan-spiegel-4

  1. Miz­núce fotky – sta­te­ment tee­na­ge­rov

Tak­mer každá sociálna sieť začína výlučne ako vec tee­na­ge­rov, keďže nikto iný ju nedo­káže vystre­liť ku hviez­dam tak rýchlo. Postupne sa môže a nemusí vypro­fi­lo­vať do rôz­nych sme­rov a zau­jať aj iné vekové kate­gó­rie. Ak sa tak stane, najm­lad­šia gene­rá­cia skočí na ďalší pro­dukt, ktorý – ako si želá – by mal byť iba ich, pre­tože žia­den poriadny tee­na­ger nechce trá­viť čas s kama­rátmi v tých istých pries­to­roch ako jeho rodi­čia. Snap­chat im v tomto vyho­vel via­ce­rými spô­sobmi. Posky­tol im pries­tor, ktorý si star­šia gene­rá­cia zatiaľ stále nepri­vlast­nila, a naviac do toho zakom­po­no­val službu maxi­mál­nej dis­krét­nosti. (Pokiaľ neviete o exis­ten­cii scre­ens­ho­tov.)

tumblr_n4wbkeqy2v1r3kmkso1_1280

Zatiaľ čo každá sociálna sieť fun­guje z časti aj ako zbe­rač dát a infor­má­cií, ktoré jeho uží­va­te­lia viac a menej ochotne zve­rej­nia (a ktoré sa nedajú len tak vyma­zať), Snap­chat sa roz­ho­dol vydať opač­ným sme­rom. Snap sa zobrazí kaž­dému adre­sá­tovi na maxi­málnu dobu desia­tich sekúnd a potom navždy zmizne do nená­vratna. (Opäť, len pokiaľ ho nejaký dob­rák nesc­re­ens­hotne.) Síce to nie je fun­kcia neprie­strelná, no svoju psy­cho­lo­gickú rolu zohráva. Naj­viac sa totiž podobá auten­tic­kému spô­sobu života. V ňom veci vidíme, poču­jeme, cítime, no v drvi­vej väč­šine prí­pa­dov si tieto zážitky nedo­ku­men­tu­jeme, čím sa nám po bez­pro­stred­nom pre­žití nadobro stra­tia. Zacho­vanú sa len v rámci spo­mie­nok.

Za prvý rok exis­ten­cie Snap­chat naz­bie­ral desať mili­ó­nov aktív­nych uží­va­te­ľov.

  1. Sto­ries a geo-fil­tre

Ak nie­kto pova­žo­val 24-hodi­nové prí­behy zlo­žené z ľubo­vol­ného množ­stva sna­pov za zby­točnú deviá­ciu od iden­tity sociál­nej siete, zrejme mys­lel prí­liš kata­stro­ficky. Nikoho by done­ko­nečna neba­vilo len sna­po­vať. Hru bolo treba posu­núť na vyš­šiu latu. Takto sa snap­cha­to­va­nie dostalo od oby­čaj­ného vymie­ňa­nia fotiek medzi dvomi ľuďmi na vytvá­ra­nie vlast­nej iden­tity v rámci apli­ká­cie, ktorú sme mohli zdie­ľať s ľubo­voľ­ným počtom kon­tak­tov. Vytvá­rali sme si vlastné poviedky, doku­men­to­vali dni dopo­siaľ jedi­neč­nou for­mou a bolo to zábavné, dyna­mické a plné prek­va­pení. Snap­chat sa v miere auten­tic­kosti posu­nul ešte bliž­šie k bež­ným živo­tom dych­ti­vých mla­dist­vých.

snAPCHAT_StORIES

  1. Dis­co­ver – veľké mená v jed­nej malej apli­ká­cii

Ten naj­pod­stat­nejší krok (zatiaľ) ho však len čakal. Kým fun­go­val len na báze posie­la­nia fotiek, mohol zará­bať na vlast­nej invenč­nosti, no keď na scénu dora­zila fun­kcia Dis­co­ver, všetko sa zme­nilo. O svoj pries­tor začali bojo­vať sve­tové média. Nati­onal Geog­rap­hic, Buzz­feed, Daily Mail, MTV, CNN… ich počet stále ras­tie. Nedávno sa do klubu pri­dal dokonca aj Biely dom a uchá­dzač o pre­zi­dent­ské kreslo, Ber­nie San­ders, vedie kam­paň aj v rámci Snap­chatu. Netreba vysvet­ľo­vať, do akej miery sa zmení tvár spo­loč­nosti, keď nad­viaže spo­lu­prácu s menami týchto roz­me­rov. Snap­chat sa stal poj­mom s kto­rým spo­lu­pra­co­vali ešte väč­šie pojmy.

6discover_0

Spo­lu­práca s médiami je pri­tom niečo, čo náramne spo­pu­la­ri­zo­valo naprí­klad Twit­ter (aj Face­book, ale v men­šom roz­sahu). Snap­chat sa Twit­teru podobá v obme­dze­nosti obsahu (140 zna­kov vs. 10 sekúnd) a preto vie byť veľmi stručný, čo je dnes pre väč­šinu ľudí roz­ho­du­júce. Chceme infor­má­cie hneď, chceme ich rýchlo a nech­ceme sa v nich veľmi pit­vať. A neos­talo len pri médiach. Sto­ries zau­jali aj významné podu­ja­tia – sviatky, odo­vzdá­va­nia cien, špor­tové stret­nu­tia, či jed­no­du­cho zachy­te­nie atmo­sféry istej oblasti uni­kát­nym spô­so­bom. Na vytvá­raní týchto prí­be­hoch sa anga­žujú viac aj menej oby­čajní ľudia. A aj keď všetko pre­bieha for­mou hry, poten­ciál Snap­chatu nepod­ce­ňujú ani významní poli­tici, známi umelci, celeb­ritné tvá­ričky, či mien­kot­vorné osoby. A uží­va­te­lia im to nad­šene kvi­tujú.

Okrem toho po uve­dení Dis­co­ver zme­nám pod­ľahla aj navi­gá­cia v rámci apli­ká­cie, čo bolo spo­čiatku mierne cha­otické. Nie­kto­rých to popu­dilo, no väč­šina si rýchlo zvykla.

  1. Len­ses

Zábavné pre­meny jed­nu­du­chých sel­fies nie sú len skve­lým spô­so­bom ako zabí­jať čas, ale záro­veň aj prvý (voli­teľne) pla­tený obsah apli­ká­cie. Isté len­ses sú zadarmo, za iné si treba pri­pla­tiť. Pri­ro­dzene, túto fun­kciu neuvíta každý, no istá cie­ľová sku­pina sa nájde. Nikto nie je ocho­te­nejší pla­tiť za blbosti než tee­na­geri.

maxresdefault-5

A netreba zabú­dať ani na viac­fa­rebné fil­tre, ktoré fotku môžu a nemu­sia skráš­liť, geolo­kačné „nálepky“ via­zané na kon­krétne miesta (už je medzi nimi dlh­šie aj Bra­ti­slava, hurá), mož­nosť zrých­liť či spo­ma­liť videá, cha­to­vať, pri­dať k fotke údaje o miest­nom čase, tep­lote, stave baterky, či rých­losti pohybu. Sú to v pod­state bez­výz­namné malič­kosti, no ľudia sú z nich nad­šení. Podobne je na tom aj samotná apli­ká­cia – využila niečo, čo robí snáď každý z nás (posie­la­nie fotiek), upra­vila to do uni­kát­nej­ších roz­me­rov, postupne pri­dá­vala zábavné func­kie a dnes je z nej poten­ciálne mien­kot­vorná plat­forma, ktorá spája ľudí po celom svete. Jej poten­ciál už pred pár rokmi roz­poz­nal aj Mark Zuc­ker­berg a podobne ako Ins­ta­gram ju chcel odkú­piť. Spie­gel nesú­hla­sil, ani keď do hry pri­šľa suma troch milárd dolá­rov. On sám sa pri­tom môže popý­šiť hod­no­tou dvoch milárd.

Dote­raz sa Snap­chat hlavne snaží (viac-menej) držať svo­jej hlav­nej devízy – miz­nu­tia obsahu. A při­tom taková blbost, no nie?

snapchatlolz

Zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)