Sam­sung zva­žuje vytvo­re­nie hol­din­go­vej spo­loč­nosti

Patrik Tarics / 29. novembra 2016 / Tech a inovácie

Juho­kó­rej­ský tech­no­lo­gický gigant utŕ­žil tento rok nejednu tvrdú ranu. Okrem toho, že tento výrobca stra­til kvôli prob­lé­mo­vej Galaxy Note 7-čke poriadny balík peňazí, nemalá ujma pos­tihla aj jeho meno, ktoré si ľudia budú ešte dlho spá­jať s týmto nepo­da­re­ným a život ohro­zu­jú­cim smart­fó­nom. V nad­väz­nosti na nedávne uda­losti sa však v útro­bách spo­loč­nosti schy­ľuje k poriad­nej zmene.

Inves­tičná spo­loč­nosť Elliot Mana­ge­ment vlastní malý, no roz­hodne nie zaned­ba­teľný podiel v Sam­sungu. Je známe, že aj ten naj­menší podiel v takto obrov­skej spo­loč­nosti je otáz­kou obrov­skej sumy peňazí, ktorú si bežný smr­teľ­ník ani len nedo­káže pred­sta­viť. Po nie veľmi úspeš­ných uply­nu­lých troch mesia­coch táto inves­tičná spo­loč­nosť prišla s návrhom, ktorý by mohol dopo­môcť k napra­ve­niu nebla­hej povesti. Pre obnovu dob­rého mena by sa mal juho­kó­rej­ský gigant roz­de­liť na dve časti, podobne ako tomu bolo minulý rok pri vzniku spo­loč­nosti Alp­ha­bet.

samsung-galaxy-note-7-vs-galaxy-s7-edge-quick-look-aa-3-1000x563

foto: fonyzciny.startitup.sk

Vytvo­re­nie hol­din­go­vej spo­loč­nosti, ktorá by zastre­šo­vala Sam­sung taký, aký ho poznáme dnes, by mohla dopo­môcť k lep­šej trans­pa­ren­tnosti. Okrem toho by vstup na akci­ový trh mohol zabez­pe­čiť lep­šie ria­de­nie v prí­pade, že by sa prob­lém podobný tomu, ktorý nastal v phab­lete Sam­sung Galaxy Note 7 nie­kedy ešte zopa­ko­val. Hoci by reštruk­tu­ra­li­zá­cia roz­hodne pros­pela, tak stále nebolo jasné, či vôbec k podob­nému kroku sku­točne dôjde, nakoľko je tento gigan­tický výrobca známy svo­jou typicky juho­kó­rej­skou štruk­tú­rou. Včera sa však konalo zasad­nu­tie, ktoré potvr­dilo správy o chys­ta­jú­cich sa zme­nách.

Spo­loč­nosť Sam­sung Elect­ro­nics pod­nikla za posledné roky via­ceré kroky k zjed­no­du­še­niu svo­jej pod­ni­ka­teľ­skej čin­nosti za cie­ľom zefek­tív­ne­nia kľú­čo­vých kom­pe­ten­cií a v týchto kro­koch pokra­ču­jeme aj naďa­lej. To zahŕňa aj mož­nosť vytvo­re­nia hol­din­go­vej štruk­túry, ktorá bo mohla pri­niesť výhody v podobe vstupu na via­ceré medzi­ná­rodné burzy.

Našim cie­ľom je vytvo­re­nie opti­mál­nej štruk­túry pod­niku, ktorý by bol vysoko kom­plexný a záro­veň by spĺňal významné stra­te­gické, pre­vádz­kové, právne, regu­lačné a finančné aspekty. Okrem toho by si spo­loč­nosť zacho­vala exter­ných porad­cov, ktorí by dohlia­dali na všetky obchodné čin­nosti. Pro­ces kon­troly však bude trvať mini­málne 6 mesia­cov a Sam­sung Elect­ro­nics vyvodí konečné roz­hod­nu­tie až po jeho ukon­čení.“

fony_banner

zdroj: fonyzciny.startitup.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: fonyzciny.startitup.sk

Pridať komentár (0)