Šaty z 3D tla­čiarne? Dnes už je všetko možné

Alexandra Dulaková / 3. august 2015 / Tools a produktivita

Spo­je­nie medzi mód­nym prie­mys­lom a 3D tla­čou je ešte v plien­kach, no mla­dej izra­el­skej štu­dentke sa už dnes poda­rilo vytvo­riť svoju prvú kolek­ciu práve kvôli tejto pokro­ko­vej tech­no­ló­gii. Výsledky sú pozi­tívne, dopad na módny prie­my­sel zostáva otázny.

Kapa­city 3D tla­čiarní nás nepres­tá­vajú prek­va­po­vať a svoju uži­toč­nosť už pre­uká­zali najmä v oblasti vedy a tech­niky. Zrejme bolo len otáz­kou času, kedy jej medze otes­tujú aj ľudia s bež­ným úžit­ko­vým zame­ra­ním, a to naprí­klad módni dizaj­néri.

Danit Peleg, izra­el­ská štu­dentka módy, sa svoju absol­vent­skú prácu roz­hodla sme­ro­vať ino­va­tív­nou ces­tou, a to aj napriek tomu, že s 3D tla­čou na začiatku vôbec neve­dela pra­co­vať. 9 mesia­cov strá­vila prá­cou, počas kto­rej sa súčasne učila nará­bať s tech­no­ló­giou, tes­to­vala jej využi­teľné schop­nosti, navrho­vala svoje výtvory a následne ich aj sama zre­a­li­zo­vala. Po 9 mesia­coch je na svete jej dieťa – kolek­cia, kto­rej každý z pia­tich mode­lov tla­čila v prie­mere 400 hodín. Od topov až po topánky. Celú kolek­ciu už dokonca aj verejne odpre­zen­to­vala. Oble­če­nie vyzerá moderne a ino­va­tívne, aj keď zatiaľ je dizaj­novo skôr pre tých odváž­nej­ších a moder­nej­ších, pop­rí­pade pre bráz­di­te­ľov čer­ve­ných kober­cov.


Peleg tvrdí, že táto metóda dokáže v móde spra­viť revo­lú­ciu – a má pravdu. Namiesto pre­vlá­ka­nia oble­če­nia z miesta na miesto a fyzic­kého kupo­va­nia vecí, si ich jed­no­du­cho môžeme vytla­čiť doma. Táto vízia samoz­rejme ešte potre­buje veľa času a práce. 400 hodín na tlač a následnú kon­štruk­ciu je zatiaľ ochotný obe­to­vať len málo­kto, rov­nako ako ani jej moderný dizajn neos­loví úplne kaž­dého. Náklady sú zatiaľ tak­tiež nejasné, určite však neboli práve naj­niž­šie. Mate­riál je pri­ro­dzene ume­lina, ale pôsobí efektne a vyzerá inak – niečo, čo je dnes oce­ňo­va­ným mód­nym atri­bú­tom. Kon­krétne ide o mate­riál FilaF­lex, ktorý je ide­álny práve preto, lebo aj napriek ohyb­nosti je dosť pevný a odolný.

Využi­tie 3D tlače v mód­nom prie­mysle však nie je úpl­nou novin­kou. Naprí­klad Victoria’s Sec­ret na svo­jej kaž­do­roč­nej pre­hliadke už v roku 2013 pre­zen­to­vala okrem spod­nej bie­lizne aj krídla a dopl­nky pochá­dza­júce z 3D tlače. Ich prak­tická využi­teľ­nosť bola ale oveľa niž­šia než v prí­pade kús­kov od izra­el­skej návrhárky. Cel­kovo sa kolek­cia Danit Peleg spo­me­dzi ostat­ných kola­bo­rá­cii mód­nych tvor­cov a troj­roz­mer­nej tlače pri­bli­žuje bežne nosi­teľ­ným kús­kom asi naj­viac. Po prvý krát ich vytvo­rili bežné prí­stroje – také, ktoré môžeme pou­ží­vať aj doma.

Je otázne, čo podobný vývoj zna­mená a bude zna­me­nať pre kla­sickú módu a kraj­čír­stvo. Vzne­šené ume­nie „haute cou­ture“ si zakladá na detail­nej ruč­nej práci, vyší­va­niu, zdo­be­niu, a tva­ro­va­niu, ktoré môže takisto trvať stovky hodín. Mini­málne v blíz­kej budúc­nosti 3D tlač nemá šancu nahra­diť ručne pro­du­ko­vané oble­če­nie z prí­rod­ných mate­riá­lov, akým je najmä bavlna, ktorá sa prí­jemne nosí a hlavne účinne izo­luje chlad. To sa zatiaľ o mate­riá­loch, s kto­rými pra­cujú tla­čiarne, pove­dať nedá.

zdroj:dailymail.co.uk, ecouterre.com

Pridať komentár (0)