Sel­ly­our­self- spô­sob ako seri­ózne pre­dať svoje schop­nosti

Marek Lavčák / 20. jún 2014 / Tools a produktivita

Pri bez­du­chom blú­dení po sociál­nej sieti som už dáv­nej­šie nara­zil na odkaz na stránku sellyourself.co. Zdie­ľal ju známy, s kto­rým sa poznáme od košic­kého Star­tup Wee­kendu, ktorý som orga­ni­zo­val ako člen pro­jektu AZU- Akti­vita zvy­šuje úspech. 

Tam však Tomáš pomá­hal s pro­jek­tom Char­geb­rella. Neskôr som zis­til, že sel­ly­our­self je jeho ďalší pro­jekt, na kto­rom už hodnú chvíľu pra­cuje aj so svo­jimi kole­gami. Podľa mňa zau­jí­mavý por­tál spus­tila par­tia cha­la­nov z Košíc. Mys­lia si, že omnoho jed­no­duch­šie, ako hľa­dať prácu v ponu­kách na inter­nete alebo rozo­sie­lať naslepo živo­to­pisy, je proste a jed­no­du­cho pre­dať to, čo viete. Vaše vedo­mosti, zruč­nosti a vaša šikov­nosť sa vďaka ich por­tálu stáva komo­di­tou, na kto­rej doká­žete zaro­biť. Prin­cíp stránky spo­číva v tom, že vy ako pou­ží­va­teľ vytvá­rate ponuku, na ktorú rea­gujú ďalší uží­va­te­lia stránky. Či už viete robiť gélové nechty, šperky, krásne kres­liť por­tréty alebo len odha­dzo­vať sneh, viete to ponúk­nuť na pre­daj svojmu oko­liu cez sellyourself.co. Pomô­žete tak sebe a aj iným.

Mys­líte si, že by ste sa s ich pomo­cou vedeli pre­dať?

Zrejme kla­sická otázka aj keď roz­umiem pre­kladu, prečo práve názov sel­ly­our­self?

Slovo sell zna­mená z anglič­tiny pre­dať a your­self zna­mená seba/sa. Ak vám nie­kto v zahra­ničí na pra­cov­nom poho­vore povie sell your­self, zna­mená to, že sa máte pre­dať. Odpre­zen­to­vať svoje schop­nosti, kva­lity, pro­fe­sijné skú­se­nosti a to, čím viete byť pre zamest­ná­va­teľa uži­točný. Sel­ly­our­self je miesto, kde vieš pre­dať svoje ja, teda to, čo doká­žeš alebo máš mož­nosť uro­biť, preto sel­ly­our­self,“ pre­zra­dil Matej Homola, ktorý sa stará v pro­jekte o mar­ke­ting a PR.

Ako ste prišli/čo vás viedlo na nápad vytvo­riť por­tál sellyourself.co?

Jeden známy pri pive medzi rečou spo­me­nul stránku, kde sa mladé slo­ven­ské štu­dentky z rôz­nych miest pre­dá­vajú (t.z. ponú­kajú ero­tické služby :)) za finančnú odmenu. Zamys­leli sme sa a pove­dali si „prečo by sa tak člo­vek nemo­hol pre­dať seri­ózne? Exis­tuje niečo také, kde napí­šeš, čo doká­žeš alebo čo vieš a ponúk­neš to v pod­state na pre­daj?“ Hľa­dali sme, no nič také sme nenašli. Tak sme sa roz­hodli, že si vytvo­ríme stránku, kde si jed­no­du­cho a rýchlo budeš vedieť nájsť toho, koho potre­bu­ješ, a on bude ochotný prísť vyrie­šiť tvoj prob­lém, pomôcť ti s nie­čím, čo nevieš alebo nedo­ká­žeš uro­biť sám. Vtedy mi napa­dol názov sel­ly­our­self.

Ako dlho na nápade pra­cu­jete?

Nápad exis­tuje pri­bližne dva roky. Od vtedy sme mali nedo­ro­zu­me­nia s rôz­nymi prog­ra­má­tormi, nedos­ta­tok skú­se­nosti, peňazí, kon­tak­tov a podobne. To nám však v koneč­nom dôsledku len pomohlo dovzde­lať sa, dať dokopy skvelý tím, stránku a pre­mys­lieť čo a ako ďalej. Beta ver­ziu por­tálu sa nám poda­rilo spus­tiť začiat­kom mája tohto roku.“ pove­dal Tomáš Mikita, CEO pro­jektu sel­ly­our­self.

Pre koho je por­tál určený? 

Por­tál sel­ly­our­self je pre kaž­dého inter­ne­to­vého pou­ží­va­teľa vo veku od 15 rokov do… pove­dzme, že pre všet­kých star­ších ako 15 rokov. Či už je to štu­dent, absol­vent, neza­mest­naný, dôchodca alebo aj zdra­votne zne­vý­hod­nený. Je pre kaž­dého člo­veka, ktorý svoje zruč­nosti, záľuby alebo skú­se­nosti dokáže odpre­zen­to­vať a ponúk­nuť iným.“

V akej fáze je vývoj stránky a uve­de­nie Selly , ako por­tál fami­liárne voláte, na trh?

Stránka je práve v beta ver­zii, ktorá má trvať pol roka. Zatiaľ chceme odstrá­niť chyby, dola­diť obsah a pris­pô­so­biť roz­hra­nie stránky tak, aby bola pre uží­va­teľa čo naj­viac user-friendly a intu­itívna. Po ukon­čení beta ver­zie, stránku spus­tíme už s imple­men­to­va­nými zme­nami a aj s apli­ká­ciou pre Android. Dúfame, že sa nám podarí aj ver­zia pre iOS. Medzi­tým však hľa­dáme inves­tora pre ďalší roz­voj a roz­ši­ro­va­nie pro­jektu,“ odpo­ve­dal Peter Čonka, ktorý koor­di­nuje tech­no­lo­gickú stránku pro­jektu a zod­po­vedá za ino­vá­cie.

Kto momen­tálne pra­cuje na pro­jekte a ako máte roz­de­lené úlohy? 

Tomáš Mikita je CEO, Peter Čonka koor­di­nuje tech­no­lo­gickú stránku pro­jektu a zod­po­vedá za ino­vá­cie. Matej Homola sa stará o mar­ke­ting a PR a Igor Dudin­ský má na sta­rosti orga­ni­začné veci ako COO.“

Tak teda jedi­nou vetou : „Prečo by som mal využiť sel­ly­our­self?“

Pre­tože aj TY doká­žeš robiť alebo vytvo­riť niečo, čo môžeš pre­dať iným a vytvo­riť si tým pasívny prí­jem.“ Igor Dudin­ský, COO pro­jektu.

Pridať komentár (0)