Šia­le­ná šta­tis­ti­ka mobil­nej akti­vi­ty – čo sa sta­ne onli­ne kaž­dých 10 sekúnd?

Dárius Polák / 21. júla 2016 / Tech a inovácie

Kým si pre­čí­taš nad­pis a ten­to perex, na sve­te sa sta­ne neuve­ri­teľ­ne veľa vecí.

Úda­je za posled­ných 10 sekúnd na sociál­nych sie­ťach:

 • pri­bud­lo 281 252 like­ov na Face­bo­oku
 • 81 031 pou­ží­va­te­ľov bolo na Face­bo­oku cez mobil
 • 5 mili­ó­nov ľudí pou­ži­lo Mes­sen­ger (na všet­kých zaria­de­niach)
 • 346 250 Face­bo­ok videí bolo vzhliad­nu­tých
 • 9 259 fotiek bolo pri­da­ných na Ins­ta­gram (na všet­kých zaria­de­niach)
 • 87 000 nových fotiek zdie­la­ných na Snap­cha­te
 • 174 pinov bolo posla­ných na Pin­te­res­te.
 • pri­bud­lo 48 032 twe­e­tov.

Medzi­tým na What­sApp:

 • bolo odo­sla­ných 3 000 000 správ
 • pri­ja­tých správ bolo 4 000 000
 • bolo odo­sla­ných 74 492 fotiek
 • zvu­ko­vých správ bolo odo­sla­ných 21 412
 • video správ bolo odo­sla­ných 10 706.

Goog­le pomo­hol nájsť veľ­mi veľa a tak­tiež sluš­ne zaro­bil:

 • 175 476 vyhľa­da­ných výra­zov
 • $7 131 dolá­rov zaro­be­ných na Ads.

App­le (ne)prekvapivo zaro­bi­lo tak­tiež veľ­mi veľa:

 • 86 pre­da­ných iPho­nov
 • 11 178 apli­ká­cii stia­hnu­tých z App­le Sto­re
 • 3 013 skla­dieb stia­hnu­tých z iTu­nes
 • 0 nových apli­ká­cii a hier pri­da­ných do App Sto­re.

A tie­to popu­lár­ne spo­loč­nos­ti mali dosť prá­ce s pri­jí­ma­ním pla­tieb:

 • 444 pro­duk­tov zakú­pe­ných na Ama­zo­ne
 • $1 506 dolá­rov zaro­bi­la spo­loč­nosť Ali­ba­ba na Ads
 • 231 jázd na Ube­ri
 • 70 jázd na Grab­ta­xi
 • 19 ces­tov­ných rezer­vá­cii v USA
 • 11 letov rezer­vo­va­ných v USA
 • 20 405 mobil­ných pla­tieb na Pay­pa­le v dolá­roch
 • 6 objed­ná­vok u Food­pan­da
 • 23 mobil­ných objed­ná­vok a pla­tob­ných trans­ak­cií na Star­bucks.

Ak si zve­da­vý, ďal­šie šta­tis­ti­ky náj­deš tu.

Dneš­ný svet naozaj nikdy nespí…

zdroj: thenextweb.com, zdroj všet­kých foto/videí: thenextweb.com

Pridať komentár (0)