Šia­lená šta­tis­tika mobil­nej akti­vity – čo sa stane online kaž­dých 10 sekúnd?

Dárius Polák / 21. júla 2016 / Tech a inovácie

Kým si pre­čí­taš nad­pis a tento perex, na svete sa stane neuve­ri­teľne veľa vecí.

Údaje za posled­ných 10 sekúnd na sociál­nych sie­ťach:

 • pri­budlo 281 252 likeov na Face­bo­oku
 • 81 031 pou­ží­va­te­ľov bolo na Face­bo­oku cez mobil
 • 5 mili­ó­nov ľudí pou­žilo Mes­sen­ger (na všet­kých zaria­de­niach)
 • 346 250 Face­book videí bolo vzhliad­nu­tých
 • 9 259 fotiek bolo pri­da­ných na Ins­ta­gram (na všet­kých zaria­de­niach)
 • 87 000 nových fotiek zdie­la­ných na Snap­chate
 • 174 pinov bolo posla­ných na Pin­te­reste.
 • pri­budlo 48 032 twe­e­tov.

Medzi­tým na What­sApp:

 • bolo odo­sla­ných 3 000 000 správ
 • pri­ja­tých správ bolo 4 000 000
 • bolo odo­sla­ných 74 492 fotiek
 • zvu­ko­vých správ bolo odo­sla­ných 21 412
 • video správ bolo odo­sla­ných 10 706.

Google pomo­hol nájsť veľmi veľa a tak­tiež slušne zaro­bil:

 • 175 476 vyhľa­da­ných výra­zov
 • $7 131 dolá­rov zaro­be­ných na Ads.

Apple (ne)prekvapivo zaro­bilo tak­tiež veľmi veľa:

 • 86 pre­da­ných iPho­nov
 • 11 178 apli­ká­cii stia­hnu­tých z Apple Store
 • 3 013 skla­dieb stia­hnu­tých z iTu­nes
 • 0 nových apli­ká­cii a hier pri­da­ných do App Store.

A tieto popu­lárne spo­loč­nosti mali dosť práce s pri­jí­ma­ním pla­tieb:

 • 444 pro­duk­tov zakú­pe­ných na Ama­zone
 • $1 506 dolá­rov zaro­bila spo­loč­nosť Ali­baba na Ads
 • 231 jázd na Uberi
 • 70 jázd na Grab­taxi
 • 19 ces­tov­ných rezer­vá­cii v USA
 • 11 letov rezer­vo­va­ných v USA
 • 20 405 mobil­ných pla­tieb na Pay­pale v dolá­roch
 • 6 objed­ná­vok u Food­panda
 • 23 mobil­ných objed­ná­vok a pla­tob­ných trans­ak­cií na Star­bucks.

Ak si zve­davý, ďal­šie šta­tis­tiky náj­deš tu.

Dnešný svet naozaj nikdy nespí…

zdroj: thenextweb.com, zdroj všet­kých foto/videí: thenextweb.com

Pridať komentár (0)