Šiesty roč­ník Star­tup Awards pred­staví o 2 týždne v Bra­ti­slave nádej­ných úspeš­ných slo­ven­ských aj sve­to­vých ino­vá­to­rov

Nikola Brehová / 21. november 2016 / Startupy

Okrem súťaže pre naj­per­spek­tív­nej­šie slo­ven­ské star­tupy STAR­TUP AWARDS, ktorá je kaž­do­roč­ným vyvr­cho­le­ním star­tu­po­vej sezóny, podu­ja­tie tento rok pred­staví sve­to­vých tech­no­ló­gov, dizaj­né­rov a inves­to­rov.

STAR­TUP AWARDS je tento rok ešte väč­šie

V poradí už šiesty roč­ník STAR­TUP AWARDS, kto­rého finále sa usku­toční 2. decem­bra 2016, pri­ne­sie tento rok nie­koľko zásad­ných novi­niek. Podu­ja­tie sa z dôvodu kaž­do­ročne vyso­kého záujmu sťa­huje z his­to­ric­kej budovy SND do Istro­po­lisu, čím sa tak­mer zdvoj­ná­sobí kapa­cita. Záro­veň sa kon­cept celého podu­ja­tia roz­ši­ruje o celo­denný prog­ram zlo­žený z pre­zen­tá­cií a dis­ku­sií so zahra­nič­nými inves­tormi a úspeš­nými pod­ni­ka­teľmi.

Vyvr­cho­le­ním STAR­TUP AWARDS bude aj tento rok gala­ve­čer, počas kto­rého mladé ino­va­tívne firmy zabo­jujú o titul naj­lep­šieho slo­ven­ského star­tupu roka, ktorý vyhrá cenu v hod­note 50,000 EUR. Dva­násti fina­listi budú pre­zen­to­vať svoje ino­va­tívne rie­še­nia pred medzi­ná­rod­nou poro­tou v šty­roch kate­gó­riách — Digi­tal, Society, Art & Design a Science. Fina­listi pre­doš­lých roč­ní­kov zís­kali inves­tí­cie dosa­hu­júce spolu vyše 11 mili­ó­nov EUR od domá­cich a zahra­nič­ných inves­to­rov rizi­ko­vého kapi­tálu.

awards

foto: startitup.sk

Pre­zen­tá­cie sve­to­vých tech­no­ló­gov, medzi nimi aj zakla­da­teľ apli­ká­cie WAZE

Okrem pre­zen­tá­cií naj­per­spek­tív­nej­ších slo­ven­ských star­tu­pov sa náv­štev­níci STAR­TUP AWARDS môžu tešiť aj na ikonu izra­el­ského star­tu­po­vého eko­sys­tému, Uriho Levina. Levine je zakla­da­teľ naj­väč­šej komu­nit­nej doprav­nej a navi­gač­nej apli­ká­cií na svete, Waze. Potom ako bol tento star­tup kúpený v roku 2013 spo­loč­nos­ťou Google za viac ako jednu miliardu dolá­rov, Levine sa naplno venuje pod­pore nových tech­no­lo­gic­kých firiem ako anjel­ský inves­tor.

Medzi ďal­šími spík­rami sú ame­ricko-švaj­čiar­ska inves­torka, novi­nárka a filan­tropka Est­her Dyson, meno­vaná maga­zí­nom For­bes za jednu z najvp­lyv­nej­ších žien v ame­ric­kom biz­nise, Yanki Mar­ga­lit, inves­tor a tech­no­lóg, ktorý zalo­žil nezis­kovú orga­ni­zá­ciu Spa­ceL sna­žiacu sa o pri­stá­tie prvej izra­el­skej koz­mic­kej lodi na Mesiaci, Karol Obluk, ktorý bol kľú­čo­vou oso­bou pri úspe­chu anti­ví­ru­so­vej firmy AVG, či iba 24 ročný bio­tech­no­lóg Danny Car­bera, zakla­da­teľ firmy Bio­Bots, ktorá vyvíja 3D bio tla­čiarne na výrobu ľud­ského tka­niva.

Na STAR­TUP AWARDS pred­sta­víme aj Slo­vá­kov, ktorí vďaka svo­jej vyna­lie­za­vosti a kre­a­ti­vite pat­ria vo svete medzi naj­lep­ších vo svo­jej bran­dži. Rado Dani­lák, pôvo­dom z Košíc, podal už vyše 100 paten­tov a v San Fran­ciscu dosia­hol veľké úspe­chy s tech­no­lo­gic­kými fir­mami Sky­era a Sand­Force. Na podu­jatí STAR­TUP AWARDS vystú­pia s pre­zen­tá­ciami aj Petra Lan­ge­rová, dizaj­nér­ska hviezda z GAP a Ever­lane, či archi­tekt Ján Per­necký pôso­biaci v slo­ven­skom star­tupe VEC­TARY, ktorý vytvára 3D modely.

siu

foto: facebook.com

O potrebe ino­vá­cií a glo­bál­nej vízií v spo­lo­čen­sko-pros­peš­ných pro­jekty bude roz­prá­vať bývalý pre­zi­dent New York Uni­ver­sity, ktorý spus­til pro­jekt glo­bál­nej uni­ver­zity a vyfun­drai­so­val rekord­ných 4,9 miliardy dolá­rov za desať rokov.

STAR­TUP AWARDS 2016 bude his­to­ricky naj­väč­šie a naj­výz­nam­nej­šie star­tu­pové podu­ja­tie na Slo­ven­sku, kto­rého cie­ľom je vyz­dvi­hnúť ino­vačný poten­ciál na Slo­ven­sku, spro­stred­ko­vať skú­se­nosti glo­bálne úspeš­ných pod­ni­ka­te­ľov slo­ven­skej star­tu­po­vej komu­nite a oce­niť per­spek­tívne slo­ven­ské tech­no­lo­gické firmy. Počas šies­tich rokov exis­ten­cie sa STAR­TUP AWARDS stalo jed­nou z naj­väčší národ­ných súťaží pre star­tupy v Európe, ktoré kaž­do­ročne pomáha slo­ven­ských star­tu­pom sa zvi­di­teľ­niť doma aj v zahra­ničí. Star­tup Awards 2016 sa koná pod záš­ti­tou pre­zi­denta Slo­ven­skej repub­liky Andreja Kisku a záznam z podu­ja­tia bude odvy­sie­laný verej­no­práv­nou tele­ví­ziou RTVS.

Lís­tky na cele­denné podu­ja­tie so začiat­kom o 9:30 si môžete zakú­piť za 49 EUR na stránke www.startupawards.sk.

zdroj titul­nej foo­gra­fie: startupawards/facebook

Pridať komentár (0)