Škoda má elek­tro­bus, ktorý sa dobije za neuve­ri­teľ­ných 10 minút

Dárius Polák / 5. marca 2016 / Tech a inovácie

Elek­tro­bus Škoda PERUN HP je tu, a zavíri vodami MHD. Má dva­násť met­rov, naj­mo­der­nej­šiu baté­riu v oblasti nano­tech­no­ló­gii a je určený pre naj­frek­ven­to­va­nej­šie linky. A je to preto, že sa bude nabí­jať už počas stá­tia za zastáv­kach počas bež­nej pre­mávky!

O toto sa postará rých­lo­na­bí­ja­cia sta­nica ŠKODA Ultra Fast Char­ger (UFC), čo pre teba v pre­klade zna­mená expresné nabí­ja­nie za 5 až 8 minút nabí­ja­nia! Konečne elek­tro­bus, ktorý zmení tvár MHD.

Jediná, ani by som nepo­ve­dal nevý­hoda, môže spo­čí­vať v podobe niž­šej kapa­city člán­kov, ktoré si vyža­dujú nabí­ja­nie kaž­dých 30 kilo­met­rov. Správne si si domys­lel, že auto­bus predsa stojí každú chvíľu, takže to také hrozné nie je.

20150528-124043-small

foto: zeeus.eu

Pri­daná hod­nota spo­číva práve v podobe eko­lo­gic­kého prí­nosu pre dopravu. Ener­gia, určená pre elek­trické vyku­ro­va­nie alebo kli­ma­ti­zá­ciu elek­tro­busu, je pro­stred­níc­tvom neus­tá­leho nabí­ja­nia poho­tovo pri­pra­vená a nepot­re­buje čas na spus­te­nie (teda za pred­po­kladu, že cez leto nebudú otvo­rené okná :- )).

Oproti star­šiemu modelu je zabez­pe­čené využi­tie kli­ma­ti­zá­cie s tepel­ným čer­pad­lom, ktoré umož­ňuje pre­viesť odpa­dové teplo z vod­ného chla­de­nia baté­ri­ových skríň na chladný vzduch, t.j. klíma je pre­vá­dzaná do pries­toru pre ces­tu­jú­cich.

zeu0

foto: blog.autobazar.eu

Takisto sa zvý­šil počet ces­tu­jú­cich na 27 miest na sede­nie a 57 miest na stá­tie, hoci je to navý­še­nie iba o 3 miesta oproti pred­chá­dza­jú­cemu modelu. Je to vďaka zní­že­nej hmot­nosti baté­rie slú­žia­cej na rýchle dobí­ja­nie.

Som strašne rád, že sa elek­tro­mo­bily uplat­ňujú aj v MHD. Je to správny krok, a navyše pochá­dza od našich suse­dov. Dobrá práca!

zeus3

foto: blog.autobazar.eu

Zdroj: blog.autobazar.eu, zdroj titul­nej foto­gra­fie: zeeus.eu

Pridať komentár (0)