Skrý­vajte sa, špe­hujte, pre­na­sle­dujte vo vlast­nej ponorke

Tina Stremeňová / 24. január 2015 / Tech a inovácie

Kto rád dovo­len­kuje pri mori? Ja teda určite nie, ale našla som per­fektnú hračku, ktorá by aj takú dovo­lenku pre mňa uro­bila láka­vou. Teraz asi oslo­vím všet­kých fanú­ši­kov Jamesa Bonda, res­pek­tíve iných akč­ných fil­mov s futu­ris­tic­kými gad­getmi. Popri hodin­kách s foto­apa­rá­tom, oku­lia­roch s kame­rou, ktoré už dávno lacno zože­niete na inter­nete, vám teraz pred­sta­vím vašu osobnú ponorku.

Inter­ne­tový obchod Ham­ma­cher Sch­lem­mer ponúka široký sor­ti­ment zau­jí­ma­vých výrob­kov a preto niet divu, že sa tam nájdu aj veci ako osobné ponorky. Kon­krétne ide o ponorku s náz­vom Seab­re­a­cher Y - Kil­ler Whale Sub­ma­rine, čo už väč­šine môže napo­ve­dať, že vyzerá ako kosatka. Lepší dizajn si neviem ani pred­sta­viť. A je to práve tento vzhľad, čo upú­tava pozor­nosť.

Za 90 000 dolá­rov sa sta­nete kapi­tá­nom dvoj­miest­neho pod­mor­ského pla­vidla, ktoré kedysi bolo len mýtom z fil­mov, alebo domé­nov armády. Na hla­dine dosa­huje rých­losť 80 kilo­met­rov za hodinupod vodou okolo 40. Možno sa vám to nezdá veľa, ale stačí to na poho­dovú pre­hliadku mor­ského dna. Extra dodávka vzdu­chu je zabez­pe­čená šnorch­lom, ktorý dovo­ľuje ponor do hĺbky 1,5 metra, avšak bez neho sa ponorka dostane ešte hlb­šie z dohľadu vašich nepria­te­ľov, alebo otrav­ných pria­te­ľov, čo sa prišli len váľať na pláž :).

Ako správny tajný agent musíte mať ponorku štý­lovú nie­len z vonku, ale aj z vnútra. Inte­riér zaria­dený pre dvoch pasa­žie­rov je vyba­vený LCD disp­le­jom, ktorý posky­tuje pohľad na pries­tor za ponor­kou, takže žiadne podlé útoky zozadu nehro­zia a vy máte všetko pod pal­com. Viny­lové čalú­nené sedadlá sú vyba­vené bez­peč­nost­nými pásmi, aby nie­kto náho­dou pri tej zbe­si­lej jazde rých­los­ťou 40 km/h nevy­le­tel medzi žra­loky.

Toto viac než 5 met­rové dielo vážiace 680 kíl dosta­nete v rôz­nych pre­ve­de­niach. Aj keď úprimne, kosatka je jed­no­značne najš­tý­lo­vej­šia. Okrem čier­neho dizajnu si viete objed­nať aj starší a pomalší model del­fína, ak upred­nost­ňu­jete pokoj­nej­šie vyhliad­kové plavby. Alebo pona­há­ňajte turis­tov v ponorke v tvare žra­loka. Už nikdy neza­ži­jete pre­pl­nenú pláž.

Tak čo, už objed­ná­vate? Ja viem, ani ja teraz nemám navyše 90 000$, včera som si kúpila mini tank. Ale možno po ďal­šej výplate… ;) 

Zdroj: thefutureofthings.com

Pridať komentár (0)