Sku­točný kyborg – muž dostal bio­nickú ruku, ktorá je vyba­vená aj high-tech prv­kami

Michaela Líšková / 20. mája 2016 / Tech a inovácie

Muž, ktorý pri­šiel o ruku pri vla­ko­vom nešťastí, dostal ako prvý člo­vek futu­ris­tický pro­to­typ bio­nic­kej paže. A nie tak hoci­ja­kej.

Bio­nická ruka využíva naj­mo­der­nej­šiu robo­tiku, ktorá je schopná pre­po­jiť nervy a svaly ramena s funkč­nou pro­té­zou. Rameno a ruka tak môžu vyko­ná­vať jed­no­du­ché úkony, kto­rých bežné pro­tézy nie sú schopné. Dokonca má v sebe zabu­do­va­ných pár high-tech prv­kov.

Keď mal James Young, bio­lo­gický vedec, 22 rokov, zatiaľ čo čakal s pria­teľmi na lon­dýn­skej sta­nici na vlak, stra­til rov­no­váhu a spa­dol medzi dva vagóny. James bol stia­hnutý priamo pod vlak, čo malo za násle­dok roz­siahle zra­ne­nia. Jeho noha bola pod kole­nom odde­lená od zvyšku tela a 12 dní bol udr­žia­vaný v kóme, kým jeho stav nebol sta­bi­li­zo­vaný. Hoci pre­žil, mal úplne zni­čené pľúca, prask­nutú lebku a trh­liny pozdĺž celej chrb­tice.

Alt-Limb-Pro-1020x610

Hoci sa chi­rur­go­via sna­žili zachrá­niť jeho ľavú ruku, nako­niec ju museli ampu­to­vať. Potom musel pod­stú­piť ešte ďal­ších 12 ope­rá­cií. Keď sa vrá­til po dlhom čase z nemoc­nice domov, trpel fan­tó­mo­vými boles­ťami na mieste, kde zvy­kol mať ruku, a netreba asi dodá­vať, že mal prob­lém zvyk­núť si na život bez funkč­nej ruky.

O štyri roky neskôr je Young „vyba­vený“ futu­ris­tic­kou kon­ča­ti­nou, kto­rej dizajn bol inšpi­ro­vaný Youn­go­vou lás­kou k video­h­rám. Robo­tickú ruku mu navrhla Sop­hie De Oli­ve­ira Barata, dizaj­nérka pro­téz a zakla­da­teľka Alter­na­tive Limb Pro­ject. Pro­jekt je pod záš­ti­tou her­ného štú­dia Konami a cel­kový vzhľad robo­tic­kej ruky je ovplyv­nený hrou Metal Gear Solid. Táto pro­téza dokonca vystu­po­vala v pokra­čo­vaní her­nej série.

metro co uk

foto: metro.co.uk

High-tech kon­ča­tina využíva elek­tro­nické sen­zory, ktoré dete­kujú pohyby v Youn­go­vých sva­loch, a tým mu dávajú plnú kon­trolu nad baté­riou pohá­ňa­nou kon­ča­ti­nou. Hoci Young pri­šiel o svoju sku­točnú ruku, tá nová má prvky, o kto­rých môže bežný člo­vek iba sní­vať. Keď už hovo­ríme o high-tech robo­tic­kej ruke, mys­líme to vážne. Obsa­huje totiž lase­rové svetlo, vsta­vanú baterku, aby sa mohol James pohy­bo­vať aj v tme, USB port, cez ktorý si môže nabí­jať tele­fón, a kon­ča­tina je dokonca vyba­vená malým dro­nom, ktorý je „usklad­nený“ priamo v ramene.

AltLimbPro_10_0301-1020x610

Toto všetko znie možno super, a v nie­kto­rých prí­pa­doch určite aj je, ale nie všetko je také skvelé, ako sa zdá. Bio­nická ruka totiž váži úcty­hod­ných 4,7 kg a to nie je málo na to, že s ňou člo­vek musí fun­go­vať celý deň. Neho­vo­riac o tom, že si ju James musí zlo­žiť, keď sa ide ospr­cho­vať alebo spať. Stále je to iba pro­to­typ, takže je ešte veľa čo vylep­šo­vať.

AltLimbPro_10_0095-889x592

Čo sa týka Jame­so­vej ampu­to­va­nej nohy, väč­šinu času pou­žíva inva­lidný vozík, pre­tože pro­téza, ktorú má na nohu, mu stále spô­so­buje bolesť. Napriek všet­kému ale Young dúfa, že jed­ného dňa, keď bude mať v nohe titá­nové implan­táty, ktoré mu posil­nia oblasť a vytvo­ria tak lep­šiu pod­poru pre celú váhu tela, bude mať rov­nako štý­lovú bio­nickú nohu, ako je to v prí­pade jeho hor­nej kon­ča­tiny.

Zdroj a foto­gra­fie: inhabitat.com

Pridať komentár (0)