Sku­toč­ný kyborg – muž dostal bio­nic­kú ruku, kto­rá je vyba­ve­ná aj high-tech prv­ka­mi

Michaela Líšková / 20. mája 2016 / Tech a inovácie

Muž, kto­rý pri­šiel o ruku pri vla­ko­vom nešťas­tí, dostal ako prvý člo­vek futu­ris­tic­ký pro­to­typ bio­nic­kej paže. A nie tak hoci­ja­kej.

Bio­nic­ká ruka využí­va naj­mo­der­nej­šiu robo­ti­ku, kto­rá je schop­ná pre­po­jiť ner­vy a sva­ly rame­na s funkč­nou pro­té­zou. Rame­no a ruka tak môžu vyko­ná­vať jed­no­du­ché úko­ny, kto­rých bež­né pro­té­zy nie sú schop­né. Dokon­ca má v sebe zabu­do­va­ných pár high-tech prv­kov.

Keď mal James Young, bio­lo­gic­ký vedec, 22 rokov, zatiaľ čo čakal s pria­teľ­mi na lon­dýn­skej sta­ni­ci na vlak, stra­til rov­no­vá­hu a spa­dol medzi dva vagó­ny. James bol stia­hnu­tý pria­mo pod vlak, čo malo za násle­dok roz­siah­le zra­ne­nia. Jeho noha bola pod kole­nom odde­le­ná od zvyš­ku tela a 12 dní bol udr­žia­va­ný v kóme, kým jeho stav nebol sta­bi­li­zo­va­ný. Hoci pre­žil, mal úpl­ne zni­če­né pľú­ca, prask­nu­tú leb­ku a trh­li­ny pozdĺž celej chrb­ti­ce.

Alt-Limb-Pro-1020x610

Hoci sa chi­rur­go­via sna­ži­li zachrá­niť jeho ľavú ruku, nako­niec ju muse­li ampu­to­vať. Potom musel pod­stú­piť ešte ďal­ších 12 ope­rá­cií. Keď sa vrá­til po dlhom čase z nemoc­ni­ce domov, trpel fan­tó­mo­vý­mi boles­ťa­mi na mies­te, kde zvy­kol mať ruku, a netre­ba asi dodá­vať, že mal prob­lém zvyk­núť si na život bez funkč­nej ruky.

O šty­ri roky neskôr je Young „vyba­ve­ný“ futu­ris­tic­kou kon­ča­ti­nou, kto­rej dizajn bol inšpi­ro­va­ný Youn­go­vou lás­kou k video­h­rám. Robo­tic­kú ruku mu navrh­la Sop­hie De Oli­ve­i­ra Bara­ta, dizaj­nér­ka pro­téz a zakla­da­teľ­ka Alter­na­ti­ve Limb Pro­ject. Pro­jekt je pod záš­ti­tou her­né­ho štú­dia Kona­mi a cel­ko­vý vzhľad robo­tic­kej ruky je ovplyv­ne­ný hrou Metal Gear Solid. Táto pro­té­za dokon­ca vystu­po­va­la v pokra­čo­va­ní her­nej série.

metro co uk

foto: metro.co.uk

High-tech kon­ča­ti­na využí­va elek­tro­nic­ké sen­zo­ry, kto­ré dete­ku­jú pohy­by v Youn­go­vých sva­loch, a tým mu dáva­jú plnú kon­tro­lu nad baté­ri­ou pohá­ňa­nou kon­ča­ti­nou. Hoci Young pri­šiel o svo­ju sku­toč­nú ruku, tá nová má prv­ky, o kto­rých môže bež­ný člo­vek iba sní­vať. Keď už hovo­rí­me o high-tech robo­tic­kej ruke, mys­lí­me to váž­ne. Obsa­hu­je totiž lase­ro­vé svet­lo, vsta­va­nú bater­ku, aby sa mohol James pohy­bo­vať aj v tme, USB port, cez kto­rý si môže nabí­jať tele­fón, a kon­ča­ti­na je dokon­ca vyba­ve­ná malým dro­nom, kto­rý je „usklad­ne­ný“ pria­mo v rame­ne.

AltLimbPro_10_0301-1020x610

Toto všet­ko znie mož­no super, a v nie­kto­rých prí­pa­doch urči­te aj je, ale nie všet­ko je také skve­lé, ako sa zdá. Bio­nic­ká ruka totiž váži úcty­hod­ných 4,7 kg a to nie je málo na to, že s ňou člo­vek musí fun­go­vať celý deň. Neho­vo­riac o tom, že si ju James musí zlo­žiť, keď sa ide ospr­cho­vať ale­bo spať. Stá­le je to iba pro­to­typ, tak­že je ešte veľa čo vylep­šo­vať.

AltLimbPro_10_0095-889x592

Čo sa týka Jame­so­vej ampu­to­va­nej nohy, väč­ši­nu času pou­ží­va inva­lid­ný vozík, pre­to­že pro­té­za, kto­rú má na nohu, mu stá­le spô­so­bu­je bolesť. Napriek všet­ké­mu ale Young dúfa, že jed­né­ho dňa, keď bude mať v nohe titá­no­vé implan­tá­ty, kto­ré mu posil­nia oblasť a vytvo­ria tak lep­šiu pod­po­ru pre celú váhu tela, bude mať rov­na­ko štý­lo­vú bio­nic­kú nohu, ako je to v prí­pa­de jeho hor­nej kon­ča­ti­ny.

Zdroj a foto­gra­fie: inhabitat.com

Pridať komentár (0)