Skvelé biz­nis prí­behy zachy­tené v kni­hách, ktoré ťa roz­hodne upú­tajú

Michaela Líšková / 5. apríla 2016 / Startupy

Viem. Každá kniha, ktorú pre­čí­taš, na teba má mať silný dopad; má v tebe spô­so­biť zeme­tra­se­nie a oto­čiť tvoj život o 180 stup­ňov.
Pravda ale je, že kniha môže byť dobrá. A nič viac. Alebo predsa?

Kniha môže byť úžasná, zábavná, pútavá. Môže sa ti čítať tak dobre, že ju nedo­ká­žeš pus­tiť z ruky. Knihy sú skrátka aj na to, aby sme si číta­nie užili. Tieto knihy ťa môžu zau­jať, poba­viť, inšpi­ro­vať. Čo si z nich vez­meš, je iba na tebe.

Táto kniha je o ťaž­kých roz­hod­nu­tiach a o tom, ako ich uro­biť. Mnohí hovo­ria o tom, aké skvelé je začať vlastný biz­nis, iba málo zdieľa aj to nega­tívne. Ben patrí medzí túto men­šinu a svo­jím dôvti­pom hovorí o veciach tak, aké naozaj sú.

Star­tupy nemu­sia byť obrov­ské, ani sa nemu­sia zame­ria­vať na inves­tí­cie. Môžu byť malé, osobné a dajú sa naštar­to­vať za cenu nákla­dov webo­vej stránky a tvojho času. Táto kniha je jed­nou z naj­väč­ších inšpi­rá­cií o malom biz­nise, ktorý môže vybu­do­vať každý.

intraprenor

foto: entrepreneur.com

Bra­dova pre­zen­tá­cia Ama­zonu je skvelý prí­beh veľ­kého biz­nisu, nemi­lo­sr­d­nosti a odhod­la­nia v počiat­koch online star­tu­pov. Ak chceš poro­zu­mieť vzo­stupu a rastu naj­väč­šej elek­tro­nic­kej obchod­nej spo­loč­nosti, čítaj.

  • Con­sole WarsBlake Harris

Har­ri­sova kniha hovorí o kon­ku­renč­nom boji medzi spo­loč­nos­ťami Sega a Nin­tendo. Teraz máš pries­tor dozve­dieť sa o tom, ako malá spo­loč­nosť dokáže pre­val­co­vať veľ­kého kon­ku­renta, dokonca aj s obrov­skými roz­dielmi v pôvode. Ak chceš tro­chu poro­zu­mieť video­h­rám, začni tu.

  • Mic­ro­serfsDoug­las Coup­land

Táto novela sle­duje sku­pinu zamest­nan­cov spo­loč­nosti Mic­ro­soft, ktorí dajú výpo­veď a roz­hodnú sa pus­tiť na vlastnú päsť do star­tupu. Skvelý prí­beh o tom, čo nás poháňa, o zúfals­tve, riziku a radosti spo­je­nej s budo­va­ním spo­loč­nosti.

businessinsider

foto: businessinsider.com

Ak sa ti bude máliť, môžeš sa pus­tiť aj do ďal­ších skve­lých kníh, naprí­klad:

  • Flash Boys (obcho­do­va­nie Wall Street )
  • Losing the Sig­nal (Black­berry prí­beh)
  • Game-Based Mar­ke­ting (ako nás mar­ke­ting núti rea­go­vať)
  • Iden­tity Shift (pre­hod­no­co­va­nie vlasn­tej iden­tity v digi­tál­nej ére)
  • Lean In (nesku­točne inšpi­ra­tívne)

zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: fastcodesign.com

Pridať komentár (0)