Slávny Tet­ris dnes osla­vuje svoje 30 naro­de­niny

Šandi / 7. jún 2014 / Tools a produktivita

Rus Ale­xej Pažit­nov vydal 6. júna 1984 hru, ktorú si v živote skú­sil snáď každý. Skla­da­nie rôz­nych tva­rov na seba tak, aby ste vypĺňali celé riadky skôr, než naj­vyš­šie polo­žená kos­tička dosiahne stropu, dnes poznáme pod menom Tet­ris. Hra vznikla na pôde Soviet­skej aka­dé­mie vied pre tamojší počí­tač Elek­tro­nika 60.

Nako­niec si však Tet­ris našiel cestu nie­len na iné plat­formy, ale aj na západ. To sa stalo v roku 1986, keď Vadim Gera­si­mov, dnes inži­nier v Google, pre­vie­dol hru na IBM PC. Pažit­nov sa v roku 1991 pre­sťa­ho­val do USA ao päť rokov neskôr spo­lu­za­lo­žil spo­loč­nosť The Tet­ris Com­pany, ktorá rôzne varianty Tet­risu licen­cuje dodnes. V tej dobe Pažit­nov nastú­pil do Mic­ro­softu.

Trid­sať rokov stará hra je najp­re­dá­va­nej­šou znač­kou vôbec, so 143 kópiami neo­hro­zene vládne reb­ríčku pred 82mi­li­ono­vým Wii Sports. Nehľa­diac na to, že vzni­kajú tucty neofi­ciál­nych por­tov, vďaka kto­rým variá­ciu na Tet­ris náj­dete na všet­kých mys­li­teľ­ných sys­té­moch a kon­zo­lách.

Veľmi dôkladnú his­tó­riu vzniku pôvod­nej hry aj ofi­ciál­nych klo­nov náj­dete na anglic­kej Wiki­pé­dii. Náj­dete tam tiež stručný živo­to­pis Alexa Pažit­nova, kde sa dozviete o ďal­ších hrách, na kto­rých pra­co­val. Robil ďal­šie puzzle v balíč­koch Mic­ro­soft Enter­tain­ment Pack, navrhol Pan­dora Box alebo známu logickú hračku Hexic, ktorá sa okrem Win­dows dostala aj na Xbox 360. Sám navyše už v roku 1989 vytvo­ril nástupcu Tet­risu s náz­vom Well­tris. Skla­da­nie kociek fun­go­valo v troch roz­me­roch, hra sa už tak neujala.

Tet­ris v roku 1984 vyze­ral takto.

Zdroj: retro, tet­ris

Pridať komentár (0)