Slippsy: Najcoolovejšie papuče sveta sú slovenské

Tatiana Blazseková / 18. septembra 2016 / Rozhovory

Slippsy sú tie naj­co­olo­vej­šie pa­puče na svete. Roz­ho­vor so za­kla­da­teľmi uka­zuje, že mať ná­pad ne­stačí. Vy­trva­losť, od­hod­la­nosť a tvrdá práca sa vy­pla­tili aj v tomto prí­pade.

Slippsy sú tie naj­co­olo­vej­šie pa­puče na svete. Roz­ho­vor so za­kla­da­teľmi uka­zuje, že mať ná­pad ne­stačí. Vy­trva­losť, od­hod­la­nosť a tvrdá práca sa vy­pla­tili aj v tomto prí­pade.

Na úvod – čo sú to vlastne Slippsy?

Slippsy je česko-slo­ven­ská značka fa­reb­ných de­sig­no­vých pa­púč, kto­rej zá­me­rom je do­dať tak bež­nému a ve­ľa­krát nud­nému pro­duktu ako sú pa­puče iný roz­mer. Hra­vosť, fa­reb­nosť a po­cit po­hod­lia, to sú pojmy, ktoré naj­lep­šie vy­sti­hujú pa­puče Slippsy.

1

Zau­jí­mal by ma váš prí­beh. Ako ste za­čali, aké ne­oča­ká­vané prob­lémy vám prišli do cesty a v akom štá­diu sa práve na­chá­dzate?

Sme dvaja veľmi dobrí ka­ma­ráti, ktorí sa spoz­nali na work&tra­vel v USA po­čas vy­so­kej školy. Obaja sme sa ocitli v Prahe. Vždy sme ve­deli, že sa pre­tí­name v rov­na­kých zá­uj­moch a po­hľa­doch, preto sme sa roz­hodli vy­tvo­riť niečo, čo by ľu­ďom pri­ná­šalo ra­dosť a spĺňalo aj prak­tický účel.

Vý­roba de­sig­no­vých pa­púč vy­ze­rala na prvý po­hľad ako niečo, čo predsa zvládne každý,av­šak, ani po roku úsi­lia sa nám ne­po­da­rilo nájsť dielňu, ktorá by bola schopná ušiť pro­dukt podľa na­šich pred­stáv. Je ťažko uve­riť, že v ce­lom Česku a Slo­ven­sku sme ne­na­ra­zili na ni­koho, kto by sa s tým ve­del po­pa­so­vať. Slippsy sú to­tiž taký hyb­rid – niečo me­dzi tex­til­ným a obuv­níc­kym vý­rob­kom. Pre kraj­čí­rov prí­liš hrubé ma­te­riály na pre­ši­tie, pre obuv­ní­kov „pip­lačka“ s lát­kami.

Veľký po­sun vpred bolo roz­hod­nu­tie kú­piť si pár star­ších prie­my­sel­ných ši­ja­cích stro­jov a skú­siť to vo vlast­ných pod­mien­kach. Toto roz­hod­nu­tie sa uká­zalo ako správne a s pod­po­rou nie­koľ­kých ši­kov­ných ľudí sme ko­nečne boli schopní ušiť prvé pa­puče. V sú­čas­nosti, po vyše roku práce, mô­žeme po­ve­dať, že sme pri­pra­vení pred­sta­viť Slippsy svetu.

13006611_563464060496778_5290588043514391962_n

Prečo ste sa roz­hodli vy­rá­bať práve pa­puče, a prečo by si mali ľu­dia vy­brať práve tie vaše? Resp. keď člo­vek za­tvorí oči a nie­kto mu spo­me­nie Slippsy, čo by mu malo prísť na um?

Zis­tili sme, že v Česku a na Slo­ven­sku, ale ani za­hra­nič­nom trhu ta­kýto kon­cept mo­der­nej značky pa­púč ne­exis­tuje. Vše­obecne sú pa­puče pro­dukt, ktorý má­lo­kto rieši s ohľa­dom na de­sign a štýl. Ľu­dia sa sna­žia ob­klo­po­vať pek­nými ve­cami a chcú sa vo svo­jej do­mác­nosti cí­tiť prí­jemne a po­hodlne. Ku­pujú si de­sig­nové do­pl­nky, mo­derný ná­by­tok, alebo pekné po­steľné prádlo, tak prečo nie štý­lové pa­puče?

Keď sa spo­menú Slippsy, každý by si mal pod tým pred­sta­viť po­zi­tívnu ener­giu, po­hod­lie a dobrú ná­ladu. Sú pre kaž­dého, kto sa ne­be­rie prí­liš vážne a chce si roz­žia­riť svoj deň.

 

Mu­sím pri­znať, že keď som zba­dala váš pro­dukt či bran­ding, bolo to také krásne, že som si chvíľku ne­bola istá, či ide o slo­ven­ský pro­dukt. Na aký trh sa plá­nu­jete orien­to­vať, kto je vaša cie­ľovka?

Ďa­ku­jeme, na zá­klade na­šich do­te­raj­ších skú­se­ností s prá­cou v mar­ke­tingu pre me­dzi­ná­rodné značky sme ve­deli, že bran­ding je ob­lasť, ktorú ne­mô­žeme pod­ce­niť. Mys­líme si, že Slippsy sú pre kaž­dého, bez roz­dielu veku, po­hla­via či štýlu. Radi by sme sa pre­zen­to­vali ako česko-slo­ven­ská značka, ktorá vy­rába v lo­kál­nych pod­mien­kach a je schopná oslo­viť ľudí po ce­lom svete.

Party_instalater_REZ_cfg8ad

Plá­nu­jete po­nú­kať svoj pro­dukt on­line, alebo Vás bu­deme môcť nav­ští­viť v ka­men­nom ob­chode?

Plá­nu­jeme ot­vo­re­nie es­hopu, ale i účasť na rôz­nych de­sign a fas­hion mar­ke­toch. Čo sa týka ka­men­ného ob­chodu, pred­nostne sa bu­deme na za­čiatku sú­stre­diť na vlastný stá­nok Slippsy v ná­kup­nom cen­tre.

Keby sa dal vrá­tiť čas a vy by ste za­čí­nali od za­čiatku, akých chýb by ste sa vy­va­ro­vali?  Čo by ste dnes uro­bili možno inak?

Ve­ríme, že všetko, čím sme si za viac než rok pre­šli, malo svoj vý­znam a dalo nám to množ­stvo skú­se­ností. Ur­čite boli mo­menty, kedy sme sa mohli viac dr­žať hesla dva­krát me­raj raz stri­haj. Do­te­raz mame plnú piv­nicu ne­pou­ži­teľ­ného ma­te­riálu, ktorý sa sna­žíme ne­ús­pešne pre­dať. Naše nad­še­nie nás ne­raz strhlo do unáh­le­ných roz­hod­nutí, no dnes už vieme, že všetko chce svoj čas.

Spus­tiť ta­kýto pro­jekt chce veľa vy­trva­losti a od­vahy. Kedy pri­šiel ten mo­ment, keď ste si po­ve­dali, že do toho idete na­plno? Čo bolo pre Vás tou naj­dô­le­ži­tej­šou hyb­nou si­lou?

Od za­čiatku sme do toho šli s jas­nou pred­sta­vou. Po­ve­dali sme si, že skú­sime všetko čo bude v na­šich si­lách, aby sme si mohli po­ve­dať, že sme pre to uro­bili ma­xi­mum. Nie­kto sa vo voľ­nom čase ve­nuje svo­jim zá­ľu­bám, my sme po práci in­ves­to­vali svoj čas a úsi­lie do Slippsy. No naj­väčší zlom pri­šiel, keď je­den z nás dal vý­po­veď a to už ne­bolo cesty spať.

Aké sú Vaše naj­bu­ja­rej­šie a na­ji­de­a­lis­tic­kej­šie plány so Slippsy?

Náš sen je vy­bu­do­vať prvú značku de­sig­no­vých pa­púč, ktorá by bola schopná pre­ra­ziť vo svete, udr­žala si svoj pô­vod a sa­moz­rejme kva­litu. Ča­som by sme k pa­pu­čiam chceli pri­dať radu le­žér­neho ob­le­če­nia. Ak je do­vo­lené sní­vať vo veľ­kom, čo si mys­líme, že je zá­klad kaž­dého úspe­chu, tak na­ším snom je mať sieť ka­men­ných ob­cho­dov Slippsy po ce­lom svete.

zdroj fo­to­gra­fií: Slippsy/In­die­gogo

Pridať komentár (0)