Slippsy: Naj­co­olo­vej­šie papuče sveta sú slo­ven­ské

Tatiana Blazseková / 18. septembra 2016 / Rozhovory

Slippsy sú tie naj­co­olo­vej­šie papuče na svete. Roz­ho­vor so zakla­da­teľmi uka­zuje, že mať nápad nestačí. Vytrva­losť, odhod­la­nosť a tvrdá práca sa vypla­tili aj v tomto prí­pade.

Na úvod – čo sú to vlastne Slippsy?

Slippsy je česko-slo­ven­ská značka fareb­ných desig­no­vých papúč, kto­rej záme­rom je dodať tak bež­nému a veľa­krát nud­nému pro­duktu ako sú papuče iný roz­mer. Hra­vosť, fareb­nosť a pocit pohod­lia, to sú pojmy, ktoré naj­lep­šie vysti­hujú papuče Slippsy.

1

Zau­jí­mal by ma váš prí­beh. Ako ste začali, aké neoča­ká­vané prob­lémy vám prišli do cesty a v akom štá­diu sa práve nachá­dzate?

Sme dvaja veľmi dobrí kama­ráti, ktorí sa spoz­nali na work&travel v USA počas vyso­kej školy. Obaja sme sa ocitli v Prahe. Vždy sme vedeli, že sa pre­tí­name v rov­na­kých záuj­moch a pohľa­doch, preto sme sa roz­hodli vytvo­riť niečo, čo by ľuďom pri­ná­šalo radosť a spĺňalo aj prak­tický účel.

Výroba desig­no­vých papúč vyze­rala na prvý pohľad ako niečo, čo predsa zvládne každý,avšak, ani po roku úsi­lia sa nám nepo­da­rilo nájsť dielňu, ktorá by bola schopná ušiť pro­dukt podľa našich pred­stáv. Je ťažko uve­riť, že v celom Česku a Slo­ven­sku sme nena­ra­zili na nikoho, kto by sa s tým vedel popa­so­vať. Slippsy sú totiž taký hyb­rid – niečo medzi tex­til­ným a obuv­níc­kym výrob­kom. Pre kraj­čí­rov prí­liš hrubé mate­riály na pre­ši­tie, pre obuv­ní­kov „pip­lačka“ s lát­kami.

Veľký posun vpred bolo roz­hod­nu­tie kúpiť si pár star­ších prie­my­sel­ných šija­cích stro­jov a skú­siť to vo vlast­ných pod­mien­kach. Toto roz­hod­nu­tie sa uká­zalo ako správne a s pod­po­rou nie­koľ­kých šikov­ných ľudí sme konečne boli schopní ušiť prvé papuče. V súčas­nosti, po vyše roku práce, môžeme pove­dať, že sme pri­pra­vení pred­sta­viť Slippsy svetu.

13006611_563464060496778_5290588043514391962_n

Prečo ste sa roz­hodli vyrá­bať práve papuče, a prečo by si mali ľudia vybrať práve tie vaše? Resp. keď člo­vek zatvorí oči a nie­kto mu spo­me­nie Slippsy, čo by mu malo prísť na um?

Zis­tili sme, že v Česku a na Slo­ven­sku, ale ani zahra­nič­nom trhu takýto kon­cept moder­nej značky papúč neexis­tuje. Vše­obecne sú papuče pro­dukt, ktorý málo­kto rieši s ohľa­dom na design a štýl. Ľudia sa sna­žia obklo­po­vať pek­nými vecami a chcú sa vo svo­jej domác­nosti cítiť prí­jemne a pohodlne. Kupujú si desig­nové dopl­nky, moderný náby­tok, alebo pekné posteľné prádlo, tak prečo nie štý­lové papuče?

Keď sa spo­menú Slippsy, každý by si mal pod tým pred­sta­viť pozi­tívnu ener­giu, pohod­lie a dobrú náladu. Sú pre kaž­dého, kto sa nebe­rie prí­liš vážne a chce si roz­žia­riť svoj deň.

Musím pri­znať, že keď som zba­dala váš pro­dukt či bran­ding, bolo to také krásne, že som si chvíľku nebola istá, či ide o slo­ven­ský pro­dukt. Na aký trh sa plá­nu­jete orien­to­vať, kto je vaša cie­ľovka?

Ďaku­jeme, na základe našich dote­raj­ších skú­se­ností s prá­cou v mar­ke­tingu pre medzi­ná­rodné značky sme vedeli, že bran­ding je oblasť, ktorú nemô­žeme pod­ce­niť. Mys­líme si, že Slippsy sú pre kaž­dého, bez roz­dielu veku, pohla­via či štýlu. Radi by sme sa pre­zen­to­vali ako česko-slo­ven­ská značka, ktorá vyrába v lokál­nych pod­mien­kach a je schopná oslo­viť ľudí po celom svete.

Party_instalater_REZ_cfg8ad

Plá­nu­jete ponú­kať svoj pro­dukt online, alebo Vás budeme môcť nav­ští­viť v kamen­nom obchode?

Plá­nu­jeme otvo­re­nie eshopu, ale i účasť na rôz­nych design a fas­hion mar­ke­toch. Čo sa týka kamen­ného obchodu, pred­nostne sa budeme na začiatku sústre­diť na vlastný stá­nok Slippsy v nákup­nom cen­tre.

Keby sa dal vrá­tiť čas a vy by ste začí­nali od začiatku, akých chýb by ste sa vyva­ro­vali? Čo by ste dnes uro­bili možno inak?

Veríme, že všetko, čím sme si za viac než rok pre­šli, malo svoj význam a dalo nám to množ­stvo skú­se­ností. Určite boli momenty, kedy sme sa mohli viac držať hesla dva­krát meraj raz stri­haj. Dote­raz mame plnú piv­nicu nepou­ži­teľ­ného mate­riálu, ktorý sa sna­žíme neús­pešne pre­dať. Naše nad­še­nie nás neraz strhlo do unáh­le­ných roz­hod­nutí, no dnes už vieme, že všetko chce svoj čas.

Spus­tiť takýto pro­jekt chce veľa vytrva­losti a odvahy. Kedy pri­šiel ten moment, keď ste si pove­dali, že do toho idete naplno? Čo bolo pre Vás tou naj­dô­le­ži­tej­šou hyb­nou silou?

Od začiatku sme do toho šli s jas­nou pred­sta­vou. Pove­dali sme si, že skú­sime všetko čo bude v našich silách, aby sme si mohli pove­dať, že sme pre to uro­bili maxi­mum. Nie­kto sa vo voľ­nom čase venuje svo­jim záľu­bám, my sme po práci inves­to­vali svoj čas a úsi­lie do Slippsy. No naj­väčší zlom pri­šiel, keď jeden z nás dal výpo­veď a to už nebolo cesty spať.

Aké sú Vaše naj­bu­ja­rej­šie a naji­de­a­lis­tic­kej­šie plány so Slippsy?

Náš sen je vybu­do­vať prvú značku desig­no­vých papúč, ktorá by bola schopná pre­ra­ziť vo svete, udr­žala si svoj pôvod a samoz­rejme kva­litu. Časom by sme k papu­čiam chceli pri­dať radu ležér­neho oble­če­nia. Ak je dovo­lené sní­vať vo veľ­kom, čo si mys­líme, že je základ kaž­dého úspe­chu, tak naším snom je mať sieť kamen­ných obcho­dov Slippsy po celom svete.

zdroj foto­gra­fií: Slippsy/Indiegogo

Pridať komentár (0)