Slo­váci robia jedi­nečné šperky. Ako jediní na svete!

Ľudovít Nastišin / 3. augusta 2015 / Tools a produktivita

V star­tu­po­vom svete sa obja­vil ďalší zau­jí­mavý pro­jekt SLVR, za kto­rým stojí dizaj­nér Miro Straka (tak­tiež aj zakla­da­teľ pro­jektu Shuff­le­Arch, o kto­rom sme už písali). Ide o webGL edi­tor prs­te­ňov a náuš­níc a súčasne značku 3D tla­če­ných šper­kov. Niečo viac o tomto pro­jekte nám pove­dal priamo jeho autor Miro.

Po nie­koľ­kých mesia­coch si nám pred­sta­vil zasa niečo nové, zau­jí­mavé. No na začia­tok sa zľahka opý­tam ako sa vo vše­obec­nosti darí tebe a všet­kým tvo­jím pro­jek­tom. Ako sa ti pláva živo­tom?

Ďaku­jem, dobre, aj keď momen­tálne som vyťa­žený tro­chu viac než obvykle. Okrem toho, že sme čerstvo spus­tili SLVR, dostal som ponuku pre­pra­co­vať Shuff­le­Arch – ako nastroj pre jed­ného rakús­keho výrobcu pre­fab­ri­ko­va­ných rodin­ných domov – teda budete mať nejaký základ, kde budete môcť meniť nenosné priečky, okná, či dvere ich prv­kami a bude vám kal­ku­lo­vaná cena pro­jektu, ktorý si môžete následne objed­nať.

A aby som toho nemal málo, pred­ne­dáv­nom si ma najala česká sku­pina KKCG ako archi­tekta na jeden veľmi zau­jí­mavý pro­jekt, čo je momen­tálne pre mňa pri­ori­tou.

A teraz k veci, spus­til si nový pro­jekt SLVR. Povedz nám o tom niečo viac.

SLVR | Silvore.com je obchod s uni­kát­nymi šperkmi navr­hnu­tými samot­nými uží­va­teľmi. Veríme, že šperk, ktorý nemá a nikdy nebude mať nikto iný, šperk, ktorý sa viaže k istej osobe, miestu, či zážitku, môže byť vo svete plnom maso­vej výroby tým pra­vým darom pre milo­vanú osobu. Skladá sa teda z webGL apli­ká­cie na navrho­va­nie šper­kov a z obchodu s pro­fe­si­onálne navr­hnu­tými šperkmi, zobra­ze­nými inte­rak­tívne v 3D. Zau­jí­mavé je, že veľ­kosť také­hoto modelu je men­šia, ako keby sme tam dali oby­čajné obrázky – zvy­čajne len okolo 200 Kb. To je dosia­hnuté uni­kát­nou kom­pre­siou modelu a potom jeho dyna­mic­kou sub­di­ví­i­ziou na strane kli­enta. Momen­tálne sme zame­raný na kli­en­telu, ktorá má základy dizajnu, teda sa nez­ľakne ak má navr­hnúť niečo od nuly a je ochotná sa s tým tro­chu pohrať. Istá nároč­nosť edi­toru samoz­rejme nemusí vyho­vo­vať kaž­dému a preto pri­pra­vu­jeme druhú, jed­no­duch­šiu apli­ká­ciu.

Ako si sa k tomu samot­nému nápadu vôbec dostal?

S 3D tla­čou pra­cu­jem už nie­koľko rokov, minulý rok som mal naprí­klad módnu pre­hliadku spolu so šatami veľmi talen­to­va­nej návrhárky Adi Pojez­dá­lo­vej. Vyskú­šal som si rôzne mate­riály a tech­niky tlače, a pova­žu­jem ju za samoz­rejmú súčasť nástro­jov dizaj­néra. Samotné SLVR vzniklo v decem­bri, ako malá apli­ká­cia pre android, Ringz — http://3dprint.com/37994/ringz-android-3d-print-ring/

Pra­co­val som vtedy na fun­kcii pre Shuff­le­Arch, kde by ste si mohli mode­lo­vať vlastnú záh­radu – teda dyna­micky modi­fi­ko­vať 3D mesh. No keď som si uve­do­mil, že daný kód môžem ľahko upra­viť a tla­čiť drobné objekty na extru­dé­ro­vých 3D tla­čiar­ňach v škole, nápad bol tu. Asi za dva dni bola táto veľmi jed­no­du­chá apli­ká­cia na svete, a potom, čo som ju vypus­til na Google Play, sa jej dostalo neča­ka­nej mediál­nej pozor­nosti. V tom čase som v práci (DeepInterface.com) pra­co­val s webGL, čo ma pri­viedlo k myš­lienke opus­tiť appky a spus­tiť to ako webovú službu. Ringz vtedy bežal na her­nom engine Unity 3D, takže som musel začať prak­ticky odznovu.

Pomá­hal ti nie­kto alebo je to celé tvoje? Nápad aj pre­ve­de­nie?

Momen­tálne na tom pra­cu­jeme šty­ria. Môj otec, tak ako pri Shuff­le­Ar­chu, všetko tes­tuje a stará sa o ser­ver. Ondrej Kövér sa stará o 3D modely, ich upload, zobra­ze­nie, opravu, data­bázu, mierku a príp­ravu na 3D tlač. Gab­riel Okasa, ktorý mi pomáha s biz­ni­so­vou a mar­ke­tin­go­vou strán­kou pro­jektu. Všetci traja sme kama­ráti ešte zo stred­nej školy a všetci traja si momen­tálne dokon­ču­jeme školy vo Viedni – Ondro archi­tek­túru na TU Wien (aj keď už vyštu­do­val archi­tek­túru na STU), Gabo apli­ko­vanú eko­no­miku na WU Wien, a ja tiež archi­tek­túru na die Ange­wandte.

Čo vlastne zna­mená SLVR?

SLVR je skrat­kou od Sil­vore, celého názvu pro­jektu. Refe­ruje to k striebru, ktoré je základ­ným mate­riá­lom, z kto­rého vyrá­bame šperky. Vzniklo to rela­tívne kla­sicky – vybe­rali sme dobre zne­júce slová, ktoré mali blízko k šper­kom alebo 3D tlači a porov­ná­vali sme ich s voľ­nými domé­nami.

A teraz už kon­krétne k eshopu. Čo tam náj­deme?

Ako prvé vás uvíta inte­rak­tívny 3D model, na akom­koľ­vek pre­hlia­dači či zaria­dení, ktoré pod­po­ruje HTML 5. Ide to teda ply­nulo aj na mojom sta­rom andro­ide, a to nie­len zobra­ze­nie 3D mode­lov ale aj samotná apli­ká­cia, čo bolo nemys­li­teľné pri takomto pocte poly­gó­nov, keď to bežalo ešte na Unity.

Samotné prs­tene, ktoré sú tam na pre­daj, si teda už vôbec nemô­žete pre­hliad­nuť na foto­gra­fiách, ale iba ako 3D objekt, zo všet­kých strán, v per­fekt­nej kva­lite. Roz­hod­nu­tie opus­tiť kla­sické fotky nebolo jed­no­du­ché, ale verím, že sa ukáže ako správne.

Eliška Kyselková (vľavo) a Mária Svarbová (vpravo)

Foto: Eliška Kysel­ková (vľavo) a Mária Svar­bová (vpravo) 

Nie je tá cena odrá­dza­júca? Predsa sa nejedná o drahé kovy.

Cena je 149 € za strie­borný (teda drahý kov) šperk, alebo 49 € za plas­tový, vrá­tane poš­tov­ného. Teda nepo­ve­dal by som, že cena je nejako pre­mr­š­tená. Samoz­rejme sa sna­žíme opti­ma­li­zo­vať pro­ces tlače, aby sme mohli ísť s cenou niž­šie, avšak nemys­lím si, že dať 149 € za prs­teň zo striebra, ktorý bol vyro­bený na zákazku a vlast­nite ho ako jediný na svete, je pri­veľa. Pri­ro­dzene tak ako všetko, ani toto nie je pre kaž­dého, ale s tým asi nič neuro­bíme.

Pre­zra­díš nám, koľko sa toho už stihlo pre­dať?

Minulý týž­deň sme to spus­tili, ešte o nás prak­ticky nikto nevie a s mar­ke­tin­gom začneme až tento týž­deň, takže úprimne, zatiaľ sme nepre­dali nič.

Ak si teda nenáj­dem niečo, čo by sa mi páčilo, môžem si vytvo­riť niečo úplne jedi­nečné, vlastné. Na to slúži appka. Skús pri­blí­žiť, ako to fun­guje.

V apli­ká­cii začí­nate so základ­ným tva­rom prs­teňu alebo náuš­níc. K dis­po­zí­cii máte sériu nástro­jov na jeho dotvo­re­nie, podob­ných ako v sculp­to­vých soft­vé­roch, naprí­klad Zbrush. Teda namiesto kla­sic­kého 3D mode­lo­va­nia — posú­va­nia poly­gó­nov — môžete využí­vať veľmi intu­itívne gestá, ako keby ste mode­lo­val v sku­toč­nom svete. Rôzne štetce majú rôzne efekty ako nafúk­nu­tie, sploš­te­nie, zato­če­nie, atď.

Dobre, mám navr­hnutý prs­teň, s kto­rým som spo­kojný. Čo ďalej, ako sa dostane z moni­tora prst?

Objed­náte si ho, my ho skon­tro­lu­jeme, či je všetko v poriadku a je možné ho vytla­čiť. Potom ho posu­nieme ďalej na samotnú tlač. Tú nám momen­tálne obsta­ráva holand­ský Sha­pe­ways. Prs­teň sa vytlačí po malých vrstvič­kách z vosku a odleje sa z neho forma, do kto­rej sa naleje tekuté striebro.

Prs­teň sa následne vybe­rie a začistí, a potom začína leš­te­nie. Na dosia­hnu­tie lesku, ktorý poža­du­jeme nestačí prs­teň opra­co­vať tra­dične, ale musí nastať aj ručné brú­se­nie a leš­te­nie kaž­dého kusu. Potom prs­teň zaba­líme a pošleme ho na vašu adresu. V prí­pade tla­če­nia plastu je to jed­no­duch­šie, keďže ho tla­číte priamo z koneč­ného mate­riálu.

Aké boli naj­väč­šie prob­lémy, s kto­rými si si pri tomto pro­jekte musel pora­diť?

Prav­de­po­dobne samotný upload prs­te­ňov na naše ser­very. Pri momen­tál­nom počte poly­gó­nov na prs­teň – cez 200 000 — mal 3D súbor 30 Mb, čo bolo nepri­ja­teľné. Nemohli sme pou­žiť rov­nakú kom­pre­siu ako pri zobra­zení 3D modelu v obchode, keďže tá upra­vuje samotnú mesh objektu a jej auto­ma­tické pou­ži­tie by mohlo nená­vratne poško­diť topo­ló­giu nahrá­va­ného súboru. Nako­niec sme našťas­tie našli cestu ako zacho­vať poly­count aj topo­ló­giu a zmen­šiť súbor na 8 Mb, čo je pri­ja­teľné pri súčas­nej rých­losti pri­po­je­nia.

Plá­nu­ješ do budúcna aj nejaké roz­ší­re­nie naprí­klad o náuš­nice, náhr­del­níky,.…?

Včera sme nahrali edi­tor náuš­níc. V pod­state to isté čo prs­tene, len s iným základ­ným tva­rom. Máme ešte jednu appku, ktorá je oveľa jed­no­duch­šia, fun­guje na pri­dá­vaní a odo­be­raní voxe­lov (ako Minec­raft). Uží­va­te­lia, ktorý ju tes­to­vali boli veľmi spo­kojný, lebo dokážu vytvo­riť niečo pekné oveľa rých­lej­šie a jed­no­duch­šie ako v prvej apli­ká­cii. Avšak zazna­me­nali sme neprí­jemné per­for­mance issues na Fire­foxe, prav­de­po­dobne kvôli počtu objek­tov, čo je niečo, na čom momen­tálne pra­cu­jeme.

Pridať komentár (0)