Slo­váci a ich sen, kto­rého sa nevzdali

Nikola Brehová / 19. júla 2016 / Business

Všetci po nie­čom túžime, máme svoje sny, ale nie každý je schopný ich usku­toč­niť. Vyža­duje si to totiž veľkú dávku snahy, ener­gie, seba­zap­re­nia, odhod­la­nia a schop­nosti vstať po páde. To je balí­ček, kto­rým nedis­po­nuje každý. Ale Tom­kovci z Pre­šova áno. 

Firmu Tomark vedú dvaja. Otec a syn. Na začiatku nemali nič, postupne sa vypra­co­vali, no v období krízy museli pre­pus­tiť veľké množ­stvo zamest­nan­cov. Fun­gujú už vyše 20 rokov. Vyrá­bajú zvá­rané dielce hlavne pre nemecký kon­cern Ber­nard Krone.

Pod­ni­ka­nie roz­bie­hal otec, Daniel Tomka. Tomka svoje deti do rodin­ného pod­niku netla­čil, syn sa k nemu pri­dal pár rokov po skon­čení štú­dia na vyso­kej škole, s tým, že dcéra pra­cuje v oblasti módy. Daniel Tomko mladší sa pomaly pri­pra­vuje na pre­bra­tie firmy po svo­jom otcovi, ktorý v ňom má plnú dôveru a je pre­sved­čený, že syn je na túto úlohu pri­pra­vený.

viper

foto:tomarkaero.com

V začiat­koch to nebolo med lízať. Do roz­be­hnu­tia firmy inves­to­vali všetky svoje rodinné peniaze. V pod­state sta­vili na jednu kartu. Naj­skôr to s pod­ni­ka­ním vyze­ralo veľmi dobre, Tomark vyrá­bal návesy pre Ber­nard Krone a firma postupne rozk­vi­tala. Mali pri­bližne 150 zamest­nan­cov. Prob­lém nastal s prí­cho­dom eko­no­mic­kej krízy. Odbe­ra­te­ľom sa nevyp­ráz­dňo­vali sklady s návesmi, a preto kle­sali objed­návky.

Tomark bol nútený pre­pus­tiť väč­šinu svo­jich zamest­nan­cov. Situ­ácia bola dokonca taká zlá, že zva­žo­vali aj zatvo­re­nie pod­niku, ale to by sa im v koneč­nom dôsledku neo­pla­tilo, preto sa roz­hodli vo výrobe predsa len pokra­čo­vať. Zmena nastala až na jeseň 2009, kedy sa roz­behli objed­návky. Tomark pros­pe­ruje dodnes, zame­riava sa hlavne na moder­ni­zá­ciu výrob­ných pro­ce­sov.

viper2

foto:tomarkaero.com

Spl­ne­nie sna pred­sta­vuje diví­zia Tomark Aero, ktorá vyrába ultra­ľahké a už aj kla­sické lie­tadlá. Začalo to nevinne, ako roz­ho­vor s kama­rá­tom o svo­jej túžbe. Ako to však už býva, dobrá sieť kon­tak­tov dokáže divy a kama­rát ho zozná­mil s Ladi­sla­vom Dob­ro­vi­čom, býva­lým pilo­tom Boeingu a s jeho synom. Tvorba pro­to­typu Vipra DS4 trvala pri­bližne jeden rok. Pre­dali 110 kusov tohto ultra­ľah­kého lie­tadla.

viper3

foto:tomarkaero.com

Rok 2016 je pre diví­ziu Tomark Aero výni­močný, pre­tože zís­kali európ­sky cer­ti­fi­kát na výrobu lie­ta­diel, na základe kto­rého môžu pre­dá­vať lie­tadlá po celom svete. Cer­ti­fi­kát sa vzťa­huje na Viper, ktorý už nebude kla­si­fi­ko­vaný iba ako ultra­ľahké lie­tadlo, ale aj ako nor­málne veľké lie­tadlo. To zna­mená, že im Viper bude môcť začať pri­ná­šať zisk.

Okrem toho majú na tento rok v pláne aj novinku v podobe ultra­ľah­kého lie­tadla Sky­per GT9.

Skyper05

foto:tomarkaero.com

Tom­kovci sú dôka­zom toho, že sny sa dajú plniť, a to aj keď si z malej kra­jiny v srdci Európy, pre­tože keď sa nevzdá­vaš, doká­žeš veľké veci a Tomark Aero bude našej kra­jine robiť roz­hodne dobré meno vo svete.

zdroj: tomarkaero.com, zdroj titul­nej foto: tomarkaero.com

Pridať komentár (0)