Slováci si vo veľkom začali adoptovať postele, bojujú za dobrú vec

Linda Cebrová / 5. decembra 2018 / Zo Slovenska

  • Aj túto zimu sú ti­síce ľudí bez do­mova od­ká­zaní len na po­moc dru­hých
  • Pre ľudí, ktorí sa do­stali z rôz­nych dô­vo­dov na ulicu je zimné ob­do­bie veľmi tvrdou skúš­kou
  • Ľu­dia z or­ga­ni­zá­cie De­paul sa im tento rok roz­hodli po­môcť v skutku ori­gi­nál­nym spô­so­bom, ktorý oslo­vil už množ­stvo Slo­vá­kov
zdroj: pixabay, Depaul
  • Aj túto zimu sú ti­síce ľudí bez do­mova od­ká­zaní len na po­moc dru­hých
  • Pre ľudí, ktorí sa do­stali z rôz­nych dô­vo­dov na ulicu je zimné ob­do­bie veľmi tvrdou skúš­kou
  • Ľu­dia z or­ga­ni­zá­cie De­paul sa im tento rok roz­hodli po­môcť v skutku ori­gi­nál­nym spô­so­bom, ktorý oslo­vil už množ­stvo Slo­vá­kov

Chlad­né vlh­ké po­ča­sie, sneh a mrazy kaž­do­ročne v hlav­nom meste tra­́pia viac ako 5000 ľu­dí bez do­mova. Ťa­žké ob­do­bie však za­či­́na aj pre or­ga­ni­za­́cie, kto­ré ľu­ďom bez do­mova po­ma­́ha­jú.

„Pred 13 rokmi za­mrzlo na ulici po­čas nie­ko­ľky­́ch zim­ny­́ch ty­́žd­ňov viac než 20 ľu­dí. Vtedy sme si po­ve­dali, že sa to už ne­môže stať a za­lo­žili sme or­ga­ni­za­́ciu De­paul Slo­ven­sko. Dnes ma­́me 6 za­ria­de­ní a denne po­ma­́hame viac ako 250 ľu­ďom. Sta­́le však ma­́me pred zi­mou re­špekt, pre­to­že na­šu po­moc po­tre­buje čo­raz viac ľu­dí a na­še mo­žnosti sú ob­me­dze­né,“ po­ve­dal ria­di­teľ De­paul Slo­ven­sko Jo­zef Ka­́koš.

De­paul je naj­väč­šou bra­ti­slav­skou ne­zis­ko­vou or­ga­ni­za­́ciou, kto­rá po­ma­́ha ľu­ďom bez do­mova. Or­ga­ni­zá­cia pre­va­́dz­kuje ni­́z­kop­ra­ho­vú Noc­ľa­ha­́reň sv. Vin­centa, kde po­sky­tuje stravu a tep­lú po­steľ, no kli­enti ju mu­sia ra­́no opus­tiť.

Ľu­dia sto­jaci za De­paul te­raz spúš­ťajú kam­paň „Adop­tuj si po­steľ – za­chra­́niš ži­vot“. Ľu­dí v rámci nej vy­zy­́vajú, aby pris­peli fi­nan­čne a stali sa pod­po­ro­va­te­ľmi po­ste­lí v ich za­ria­de­niach. Vďaka tomu sa bude môcť or­ga­ni­za­́cia lep­šie pri­pra­viť na tu­hé mrazy a po­môcť ešte viac ľu­ďom. Kam­paň pre ne­zis­kovu pro-bono pri­pra­vil tím z Elite So­lu­ti­ons.

„Stre­ta­́vame sa s tým, že ľu­dia ne­radi pris­pie­va­jú priamo ľu­ďom na ulici, pre­to­že sa boja, ako bu­dú ich pe­niaze po­u­ži­té. Preto tu ma­́me adop­ciou po­ste­lí, kde ga­ran­tu­jeme, že pe­niaze dar­cov po­môžu na 100 % a pre­me­ni­́me ich na teplo, jedlo a so­cia­́lnu sta­rost­li­vosť,“ vy­svet­lil Jo­zef Ka­́koš. V praxi to zna­me­ná, že si mô­žeš vy­brať z troch rôz­nych ba­líč­kov po­moci na we­bo­vej stra­́nke adop­tuj­si­pos­tel.sk. Adop­to­va­nie jed­nej po­stele stojí 9 až 29 eur.

„Denne tak v špi­čke, kto­rú ka­ždo­ro­čne zima pri­ne­sie, po­ma­́hame tak­mer 320 ľu­ďom. Ďal­ši­́ch ľu­dí pra­vi­delne mo­ni­to­ru­jeme v te­re­́ne, pre­to­že oby­́va­jú ro­̂zne chaty, ka­na­li­za­čné šachty alebo iné miesta. Bez po­moci ve­rej­nosti by sme to ne­zvla­́dli, preto pro­si­́me no­vy­́ch pod­po­ro­va­te­ľov, nech sa ku nám pri­da­jú,“ uviedla so­cia­́lna pra­cov­ni­́čka Ni­ko­leta Schil­lo­vá.

Pridať komentár (0)