Slo­vák Marek Rosa ide zme­niť svet ume­lej inte­li­gen­cie

Lukáš Gašparík jr. / 8. júl 2015 / Tools a produktivita

Má iba 36 a jeho cie­ľom je zme­niť svet k lep­šiemu. Slo­ven­ský herný vývo­jár Marek Rosa, ktorý má za sebou už neje­den úspech v her­nom prie­mysle, sa teraz roz­ho­dol zme­niť svet ume­lej inte­li­gen­cie.

Som nad­šený, že práve dnes môžem svetu ohlási túto novinku. Herné štú­dio Keen Soft­ware House zakladá ses­ter­skú spo­loč­nosť GoodIA, ktorá sa bude zaobe­rať vývo­jom ume­lej inte­li­gen­cie,” uvie­dol Marek Rosa.

Úspešný slo­ven­ský herný vývo­jár a zakla­da­teľ her­ného štú­dia Keen Soft­ware House Marek Rosa má veľké plány. Po tom ako sa mu poda­rilo do sveta pre­ra­ziť s hrou Space Engi­ne­ers, ktorú má na sve­domí jeho herné štú­dio a z kto­rej bolo pre­da­ných viac ako 1,2 mili­óna kópií, sa tento krát púšťa do pro­jektu ume­lej inte­li­gen­cie. Do tohto pro­jektu už dokonca zain­ves­to­val aj viac ako 10 mili­ó­nov dolá­rov z vlast­ných zdro­jov!

Spo­loč­nosť GoodAI začala svoj vývoj už v roku 2014, avšak vtedy to bolo ešte pod hla­vič­kou Keen Soft­ware House. Jej úlo­hou je vývoj vôbec prvej ume­lej inte­li­gen­cie na svete, ktorá sa svo­jou pris­pô­so­bi­vos­ťou a schop­nos­ťami vyrovná ľud­skému mozgu a umožní ďal­šie pokroky v oblasti výskumu. “Táto uni­ver­zálna umelá inte­li­gen­cia má obrov­ský poten­ciál zme­niť tento svet k lep­šiemu. Riziko inves­to­va­nia do tejto oblasti ma však nikdy neod­ra­dilo, keďže ma táto veda fas­ci­no­vala už od mojej mla­dosti. Naopak, oveľa väč­šie riziko vidím v tom, keby sme sa o nič nepo­kú­sili. V GoodAI máme skvelý tím a jasný cieľ, ktorý nás spája a neus­tále poháňa dopredu,” pove­dal Marek Rosa.

GoodAI by sa nemalo zame­ria­vať iba na výskum jed­nej oblasti, pre­tože pra­cuje na vývoji “ume­lej moz­go­vej archi­tek­túry” schop­nej pris­pô­so­biť sa aké­mu­koľ­vek pro­stre­diu. To zna­mená, že v budúc­nosti by mohol byť tento “umelý mozog” pou­žitý v akých­koľ­vek situ­áciách, z kto­rých by sa doká­zal sám učiť, pris­pô­so­bo­vať a meniť svoje nasta­ve­nia. O tom, že GoodAI to myslí naozaj vážne, svedčí aj to, že už vydali svoj prvý pro­dukt s náz­vom Brain Simu­la­tor. Jedná sa o plat­formu, ktorá by mala byť schopná sa svoj­po­mocne učiť od hrá­čov. V budúc­nosti by tieto moduly ume­lej inte­li­gen­cie mohli plne nahra­dzo­vať časti ľud­ského mozgu. Samoz­rejme všetko záleží od úspe­chu, či neús­pe­chu ich vývoja. V snahe pod­po­riť komu­nitu výskum­ní­kov ume­lej inte­li­gen­cie sprí­stup­nil Marek moduly vyvi­nuté v GoodAI bez­platne a verí, že tento krok pomôže k posu­nu­tiu sa zase o krok vpred.

zdroj: blog.marekrosa.org

Pridať komentár (0)