Slo­vák Marek Rosa zaro­bil na počí­ta­čo­vých hrách mili­ó­ny, kto­ré dnes inves­tu­je do vývo­ja

Linda Cebrová / 18. júna 2017 / Zo Slovenska

zdroj: facebook.com/marekrosa1/rockpapershotgun.com

Nebo­li by sme od prav­dy ďale­ko, ak by sme ho nazva­li vizi­oná­rom. Tak ako Ste­ve Jobs, či Elon Musk aj mla­dý Slo­vák posú­va svo­ji­mi nápad­mi ľud­skú pred­sta­vi­vosť ďalej a hľa­dá rie­še­nia, ako zre­a­li­zo­vať budúc­nosť už v prí­tom­nos­ti.

Marek Rosa je mla­dý her­ný vývo­jár a záro­veň zakla­da­teľ štú­dia Keen Soft­wa­re Hou­se. Odma­lič­ka sa veno­val a aj živil tvor­bou soft­vé­ru a vo svoj voľ­ný čas trá­vil vyví­ja­ním tech­no­ló­gie pre prvú hru Miner­wars 2081. Prvý úspech pri­šiel pre štyr­mi rok­mi, keď svet­lo sve­ta uzre­la hra Spa­ce Engi­ne­ers. Prá­ve vďa­ka hrám, kto­rých sa pre­da­lo vyše mili­ón kusov, čím sa výraz­ne zabez­pe­čil do budúc­na.

Vďa­ka jeho vytrva­los­ti a neus­tá­le­mu uče­niu sa nových vecí v oblas­ti tech­no­ló­gií si zaro­bil viac ako vôbec fyzic­ky potre­bo­val. Aj pre­to sa zaro­be­né penia­ze roz­ho­dol inves­to­vať do vývo­ja ume­lej inte­li­gen­cie pod záš­ti­tou jeho fir­my GoodAI. GoodAI sa dnes zame­ria­va na vše­obec­nú ume­lú inte­li­gen­ciu.

Tímu sto­ja­ce­mu za tou­to mla­dou fir­mou sa poda­ri­lo vytvo­riť aj novú plat­for­mu Arnold simu­la­tor, kto­rá vychá­dza z pôvod­né­ho Brain simu­lá­to­ra, kto­rý sa už vyví­ja len čias­toč­ne. Hlav­ným roz­die­lom v archi­tek­tú­re je v tom, že Arnold simu­la­tor umož­ňu­je vytvá­rať neuró­no­vé sie­te, kto­ré sú schop­né veľ­mi rých­lo a dyna­mic­ky rásť. To je cel­kom neštan­dard­né rie­še­nie opro­ti bež­ne archi­tek­tú­re posta­ve­nej na hĺb­ko­vých sie­tiach, kde je obvyk­le neja­ká typo­ló­gia a dochá­dza k nasta­vo­va­niu jed­not­li­vých váh. Arnold simu­lát­ro doká­že pri­dá­vať aj ube­rať veľ­ké sku­pi­ny neuró­nov, čo je jed­nou z naj­zá­sad­nej­ších vecí pri postup­nom uče­ní a zís­ka­va­ní skills vše­obec­nej ume­lej inte­li­gen­cie. Neuró­no­vá sieť tak nie je obme­dzo­va­ná a môže sa ďalej roz­ví­jať.

Mare­kov Keen Soft­wa­re pri­tom ďalej pro­fi­tu­je, no na GoodAI má Marek penia­ze našet­re­né, aby sa nesta­lo, že by za pár rokov nemal vývoj z čoho finan­co­vať. Marek chce mať totiž isto­tu, že aj keď by už neza­ro­bil ani koru­nu, tak desať rokov môže GoodAI stá­le posú­vať dopre­du.

V súčas­nos­ti hľa­da­jú do svo­jich vôd par­tne­rov, s kto­rý­mi budú nasa­dzo­vať AI rie­še­nia do biz­ni­su a rie­šiť prak­tic­ké prob­lé­my. GoodAI sto­jí tak­tiež za súťa­žou AI Chal­len­ge, do kto­rej Marek veno­val 5 mili­ó­nov dolá­rov. V súťa­ži je zapo­je­ných hneď nie­koľ­ko tech­no­lo­gic­kých par­tne­rov, vďa­ka kto­rým je zabez­pe­če­ná pro­duk­to­vá pod­po­ra. Pat­rí sem aj Mic­ro­soft Czech Repub­lic & Slo­va­kia, ten dáva 350 pri­hlá­se­ným účast­ní­kom súťa­že voľ­ný prí­stup ku clou­do­vým služ­bám Azu­re.

Pridať komentár (0)