Slo­vák sa vo sve­te pre­slá­vil ako naj­lep­ší výrob­ca kite­bo­ar­dov a spl­nil si ame­ric­ký sen

Marianna Mikešová / 19. apríla 2017 / Zo Slovenska

zdroj: CrazyFly

Na Slo­ven­sku síce vôbec nemá­me more a vhod­né pod­mien­ky pre kite­sur­fing, no vďa­ka Joze­fo­vi Bukov­čá­ko­vi a jeho znač­ke Cra­zyF­ly nás napriek tomu pozná celý kite­bo­ar­do­vý svet! 

Svoj biz­nis posta­vil po revo­lú­cii doslo­va z ničo­ho. Všet­ko sa to zača­lo, keď sa zamest­nal v slo­ven­sko-ame­ric­kej fir­me na výro­bu wind­sur­fin­go­vých dosiek v Novom Mes­te. Zís­kal potreb­ný skill pre výro­bu kva­lit­ných dosiek, no biz­nis nešiel dob­re a on z fir­my odišiel. Dopyt po kva­lit­ných doskách však neus­tá­val, pre­to sa zro­dil nápad na vlast­ný pro­jekt.

Foto: Cra­zyF­ly

Foto: Cra­zyF­ly

Nemal penia­ze ani auto, keď začal v pre­na­ja­tej hale v Tren­čí­ne na vlast­nú päsť vyrá­bať prvé dosky pre wind­sur­fing. Obrov­ský úspech mu však pri­nies­li až kite­bo­ar­dy — dosky, na kto­rých jazd­ca na vode ťahá špe­ciál­ny šar­kan nazý­va­ný kite. Pod vlast­nou znač­kou Cra­zyF­ly ich vyrá­ba od roku 1997. Dnes pat­ria medzi špič­ku na ame­ric­kom trhu a pozna­jú ich sve­to­ví pro­fi kite­bo­ar­dis­ti.

Cra­zy Fly je rodin­ná slo­ven­ská fir­ma síd­lia­ca od roku 2013 v Nemšo­vej a za jej biz­nis úspe­chom sto­jí nie­len Jozef, ale doslo­va celá jeho rodi­na. Všet­ci totiž spo­lu vo fir­me pra­cu­jú. Na začiat­ku pod­ni­ka­nia však nebo­li z Joze­fov­ho nápa­du veľ­mi nad­še­ní a od zalo­že­nia fir­my ho mno­hí odrá­dza­li. Nemal totiž žiad­ne veľ­ké úspo­ry a ani ban­ka mu nepo­moh­la pôžič­kou. Nevzdal sa však a napriek neis­to­te išiel do toho.

Foto: Cra­zyF­ly

Foto: Cra­zyF­ly

Prvé penia­ze mu muse­li poži­čať najb­liž­ší. Pomá­ha­li aj s výro­bou či dis­tri­bú­ci­ou prvých vyro­be­ných dosiek. Po nie­koľ­kých mesia­coch sa pove­do­mie o fir­me roz­rást­lo natoľ­ko, že objed­náv­ky nestí­ha­li vyrá­bať. Po dvoch rokoch už Jozef zra­zu nemal len rodin­ných zamest­nan­cov, ale nie­koľ­ko desia­tok ľudí, kto­rým jeho fir­ma dáva­la živo­by­tie. Cra­zyF­ly úspeš­ne rás­tol a Jozef si dokon­ca koneč­ne mohol kúpiť auto.

Foto: Cra­zyF­ly

Foto: Cra­zyF­ly

V roku 2004 priš­la obrov­ská krí­za a fir­me hro­zil krach. Cra­zy Fly totiž jeden objed­ná­va­teľ nevy­pla­til mili­ó­no­vú zákaz­ku a priš­li tak o množ­stvo peňa­zí a muse­li pre­púš­ťať. Ani medzi kon­ku­ren­ci­ou sa im už toľ­ko neda­ri­lo, trh s wind­surf­mi bol už totiž pre­sý­te­ný. Muse­li postú­piť na nový level a prí­sť s nie­čím úpl­ne pre­lo­mo­vým. Vte­dy na scé­nu pri­šiel nový cool šport — kite­bo­ar­ding.

Foto: Cra­zyF­ly

Foto: Cra­zyF­ly

Dosky na kite­bo­ar­ding boli tak­mer ako tie na wind­sur­fing, len s roz­diel­nym tva­rom a veľ­kos­ťou a vyrá­ba­li sa podob­nou tech­no­ló­gi­ou. Bukov­čá­kov­ci išli do toho. Prvé dosky pre­dá­va­li po obcho­doch v dovo­len­ko­vých des­ti­ná­ciách vo Fran­cúz­sku či Talian­sku a ten­to zau­jí­ma­vý spô­sob pre­da­ja išiel nad oča­ká­va­nia dob­re. Jozef pokra­čo­val v ino­vá­ciách, sna­ži­li sa spra­viť dosky pev­nej­ší­mi a odol­nej­ší­mi.

K obrov­ské­mu úspe­chu fir­me dopo­mo­hol naj­mä vstup Slo­ven­ska do Európ­skej únie, keď sa im otvo­ril európ­sky trh, o nie­čo neskôr pre­ra­zi­li aj v USA, čo je v tom­to fachu snom kaž­dé­ho výrob­cu. V Ame­ri­ke má totiž ten­to šport obrov­skú popu­la­ri­tu.

Foto: Cra­zyF­ly

Ich kite­bo­ar­dy vyni­ka­li kva­li­tou aj pek­ným dizaj­nom, pre­to zača­li spon­zo­ro­vať pro­fi jazd­cov, vďa­ka čomu sa Cra­zyF­ly rých­lo dosta­la do pove­do­mia komu­ni­ty. Dnes je top fir­mou v odbo­re so sve­to­vou kli­en­te­lou. Okrem dosiek už vyrá­ba­jú aj samot­né kite-y a ďal­šie dopl­n­ky.

Biz­nis prí­beh Joze­fa Bukov­čá­ka a je dôka­zom, že k úspeš­né­mu biz­ni­su nie­ke­dy sta­čí len odhod­la­nie, vášeň a sna­ha nevzdať sa ani v naj­hor­šom.

Foto: Cra­zyF­ly

Pridať komentár (0)