Slovákom absolútne prirástli k srdcu. Týchto 5 značiek si totálne podmanilo našu krajinu

Linda Cebrová / 1. novembra 2018 / Biznis

zdroj: facebook.com/fusakle/facebook.com/koun
  • V dneš­nej dobe chce pod­ni­kať veľké per­cento ľudí, no len nie­ktorí sú na­toľko dobrí, aby ob­stáli v sil­nej kon­ku­ren­cii
  • Aj na Slo­ven­sku však vzni­kajú značky, na ktoré priam ne­dáme do­pus­tiť a sú na­šimi srd­cov­kami
  • Toto je vý­ber tých, ktoré máme na­ozaj v ob­ľube

Koun


Zmrz­li­ná­reň mla­dej bra­ti­slav­čanky Bar­bary Sza­lai po­bláz­nila celé naše hlavné mesto. No nie­len to. Dnes už je jej útulná zmrz­li­ná­reň ozna­čo­vaná za jednu z vô­bec 13 naj­lep­ších v Európe. Sa­motná Bar­bara sa svojmu re­meslu učila do­konca na zmrz­li­nár­skej škole v Ta­lian­sku, kde sa aj in­špi­ro­vala ma­lými lo­kál­nymi pod­nikmi, aby si ich vlastnú, slo­ven­skú od­rodu ne­skôr ot­vo­rila v Sta­rom Meste a naj­nov­šie do­konca aj v Du­baji. O úspe­chu KOUNU už ne­traba ni­koho pre­svied­čať. Stačí sa v lete po­zrieť pred ich pre­vádzku na zá­stup ľudí ča­ka­jú­cich na svoj kop­ček ho­vorí sám za seba.

Ale prečo sa Bar­bara roz­hodla ot­vo­riť svoju pre­vádzku práve na Slo­ven­sku?

„Stále mi na Slo­ven­sku chý­bajú malé, lo­kálne pod­niky, na ktoré som zvyk­nutá v za­hra­ničí. Mo­jím snom je, aby v Bra­ti­slave, ako aj v iných mes­tách, boli lep­šie pod­mienky pre malé pod­niky, pre ro­diny či ka­ma­rá­tov, ktorí sa sna­žia skráš­liť nám dni svo­jou ká­vou, ko­lá­či­kom alebo zmrz­li­nou,“ po­ve­dala Bar­bara pre Star­ti­tup.

Žu­faňa


Za ce­lým kon­cep­tom Žu­fane s príz­nač­ným slo­ga­nom „Na kašu“ stojí Janka, Eva a Kris­tína. Tie sa jed­ného dňa roz­hodli zme­niť svoj ži­vot, a tak sa vr­hli do gas­tro biz­nisu. Ich cie­ľom bolo pri­niesť do Bra­ti­slavy ra­ňaj­kovú kul­túru, ktorá stojí za to. A na­ozaj sa im to po­da­rilo. V sú­čas­nosti je Žu­faňa ot­vo­rená od 7:00 so ši­ro­kou ra­ňaj­ko­vou po­nu­kou, pri­čom ich roz­poz­ná­va­cie zna­me­nie sú kaše od vý­myslu sveta.

„Každý deň va­ríme iné jedlá z čerstvých su­ro­vín. Sú to jedlá, na kto­rých sme vy­rástli, často zo­bú­dzajú milé spo­mienky. Ris­ku­jeme to na síd­lisku, mimo cen­tra mesta, a tak je väč­šia šanca, že sa z hostí stanú štam­gasti. Je u nás ka­ma­rát­ska ot­vo­rená at­mo­sféra, vzni­kajú tu vzácne roz­ho­vory, ľu­dia sa k nám radi vra­cajú,“ po­ve­dali o svo­jej pre­vádzke za­kla­da­teľky pre Star­ti­tup.

Lull

Slo­ven­ská značka Lull, to je skvelý di­zajn, ktorý síce pô­sobí jed­no­du­cho, ale pre­mys­lene. Na sve­domí ho má Edu­ard Šebo a di­zaj­nérka Zuzka. Lull vi­díme ako sviežu  značku ob­le­če­nia na voľný čas pre ženy. Lull však nie len o mäk­kuč­kých ve­ciach na doma, tímu sto­ja­cemu za touto lo­kál­nou znač­kou zá­leží aj na dianí v spo­loč­nosti, preto majú vlastnú dielňu, kde šijú z udr­ža­teľ­ných ma­te­riá­lov a za­mest­ná­vajú tu už 12 ľudí.

Nie je ta­jom­stvom, že za úspe­chom Lull stojí aj ne­us­tále na­čú­va­nie spät­nej väzby od zá­kaz­ní­čok, ktoré majú hod­notu zlata.

„Ich fe­ed­back k ve­ciam bol už viac­krát za­hr­nutý do tvorby no­vých mo­de­lov. Vlastne bez toho by sme ani ne­ušili nové veci. Tak­tiež máme sku­pinu LullCl­lub na FB, kde sa baby môžu vy­jad­riť k ná­pa­dom di­zaj­nérky Zuzky. Práve tam do­stá­vame veľmi kva­litný a úp­rimný fe­ed­back,“ ho­vorí za­kla­da­teľ značky pre Star­ti­tup.

Fu­sakle

Janči a Mar­tin sú dvaja mladí cha­lani, ktorí radi ces­tujú a ob­ja­vujú nové veci. Tak­tiež radi pri­ná­šajú nové ná­pady do­mov, a tak to bolo aj s Fu­sa­klami. Po 6 ro­koch v gas­tro­biz­nise sa vr­hli na niečo nové a chceli pri­niesť tro­chu ve­se­losti a farby aj na Slo­ven­sko.

Ta­kým de­tai­lom ako sú Fu­sakle dnes mô­žeš vy­jad­riť svoju ná­ladu, po­stoj či ra­dosť, hnev alebo prí­sluš­nosť. Pred uve­de­ním tejto značky bola pri­tom na na­šom trhu len je­diná al­ter­na­tíva z dielne za­hra­nič­ných vý­rob­cov. Dvaja Slo­váci sa preto cho­pili prí­le­ži­tosti a vy­tvo­rili na Slo­ven­sku ukáž­kový prí­klad love brandu.

„Slo­ven­sko malo v mi­nu­losti bo­hatú tex­tilnú vý­robu a his­tó­riu, z kto­rej veľa ne­os­talo. Pa­mä­tali sme si, že v 90. ro­koch bolo veľa pod­ni­ka­te­ľov, ktorí na­kú­pili ple­tiar­ske stroje, tak sme za­čali hľa­dať par­tnera na náš ná­pad. Na­ko­niec sa ho po­da­rilo nájsť v Ban­skej Štiav­nici.“ Aj vďaka to­muto krok a šťast­nej ná­hode, môže dnes slo­ven­ská značka hrdo kon­ku­ro­vať aj tým za­hra­nič­ným.

Yeme

Kon­cept Yeme pri­niesla sku­pina bý­va­lých za­mest­nan­cov veľ­kých ob­chod­ných re­ťaz­cov, najmä slo­ven­ského Tesca, ktoré v mi­nu­losti vie­dol P. Var­muža. Prak­ticky od štartu pr­vej pre­dajne si pré­mi­ové po­tra­viny priamo od far­má­rov, aj keď za vyš­šie ceny, na­šli svo­jich dnes už ver­ných zá­kaz­ní­kov.

V Yeme je vždy na čo sa po­ze­rať. Či už je to čerstvé mäso, ze­le­nina, kto­rej nie­kedy ani ne­viem prísť na ná­zov či vo­ňavé boch­níky chleba, ktoré sú možno naj­lep­šie v meste. Yeme štar­to­valo na trhu v marci 2016. Za pr­vých dva­násť me­sia­cov na trhu za­zna­me­nalo tržby pri­bližne osem mi­li­ó­nov eur a dnes sú už v meste 3 pre­vádzky.

Pridať komentár (0)