Tieto Slo­venky vyrá­bajú v Nitre super kva­litnú zmrz­linu z poc­ti­vej smo­tany a čerstvého ovo­cia!

Jakub Jablonický / 10. november 2016 / Business

Kto pove­dal, že si v novem­bri nemô­žeme dať zmrz­linu?

Nit­rian­ske Gio Caffè vzniklo pred pia­timi rokmi a bolo prvou zmrz­li­nár­ňou na Slo­ven­sku, ktorá ponúkla kva­litnú alter­na­tívu v mori práš­ko­vých a far­be­ných „zmrz­lín“.

No zmrz­li­ná­reň nie je v prí­pade Gio úplne presný výraz. Par­tia Slo­ve­niek tu totiž vyrába tra­dičné talian­ske gelato. To sa vyrába iba z poc­ti­vých suro­vín ako mlieko, smo­tana, kva­litná čoko­láda alebo čerstvé ovo­cie.

mg_0857

Čo sa dá, kupujú od domá­cich výrob­cov a dokonca berú do úvahy aj sezón­nosť. V lete sú zmrz­liny viac ovocné, v zime zase pre­važne tva­ro­hové a čoko­lá­dové. V kom­bi­ná­cii s útul­ným retro inte­ri­é­rom tak vzniká uni­kátny záži­tok, ktorý sa dá vychut­nať celo­ročne.

V čase, keď sme Gio Caffè otvá­rali, spĺňalo všetky vte­daj­šie atri­búty moder­ného pod­niku – čerstvé suro­viny, kva­litný pro­dukt, oso­bitý prí­stup k zákaz­ní­kovi a dizaj­nový inte­riér. Istý čas sme boli jedi­nou gela­te­riou svojho druhu, a tak sa stá­valo (a stáva aj do dnes), že ľudia sa za naším gela­tom, a dnes aj nanukmi, vyberú na výlet aj z iných miest,” pove­dala pre por­tál style.hnonline.sk mana­žérka Gio Caffe Soňa Lavová.

12615270_1003394006395465_4641988143337127339_o

Pou­ží­va­nie čerstvých ingre­dien­cií so sebou ale nesie aj isté kom­pli­ká­cie. Ten, kto písal potra­vi­nár­sky kódex, ich oči­vidne nemal rád. Čerstvá zmrz­lina má síce isté riziká, no súčasná byrok­ra­cia neúmerne bráni ino­vá­ciám.

Každá ino­vá­cia vyža­duje množ­stvo byrok­ra­cie. Minulý rok sme skú­šali schvá­le­nie auto­nóm­neho pojazd­ného zmrz­li­no­vého autíčka, takého aké vidíte na uli­ciach pre­dá­vať kávu – neexis­tu­júca vec. Dalo by sa pole­mi­zo­vať o tom, čo by mohlo spra­viť mesto, prí­padne regi­onálne hygie­nické útvary pre pre­vádzky vo svo­jich regi­ó­noch. Podľa mňa je naj­väčší prob­lém vo vyhláške, v kto­rej sa ťažko hľadá pries­tor pre ino­vá­ciu.”

11174961_868608499874017_1013805672783582373_n

Zmrz­liny sa v Gio sna­žia robiť čo naj­zdrav­šie, naprí­klad pou­ží­va­ním bre­zo­vého či koko­so­vého cukru. Okrem toho si ich môžu vychut­nať aj ľudia trpiaci rôz­nymi into­le­ran­ciami.

Keďže nepou­ží­vajú rôzne pochybné prí­sady, v kto­rých je často aj múka, všetky zmrz­liny sú bez­lep­kové. Ovocné zmrz­liny sú zasa bez­lak­tó­zové. Nájdu sa aj vegán­ske ver­zie smo­ta­no­vých prí­chutí vyro­bené s oli­vo­vým ole­jom a rast­lin­nými pro­te­ínmi.

14079696_1133295570071974_6715618211363493349_n

Zau­jí­mavé na Gio Caffè je aj to, že za pul­tom nenáj­deš žiad­neho muža. Za celou pre­vádz­kou stojí par­tia Slo­ve­niek, ktoré si hovo­ria „Gio Girls“.

V minu­losti to bolo tak, že zmrz­lina bola vždy od pána zmrz­li­nára. My si mys­líme, že diev­čatá vedia so zákaz­níkmi pro­dukt odko­mu­ni­ko­vať, že vedia odpo­ru­čiť ak sa nie­kto nevie roz­hod­núť a majú trpez­li­vosť s deťmi. Majú zmy­sel pre poria­dok a dobre sa na ne v tých pek­ných zás­ter­kách pozerá. Občas u nás pra­cujú aj cha­lani, ale nikdy ich nie je vidieť, sú zavretí v útro­bách nášho labo­ra­tó­ria, kde zmrz­linu varíme.”

6-web

Kva­litná zmrz­lina už dnes nie je na Slo­ven­sku taký oxy­mo­ron ako kedysi. A vďa­čiť za to môžeme aj Gio Caffé, ktoré bez pochyby patrí medzi jej prie­kop­ní­kov.

Kva­litné a čerstvé suro­viny so sebou nesú aj vyš­šiu cenu. No pod­niku, ktorý sa ofi­ciálne ospra­vedlní svo­jim zákaz­ní­kom pri zvý­šení ceny o 20 cen­tov, to veľmi radi pre­pá­čime.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: giocaffe.eu, zdroj foto­gra­fií: FB/Gio Caffe — Gelato Ita­liano

Pridať komentár (0)