Slo­ven­ská značka oble­če­nia KERE v sebe nesie ducha Košíc

Linda Cebrová / 29. december 2016 / Zo Slovenska

O vzornú repre­zen­tá­ciu mesta Košice sa stará aj KERE.

KERE je lokálna stre­et­we­a­rova značka oble­če­nia. Tím sto­jaci za ňou sa snaží zvý­šiť pove­do­mie o Koši­ciach doma ale aj vo svete. Pre­dov­šet­kým dávajú dôraz na kva­litu, lokálnu výrobu a ori­gi­nálny dizajn. KERE, ako pop­redný výrobca pré­mi­ového oble­če­nia a dopl­n­kov na Slo­ven­sku je jed­no­du­cho znač­kou kva­lit­nej košic­kej pro­duk­cie. Dôka­zom sú hrdí Koši­ča­nia, ktorí pru­dukty neopo­ze­ra­ného dizajnu pre­zen­tujú nie­len doma, ale aj za hra­ni­cami Slo­ven­ska.

ker

zdroj fotografie:facebook.com/keresk

Slo­ven­ská značka KERE má v ponuke 100% lokálne pro­dukty. Na gra­fic­kých návrhoch spo­lu­pra­cujú s pop­red­nými košic­kými dizaj­nérmi. Tak­tiež sa sna­žia pod­po­ro­vať talen­to­va­ných a per­spek­tív­nych domá­cich umel­cov a špor­tov­cov, ktorí repre­zen­tujú ich rodné mesto. Patrí medzi ne aj Lenka Man­du­lová, košická long­bo­ar­dis­tka a členka KERE tímu, ktorá zbiera úspe­chy ako na domá­cej, tak aj zahra­nič­nej scéne.

ker1

zdroj fotografie:facebook.com/keresk

Tra­dí­cia

Pro­jekt KERE pred­sta­vuje potomka odev­nej značky 12roll. Tra­dí­cia značky úspešne odštar­to­vala v júli 2009 v Koši­ciach. Avšak par­tia ľudí sto­jaca za touto znač­kou sa venuje výrobe stre­et­wa­re­ového oble­če­nia už od roku 2007.

Košický erb

ker4

zdroj fotografie:facebook.com/keresk

Košický erb je krásny a jeho výni­moč­nosť je zjavná hneď na prvý pohľad. Aj preto sa stal jed­ným z hlav­ných motí­vov značky. Oproti pôvod­nému je však pozme­nený, pôsobí štý­lo­vej­šie a má moder­nejší nádych.

Miestny pro­jekt

kr

zdroj fotografie:facebook.com/keresk

Značke z východu sa úspešne darí obchá­dzať ázij­skú a inú nekva­litnú výrobu. Oble­če­nie KERE je navr­hnuté, ušité, potla­čené a vyšité s lás­kou priamo na východe Slo­ven­ska.

Exklu­zi­vita

get

zdroj fotografie:facebook.com/keresk

Značke záleží aj na tom, aby sa len tak ľahko nestala tuc­to­vou a bez­hod­not­nou. Aj preto sa roz­hodli vyrá­bať len pré­mi­ové kolek­cie, ktoré sú v počte od 20 kusov v sérií. Vďaka tomu je zaru­čená exklu­zi­vita a ori­gi­na­lita pre kaž­dého, kto sa roz­hodne nosiť a repre­zen­to­vať tento brand.

Kere Team

ker3

zdroj fotografie:facebook.com/keresk

Táto značka sa pre­dov­šet­kým v Koši­ciach teší veľ­kej obľube. Za 7 rokov sa jej poda­rilo vybu­do­vať dobré meno medzi ľuďmi. Tím sto­jaci za celým pro­jek­tom KERE si to uve­do­muje a ľuďom sa pat­rične odvďa­čuje. Zalo­žili KERE Team, ktorý pod­po­ruje talen­to­va­ných a per­spek­tív­nych domá­cich umel­cov a špor­tov­cov. Patrí medzi nich naprí­klad Outb­reak, Aron, Lukáš Ada­mec a iní.

zdroj:kere.sk zdroj titul­nej fotografie:facebook.com/keresk

Pridať komentár (0)