Slo­ven­ské star­tupy môžu zabo­jo­vať o $35000 dolá­rov a dostať sa do USA

Šandi / 8. apríla 2016 / Rozhovory

Na Slo­ven­sku exis­tuje mnoho pro­jek­tov, ktoré by potre­bo­vali pomôcť z finan­co­va­ním a to vie aj Slo­vak Ame­ri­can Foun­da­tion, ktorá sa aj tento rok roz­hodla pomôcť im a dostať ich nápady do USA.

Ahoj Simonka. Okolo slo­ven­ských star­tu­pov sa točíš už nejakú tu chvíľu. Je to tvoje hobby, či posla­nie? ☺

Baví ma to. Rada sa poze­rám alebo zúčast­ním tvo­ri­vého pro­cesu, páči sa mi keď vzni­kajú nové myš­lienky.

Okrem toho, že si mar­ke­tin­gový guru, skvelý rekre­ačný gol­fista, tak si popri množ­stve ďal­ších vecí aj porad­com Slo­vak Ame­ri­can Foun­da­tion, ktorá aktu­álne vyberá slo­ven­ské star­tupy s mož­nos­ťou zís­kať nená­vrátnú finančnú pod­poru až $35 000. Kto sa o tieto peniaze môže uchá­dzať a čo musí spĺňať?

Pod­mienky sú defi­no­vané na webo­vej stránke nadá­cie http://www.slovakamericanfoundation.org, v skratke by to mala byť spo­loč­nosť, ktorá má silne moti­vo­vaný team, zau­jí­mavý pro­dukt a pre ktorú by pobyt v USA mal byť významný posu­nom.

Nejedná sa vôbec o malú sumu. Mys­líš, že účelné pou­ži­tie týchto peňazí dokáže star­tup posu­núť o skok vpred? Aké výsledky vlastne oča­ká­vate od star­tu­pov po minutí týchto peňazí?

Toto je veľmi indi­vi­du­álne, každý star­tup ma iné potreby a iné plány v USA. Veríme, že sup­port ktorý dostanú od SAF im jed­no­du­cho pomôže pri­blí­žiť sa k cieľu. Celé to však robia sami pre seba, my neoča­ká­vame výsledky lebo to nero­bia preto aby sa nám zod­po­ve­dali, ale pomá­hame im a držíme im palce.

Za aké obdo­bie tieto peniaze musia star­tupy minúť?

Nadá­cia má pred­stavu obdo­bie 12 až 18 mesia­cov. Ale ako som písala je to veľmi indi­vi­du­álne.

simona-bubanova1

Jed­not­livé výdavky im musíte ad hoc sch­va­lo­vať, či po načer­paní peňazí sa už nesta­ráte?

My ako porad­co­via odpo­rú­čame Správ­nej rade nadá­cie spo­loč­nosť, ktorú pova­žu­jeme za najv­hod­nej­šiu pre tento prog­ram, samotné čer­pa­nie pros­tried­kov je už v réžii nadá­cie, ale podľa toho, čo viem, čer­pa­nie pros­tried­kov pre­bieha postupne tak, ako po dohode s nadá­ciou vzni­kajú spo­loč­nosti jed­not­livé náklady súvi­siace s poby­tom v USA.

Už ste nejaké star­tupy do tohto prog­ramu vybrali? Vieš sa s nami pode­liť o skú­se­nosti, ktoré už vybra­ným star­tu­pom tieto pros­triedky pri­niesli?

Áno, v prvom kole sme dokonca odpo­ru­čili až dve spo­loč­nosti. Správna rada sa s našim názo­rom sto­tož­nila a schvá­lila ich zara­de­nie do prog­ramu. Ide o spo­loč­nosti Pho­to­neo a Stre­am­star. V súčas­nosti sa rieši najv­hod­nej­šie využi­tie týchto pros­tried­kov, nadá­cia komu­ni­kuje s obi­dvoma spo­loč­nos­ťami a spo­ločne vytvá­rajú plán akti­vít na najb­liž­ších 6 mesia­cov. Aj pre nás porad­cov bude zau­jí­mavé sle­do­vať, čo všetko tieto spo­loč­nosti v USA absol­vujú a ako sa budú ďalej vyví­jať.

15. apríla bude ukon­čené ďal­šie, Jarné kolo prog­ramu US Con­nec­ti­ons a verím, že k spo­mí­na­ným dvom spo­loč­nos­tiam pri­budne ďal­šia, ktorá získa peniaze pre svoje plány.

Slo­ven­ské star­tupy dnes majú prí­le­ži­tosti, o kto­rých sa nám 3 roky dozadu ani nesní­valo. Prečo sa podľa teba tak ťažko rodia slo­ven­ské star­tu­pové úspe­chy s medzi­ná­rod­ným roz­me­rom?

Mys­lím, že na tak malú kra­jinu akou je Slo­ven­sko je úspeš­ných myš­lie­nok veľa.

Možno exis­tuje prí­liš malé pove­do­mie o dob­rých ide­ách zo Slo­ven­ska. Podľa mňa by deti namiesto memo­ro­va­nia vybra­ných slov mali memo­ro­vať slová Eset, Sygic, Aero­mo­bil, Eco­cap­sula, Pixel­fe­de­ra­tion, Pri­zeo, Repre­sent, Diagnose.me, Piano a aj Pokec, lebo zalo­žiť fun­gu­júcu sociálnu sieť je tiež dream job. Takže mne sa nechce kve­ru­lo­vať, že to je ťažké a, že veľa star­tu­pov bol fail. To rada pre­ne­chám iným je to teraz také popu­lárne, mne sa chce napí­sať, že tieto slo­ven­ské ino­vá­cie alebo star­tupy sú skvelé a máme načo byť pyšní.

simona-bubanova2

Viem, že máš veľmi dobrý vzťah s Andre­jom Pan­čí­kom, ktorý sa pred pár mesiacmi dostal do médií ako Slo­ven­ský super­ta­lent, ktorý pre­dal svoju poslednú firmu za vyše $100 mil. dolá­rov. Majú takéto exity, ako sa poda­ril teraz Andre­jovi podľa teba značný morálny vplyv na slo­ven­ské star­tu­pové pro­stre­die?

Určite áno. Len sa treba inšpi­ro­vať tými správ­nymi vecami. Andrej Pan­čík vo väč­šom meradle zau­jal slo­ven­skú aj odbornú verej­nosť až keď prišla správa o 100 mili­ó­noch dolá­rov a neviem, či to aj nie je jediné, čo si ľudia zapa­mä­tali. Ale Andrej Pan­čík je omnoho viac zau­jí­mavý tým, že je neuve­ri­teľne pra­co­vitý roz­hla­dený a múdry člo­vie­čik. Obdi­vu­jem u neho krásnu rov­no­váhu medzi seba­ve­do­mím a poko­rou záro­veň. To je možno práve ten moment, ktorý by mal byť na Pan­čí­kovi ten najin­špi­ra­tív­nejší.

Ktorý slo­ven­ský star­tup vidíš ako next big thing?

Veľmi by sa mi páčilo, ak by to bol pro­jekt diagnose.me. Skvelá myš­lienka zdie­ľa­nia second opi­nion lekár­skych posud­kov s odbor­níkmi na celom svete.

Máš nesku­točne talen­to­vanú dcéru Lujzu, ktorá so svo­jím star­tu­pom Divano pre­tvára záži­tok zo sle­do­va­nia TV. Ako vní­maš jej cestu za pre­sa­de­ním sa?

Pra­cu­jem v reklam­nej bran­dži takže Divano je pre mňa veľmi zau­jí­mavý pro­dukt. Vidím v ňom veľký poten­ciál aj keby to nero­bila Lujza :-). Nie­koľko pries­ku­mov iden­ti­fi­ko­valo spo­je­nie TV a digi­talu ako v súčas­nosti naj­vý­kon­nejší komu­ni­kačný tan­dem. Divano je nástro­jom na zefek­tív­ne­nie media spen­dov a to je téma, ktorá dnes zau­jíma kaž­dého kli­enta a kaž­dého bro­ad­cas­tera. Na dru­hej strane pre diváka Divano rieši prob­lém, ako sa zábav­nou ces­tou “pre­hrať” cez reklamu. Je to teda win win.

No a na záver by som ťa chcel požia­dať o pre­ho­vo­re­nie k slo­ven­ským star­tu­pom a nave­de­nie ich na mož­nosť čer­pa­nia sumy $35, 000 dolá­rov. ☺

Dlho som roz­mýš­ľala, ako moti­vo­vať moti­vo­va­ných, ale podľa mňa bude naj­múd­rej­šie keď poviem, že by boli blázni keby to neskú­sili :-)

Pridať komentár (0)