Slo­ven­ské star­tupy na Pro­duct­Hunte: Zosta­vili sme reb­rí­ček popu­la­rity!

Martin Bohunický / 13. november 2015 / Tools a produktivita

Ak sa niečo vo svete tech, apli­ká­cií, web­strá­nok či HW pro­duk­tov mihne, čoskoro sa to objaví na Pro­duct­Hunte — ak je to niečo kva­litné, prav­daže.

Výborná kata­ló­gová stránka, ktorá zdru­žuje všetky pro­dukty, ktoré za niečo stoja, nemi­nula ani via­cero kva­lit­ných slo­ven­ských hrá­čov. My sme sa pozreli na nie­kto­rých z nich a zosta­vili sme na základe počtu “upvote” reb­rí­ček popu­la­rity.

Samotné pora­die ma trošku prek­va­pilo, ale roz­ho­do­vali predsa len hlasy zve­dav­cov a takto to celé dopadlo.

1. Cloudo — 202 bodov

Vyni­ka­júci slo­ven­ský star­tup má na konte množ­stvo oce­není, pre­ra­zil do celého sveta a pou­žíva ho via­cero veľmi zau­jí­ma­vých firiem v sek­tore. Pro­dukt, vďaka kto­rému máš všetky clou­dové rie­še­nia pokope. Veľké uzna­nie si zaslúži aj pro­fe­si­onálna komu­ni­ká­cia Ondreja Pro­stred­níka na jed­not­livé feed­backy a otázky. Cloudo je zaslú­žene a suve­rénne prvé. 

2. Repre­sent - 72 bodov

Služba Repre­sent umož­ňuje vytvá­rať kam­pane na pre­daj tovaru s vlast­ným desig­nom a zaro­biť tak na cha­ri­ta­tívne účely ako aj pre osobný zisk. Celý pro­ces od výroby po odo­sla­nie tovaru pre­bieha auto­ma­ticky a nemáte tak sta­rosť o objed­návky, výrobu či zákaz­nícku pod­poru. Mnohí vo feed­ba­koch spo­me­nuli podob­nosť so zahra­nič­ným Tees­prin­gom, to však kva­lite Repre­sentu na ničom neuberá.

3. Aero­mo­bil — 70 bodov

Od lie­ta­jú­ceho auta som pred začiat­kom pries­kumu čakal jasné prven­stvo. Napo­kon sa nepo­da­rilo a tre­tie miesto je to opäť aj len vďaka mojej zho­vie­va­vosti. Keby som totiž prí­snejší, Aero­mo­bil skončí až štvrtý. Roz­de­lený je totiž až na dva pro­dukty — Aero­mo­bil a Aero­mo­bil 3.0, pri­čom spo­me­nu­tých 70 bodov som spo­čí­tal dokopy. 

Ťazko pove­dať, prečo tak málo. V kaž­dom prí­pade som si pri pozi­tív­nych feed­bac­koch (teda skôr ľuďoch, kto­rým sa pro­jekt páči a ktorí sa naň tešia) vši­mol aké­hosi Andrewa, ktorý na každú pozi­tívnu reak­ciu rea­go­val odka­zom na člá­nok o nedáv­nej nehode Aero­mo­bilu. Aj takí ľudia musia byť.

4. Sli.do - 51 bodov

Sli.do je apli­ká­cia pre eventy a kon­fe­ren­cie. Pomáha orga­ni­zá­to­rom zís­ka­vať feed­back a komu­ni­ko­vať s pub­li­kom v reál­nom čase. Vďaka nej už neos­táva len trápne ticho bez otá­zok pub­lika. Zís­kava si čoraz väč­šie uzna­nie v celo­sve­to­vom meradle. Už ju stihli využiť také firmy ako SAP, KPMG alebo Tele­fo­nica O2. 

Zatiaľ bez feed­backu, no 51 hla­sov by teore­ticky sta­čilo v našom reb­ríčku na tre­tie miesto. Za moju dob­rotu k Aero­mo­bilu ale Sli.do bohu­žiaľ až štvrté. Nevadí, robíte to dobre!

5. InHiro — 39 bodov

InHiro je slo­ven­ský star­tup, ktorý mení spô­sob hľa­da­nia nových ľudí. Stojí za ním Lucia Kubin­ská, Andrej Baran a Michal Tru­ban z Web­sup­portu.Záme­rom tohto spin-off pro­jektu je oži­viť pra­covný trh a dodať „šťavu“ pra­cov­ným ponu­kám firiem. Práve ten naj­lepší zamest­na­nec, kto­rého by ste chceli, si totiž na nudnú ponuku určite nek­likne.

Pridať komentár (0)