Slo­ven­skej dizaj­nér­ke a prog­ra­má­to­ro­vi sa poda­ri­lo v nezvy­čaj­nom pro­jek­te pre­po­jiť kre­a­ti­vi­tu s tech­no­ló­gi­ou

/ 15. júna 2017 / Zo Slovenska

zdroj: vimeo.com/facebook.com/zuzana.zmatek

Móda inšpi­ro­va­ná IT tech­no­ló­gi­ou je rea­li­tou aj vďa­ka dvom Slo­vá­kom, kto­rí sa roz­hod­li robiť veci inak a už na prvý pohľad neštan­dard­ne.

Pro­jekt Data tex-sty­les vzni­kol ako spo­lu­prá­ca medzi prog­ra­má­to­rom Mate­jom Fand­lom a dizaj­nér­kou Zuza­nou Zma­te­ko­vou. Pro­jekt pra­cu­je s téma­mi ako nové médiá, digi­tál­na este­ti­ka a ich využi­tie a spra­co­va­nie v vo sve­te dizaj­nu.

Hlav­ným zdro­jom inši­rá­cie preň sa sta­la vir­tu­ál­na zbier­ka pre­zen­to­va­ná dizaj­né­rom Jame­som Brid­le pod náz­vom Nová Este­ti­ka. Prá­ve kon­cep­cia vide­nia rea­li­ty opti­kou prí­stro­jov Zuza­nu inšpi­ro­va­la pri prá­ci na pro­jek­te Data-text-sty­les.

Zuza­na pat­rí medzi slo­ven­ské talen­ty, na kto­ré môže­me byť naozaj hrdí. Sta­la sa víťaz­kou dru­hé­ho roč­ní­ka Medzi­ná­rod­né­ho tex­til­ne­ho trie­ná­le YTAT 2016. Jej ces­ta pri­tom zača­la na VŠVU v odo­bo­re tex­til­né­ho dizaj­nu na Kated­re tex­til­nej tvor­by.

Talen­to­va­nej dizaj­nér­ke sa poda­ri­lo zís­kať hneď dve oce­ne­nia. Na svo­jom kon­te má tre­tie mies­to v kate­gó­rii tex­til­né­ho dizaj­nu a tak­tiež zís­ka­la špe­ciál­nu cenu rekto­ra Aka­dé­mie sztuk pieknch Wla­dis­la­wa Str­ze­min­skie­go v Lodži

Našim spo­loč­ným záme­rom je pre­po­jiť tech­no­ló­giu s výtvar­nou kre­a­ti­vi­tou a prog­ra­mo­va­ním. Obja­vu­je­me mož­nos­ti RGBD sen­zo­ra Mic­ro­soft Kinect, kto­rý je v popu­lár­nej kul­tú­re zná­my ako pohy­bo­vý sen­zor pre pri­ro­dze­né pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nia k video­h­rám.“


Keď mla­dé duo zača­lo pra­co­vať na tom­to pro­jek­te, ich cie­ľom bolo zachy­tiť rea­li­tu. To sa im poda­ri­lo aj vďa­ka dvoj­roz­mer­né­ho sen­zo­ru Kinect, to zna­me­ná, že vie k obra­zu pri­dať aj hĺb­ku, čo im umož­ni­lo zís­kať potreb­ný reli­éf. V tej­to fáze si všim­li, že už suro­vé dáta z Kinec­tu pri­po­mí­na­jú tex­til, a tak zača­li postup­ne vzni­kať prvé kús­ky nezvy­čaj­né­ho oble­če­nia.


Kom­bi­ná­ci­ou tech­no­lo­gic­ké­ho zaria­de­nia, Mate­jo­vých prog­ra­má­tor­ských schop­nos­tí a môj­ho kre­a­tív­no-ume­lec­ké­ho vstu­pu sa nám poda­ri­lo vytvo­riť kolek­ciu digi­tál­nych tex­til­ných návrhov,“ vyjad­ri­la sa dizaj­nér­ka o spo­loč­nom pro­jek­te.

Tým­to nezvy­čaj­ným pro­jek­tom chce­li dosiah­nuť istý stu­peň inte­rak­ti­vi­ty medzi dizaj­né­rom, používateľom/spotrebiteľom a výsled­ným tex­til­ným návrhom. Prvot­né návrhy pro­jek­tu chce­li pri­tom roz­vi­núť do podo­by, v kto­rej budú mať samot­ní spot­re­bi­te­lia umož­ne­né inte­rak­tív­ne vstu­po­vať do tvo­ri­vé­ho pro­ce­su vzni­ku tex­til­ných návrhov.

DATA TEX-STY­LES from Zuza­na Zma­te­ko­vá on Vimeo.

Pro­jekt Data tex-sty­les je teda expe­ri­men­tom, v kto­rom Zuz­ka spo­lu s Mate­jom vytvá­ra­jú prog­ram schop­ný gene­ro­vať ori­gi­nál­ne a špe­ci­fic­ké tex­til­né potla­če. Počí­ta­čo­vý prog­ram pre­me­ni­li na plát­no, na kto­rom je ďal­šia tvor­ba a dizaj­nu ovplyv­ne­ná indi­vi­du­ál­nym inte­rak­tív­nym zása­hom pou­ží­va­te­ľa. Člo­vek si tak jed­no­du­cho môže pro­stred­níc­tvom prog­ra­mu vytvo­riť svoj vlast­ný návrh lát­ky.

Pridať komentár (0)