Slo­ven­ské­mu Bee­sa­fe sa v posled­nom roku dari­lo: Ambi­ci­óz­ny star­tup hľa­dá nové posi­ly!

Martin Bohunický / 16. januára 2016 / Business

Slo­ven­ský star­tup Bee­sa­fe má za sebou mimo­riad­ne úspeš­ný rok 2015 a množ­stvo nových výziev pred sebou.

Bee­Sa­fe je slo­ven­ská app­ka, kto­rá si dáva za cieľ zvy­šo­va­nie bez­peč­nos­ti svo­jich pou­ží­va­te­ľov. Pra­cu­je na zákla­de opa­ko­va­nej akti­vi­ty pou­ží­va­te­ľa, čím sle­du­je jeho reak­cie a ana­ly­zu­je, či sa nachá­dza v bež­nej, pokoj­nej situ­ácii ale­bo sa oko­lo neho deje nie­čo nezvy­čaj­né, čo ho vystra­ši­lo ale­bo sa cíti ohro­ze­ný. Bee­Sa­fe pra­cu­je s myš­lien­kou vzá­jom­nej pomo­ci ľudí, kto­rých app­ka kon­tak­tu­je v prí­pa­de, ak je nie­kto z ich kamarátov/členov rodi­ny v ohro­ze­ní. K tomu ešte pri­dá­va aj miest­nu polí­ciu či iné secu­ri­ty služ­by.

4_20

Čo sa poda­ri­lo v roku 2015?

Bee­sa­fe sa poda­ri­lo kon­com novem­bra nad­via­zať spo­lu­prá­cu s Mest­skou polí­ci­ou v Pieš­ťa­noch. Ak by sa apli­ká­cia v Pieš­ťa­noch osved­či­la, môž­me urči­te oča­ká­vať, že by sa pri­da­li aj ďal­šie mes­tá. V súčas­nos­ti tím pri­pra­vu­je infor­mač­nú kam­paň pre všet­kých oby­va­te­ľov, resp. pou­ží­va­te­ľov apli­ká­cie. Ľud­skou rečou pove­da­né — vysvet­liť ľuďom, ako Bee­Sa­fe fun­gu­je a ako ich ochrá­ni.

Momen­tál­ne pre­bie­ha­jú roko­va­nia aj s Ban­skou Bys­tri­cou, Komár­nom, Bra­ti­sla­vou a s ďal­ší­mi mes­ta­mi. Rov­na­ko sa o mož­nosť využi­tia apli­ká­cie zau­jí­ma­jú aj rôz­ne spo­loč­nos­ti, kto­ré majú potre­bu chrá­niť svo­jich pra­cov­ní­kov dostá­va­jú­cich sa pri výko­ne svo­jej prá­ce do nebez­pe­čia spô­so­be­né­ho či už ľud­mi ale­bo rôz­ny­mi uda­los­ťa­mi. Môže ísť o pro­fe­sie ako naprí­klad poštár, sbskár ale­bo bež­ný maji­teľ fir­my, kto­rý si ide ulo­žiť hoto­vosť do ban­ky.

-55a4aa6dfc8afc8c26bea3e9

Tak­tiež sa zaobe­rá­me mož­nos­ťou imple­men­tá­cie Polí­cie SR do sys­té­mu Bee­Sa­fe a pod­po­ry apli­ká­cie Bee­Sa­fe zo stra­ny Minis­ter­stva vnút­ra Slo­ven­skej repub­li­ky,” hovo­rí CEO Peter Stra­žo­vec. Minis­ter­stvo vnút­ra SR sle­du­je spo­lu­prá­cou hlav­ne efek­tív­nej­šiu pre­ven­ciu pred násil­ný­mi sexu­ál­ny­mi trest­ný­mi čin­mi. 

Bee­Sa­fe dis­po­nu­je už aj dvo­ma HW zaria­de­nia­mi, kto­ré vznik­li na zákla­de dopy­tu zákaz­ní­kov. Star­ší ľudia totiž čas­to nema­jú smart­fón, resp. ho nedo­ká­žu efek­tív­ne ovlá­dať. Pre­to má Bee­Sa­fe vlast­né hodin­ky, kto­ré po vlo­že­ní SIM kar­ty pra­cu­jú úpl­ne samos­tat­ne a tiež prí­ve­sok, kto­rý je pomo­cou tech­no­ló­gie blu­e­to­oth so smart­fó­nom pre­po­je­ný.

Slo­ven­ský star­tup sa posu­nul vpred aj čo sa týka glo­bál­nych ambí­cií. V súčas­nos­ti sme tiež nad­via­za­li obchod­nú komu­ni­ká­ciu s Nati­onal Uni­ver­si­ty of Kaoh­siung v Tai­wa­ne, kde plá­nu­je­me v rám­ci spo­lu­prá­ce rea­li­zo­vať pre­klad do miest­ne­ho jazy­ka a expan­do­vať imple­men­tá­ci­ou na uni­ver­zit­nú bez­peč­nost­nú služ­bu, nie­kto­ré mest­ské cel­ky a obchod­né spo­loč­nos­ti,”.

3_32

V uply­nu­lom roku sa tím mimo tých­to akti­vít zúčast­nil aj na celej rade even­tov — na mega­lo­man­skej star­tu­po­vej kon­fe­ren­cii Slush 2015 vo Fín­sku, na TechC­runch Dis­rupt v Lon­dý­ne a na slo­ven­skej pôde pat­ri­la k fina­lis­tom na Star­tu­pA­wards 2015.

Čo bude ďalej?

Momen­tál­ne sa v rám­ci ďal­šie­ho vývo­ja sna­ží­me jed­nak úpl­ne zau­to­ma­ti­zo­vať nie len apli­ká­ciu, ale celú plat­for­mu Bee­Sa­fe a tiež vyvi­núť Bee­Sa­fe do sta­vu mož­nej pria­mej imple­men­tá­cie v rám­ci iOT a akej­si ume­lej inte­li­gen­cie pre mes­tá. V dru­hom prí­pa­de ide o spo­je­nie naprí­klad inte­li­gent­ných kamier, inte­li­gent­né­ho osvet­le­nia, a iných súčas­tí smart­ci­ty tak, aby bol obyvateľ/používateľ chrá­ne­ný čo naje­fek­tív­nej­šie,” pre­zra­di­li auto­ri pro­jek­tu o svo­jich ambí­ciach do najb­liž­ších mesia­cov. 

Bee­Sa­fe má teda veľ­mi sluš­ne nakop­nu­té a do ďal­šie­ho vývo­ja pre­to potre­bu­jú nie­koľ­kých šikov­ných ľudí. Momen­tál­ne sa hľa­dá člo­vek na Sales, Inter­na­ti­ona­la Sales, vývo­jár Ruby on Rails a dizaj­nér. Viac infor­má­cií o jed­not­li­vých pozí­ciach náj­deš na tom­to odka­ze.

Foto: Pat­rí­cia Mati­ová

Pridať komentár (0)