Slo­ven­skému Bee­safe sa v posled­nom roku darilo: Ambi­ci­ózny star­tup hľadá nové posily!

Martin Bohunický / 16. januára 2016 / Business

Slo­ven­ský star­tup Bee­safe má za sebou mimo­riadne úspešný rok 2015 a množ­stvo nových výziev pred sebou.

Bee­Safe je slo­ven­ská appka, ktorá si dáva za cieľ zvy­šo­va­nie bez­peč­nosti svo­jich pou­ží­va­te­ľov. Pra­cuje na základe opa­ko­va­nej akti­vity pou­ží­va­teľa, čím sle­duje jeho reak­cie a ana­ly­zuje, či sa nachá­dza v bež­nej, pokoj­nej situ­ácii alebo sa okolo neho deje niečo nezvy­čajné, čo ho vystra­šilo alebo sa cíti ohro­zený. Bee­Safe pra­cuje s myš­lien­kou vzá­jom­nej pomoci ľudí, kto­rých appka kon­tak­tuje v prí­pade, ak je nie­kto z ich kamarátov/členov rodiny v ohro­zení. K tomu ešte pri­dáva aj miestnu polí­ciu či iné secu­rity služby.

4_20

Čo sa poda­rilo v roku 2015?

Bee­safe sa poda­rilo kon­com novem­bra nad­via­zať spo­lu­prácu s Mest­skou polí­ciou v Pieš­ťa­noch. Ak by sa apli­ká­cia v Pieš­ťa­noch osved­čila, môžme určite oča­ká­vať, že by sa pri­dali aj ďal­šie mestá. V súčas­nosti tím pri­pra­vuje infor­mačnú kam­paň pre všet­kých oby­va­te­ľov, resp. pou­ží­va­te­ľov apli­ká­cie. Ľud­skou rečou pove­dané — vysvet­liť ľuďom, ako Bee­Safe fun­guje a ako ich ochráni.

Momen­tálne pre­bie­hajú roko­va­nia aj s Ban­skou Bys­tri­cou, Komár­nom, Bra­ti­sla­vou a s ďal­šími mes­tami. Rov­nako sa o mož­nosť využi­tia apli­ká­cie zau­jí­majú aj rôzne spo­loč­nosti, ktoré majú potrebu chrá­niť svo­jich pra­cov­ní­kov dostá­va­jú­cich sa pri výkone svo­jej práce do nebez­pe­čia spô­so­be­ného či už ľudmi alebo rôz­nymi uda­los­ťami. Môže ísť o pro­fe­sie ako naprí­klad poštár, sbskár alebo bežný maji­teľ firmy, ktorý si ide ulo­žiť hoto­vosť do banky.

-55a4aa6dfc8afc8c26bea3e9

Tak­tiež sa zaobe­ráme mož­nos­ťou imple­men­tá­cie Polí­cie SR do sys­tému Bee­Safe a pod­pory apli­ká­cie Bee­Safe zo strany Minis­ter­stva vnútra Slo­ven­skej repub­liky,” hovorí CEO Peter Stra­žo­vec. Minis­ter­stvo vnútra SR sle­duje spo­lu­prá­cou hlavne efek­tív­nej­šiu pre­ven­ciu pred násil­nými sexu­ál­nymi trest­nými činmi. 

Bee­Safe dis­po­nuje už aj dvoma HW zaria­de­niami, ktoré vznikli na základe dopytu zákaz­ní­kov. Starší ľudia totiž často nemajú smart­fón, resp. ho nedo­kážu efek­tívne ovlá­dať. Preto má Bee­Safe vlastné hodinky, ktoré po vlo­žení SIM karty pra­cujú úplne samos­tatne a tiež prí­ve­sok, ktorý je pomo­cou tech­no­ló­gie blu­e­to­oth so smart­fó­nom pre­po­jený.

Slo­ven­ský star­tup sa posu­nul vpred aj čo sa týka glo­bál­nych ambí­cií. V súčas­nosti sme tiež nad­via­zali obchodnú komu­ni­ká­ciu s Nati­onal Uni­ver­sity of Kaoh­siung v Tai­wane, kde plá­nu­jeme v rámci spo­lu­práce rea­li­zo­vať pre­klad do miest­neho jazyka a expan­do­vať imple­men­tá­ciou na uni­ver­zitnú bez­peč­nostnú službu, nie­ktoré mest­ské celky a obchodné spo­loč­nosti,”.

3_32

V uply­nu­lom roku sa tím mimo týchto akti­vít zúčast­nil aj na celej rade even­tov — na mega­lo­man­skej star­tu­po­vej kon­fe­ren­cii Slush 2015 vo Fín­sku, na TechC­runch Dis­rupt v Lon­dýne a na slo­ven­skej pôde pat­rila k fina­lis­tom na Star­tu­pA­wards 2015.

Čo bude ďalej?

Momen­tálne sa v rámci ďal­šieho vývoja sna­žíme jed­nak úplne zau­to­ma­ti­zo­vať nie len apli­ká­ciu, ale celú plat­formu Bee­Safe a tiež vyvi­núť Bee­Safe do stavu mož­nej pria­mej imple­men­tá­cie v rámci iOT a akejsi ume­lej inte­li­gen­cie pre mestá. V dru­hom prí­pade ide o spo­je­nie naprí­klad inte­li­gent­ných kamier, inte­li­gent­ného osvet­le­nia, a iných súčastí smart­city tak, aby bol obyvateľ/používateľ chrá­nený čo naje­fek­tív­nej­šie,” pre­zra­dili autori pro­jektu o svo­jich ambí­ciach do najb­liž­ších mesia­cov. 

Bee­Safe má teda veľmi slušne nakop­nuté a do ďal­šieho vývoja preto potre­bujú nie­koľ­kých šikov­ných ľudí. Momen­tálne sa hľadá člo­vek na Sales, Inter­na­ti­onala Sales, vývo­jár Ruby on Rails a dizaj­nér. Viac infor­má­cií o jed­not­li­vých pozí­ciach náj­deš na tomto odkaze.

Foto: Pat­rí­cia Mati­ová

Pridať komentár (0)