Slo­ven­skí stre­doš­ko­láci vymys­leli: Irdify pre­mení audio jack smart­fónu na uni­ver­zálny infra­port

Rudolf Nečas / 22. júla 2016 / Tech a inovácie

Svoj smart­fón pre­me­níš na ovlá­dač rýchlo a jed­no­du­cho.

Ak ti v mobile chýba infra­port, Irdify je fakt skve­lým dopl­n­kom. Asi poznáš ten pocit, keď hľa­dáš ovlá­dač od telky, ale ten je zapat­ro­šený boh­vie kde, alebo ho uvi­díš nie­kde ďaleko od seba, ale už ležíš na gauči a strašne sa ti nechce vstať. Ale taký smart­fón má väč­šina z nás stále v rukách alebo aspoň nie­kde v dosahu.

Tento šikovný gad­get vytvo­rila par­tia 20 štu­den­tov z Gym­ná­zia na Poš­to­vej 9 v Koši­ciach. K dis­po­zí­cii sú dve ver­zie — Irdify One a Irdify Plus, ktoré ti nahra­dia ovlá­dače k tele­ví­zo­rom, pro­jek­to­rom, rádiám, kli­ma­ti­zá­cií a kope iných zaria­dení s infra­por­tom.

Irdify One využíva napä­tie vytvo­rené zvu­ko­vým výstu­pom mobilu. Ten však v mno­hých prí­pa­doch nie je dosta­točne silný na to, aby rozs­vie­til infra­čer­vené diódy. Preto exis­tuje aj nová ver­zia s náz­vom Irdify Plus so vsta­va­nou mikro-baté­riou pre lep­šiu svie­ti­vosť a pod­po­rou via­ce­rých zaria­dení. Oproti ver­zii One má Irdify Plus len jednu infra­čer­venú diódu a roz­umie si s ním via­cero zaria­dení.

irdify_one_transparent4

foto: irdify.com

Pou­ži­tie je úplne jed­no­du­ché, stačí keď Irdify zasu­nieš do audio jacku v tele­fóne, zvý­šíš hla­si­tosť médií na maxi­mum následne tento gad­get ovlá­daš cez appku. V nej si vybe­rieš značku a model zaria­de­nia, ktoré chceš ovlá­dať a môžeš sa do toho pus­tiť. Apli­ká­cia je dostupná len pre Android a volá sa irp­lus WAVE — Infra­red Remote, alebo Audio IR pokiaľ máš star­šiu ver­ziu Andro­idu.

Cena za toto šikovné malé zaria­de­nie je vážne priaz­nivá a zasta­vila sa na sume 4,95 eur za Irdify One a 6,95 eur za Irdify Plus. Kúpiť si ho môžeš zatiaľ na promo akciách v Koši­ciach, ale mladý tím plá­nuje spus­tiť aj online pre­daj. Alebo im môžeš skú­siť napí­sať mail, všetko potrebné náj­deš na ich stránke. A neza­bú­daj, že kúpou pod­po­ríš mla­dých šikov­ných ľudí zo Slo­ven­ska.

zdroj: irdify.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: corporate.comcast.com

Pridať komentár (0)