Slo­ven­sko-rus­ký star­tup Mis­hi­ko vypus­til svoj parád­ny obo­jok do pre­da­ja!

Martin Bohunický / 25. septembra 2016 / Startupy

Tech­no­ló­gie zasa­hu­jú do všet­kých oblas­tí živo­ta, a to nie len toho ľud­ské­ho.

Ambi­ci­óz­ny star­tup Mis­hi­ko, kto­rý má, okrem bra­ti­slav­skej cen­trá­ly, poboč­ky aj v Mos­kve a Hong Kon­gu, uvie­dol do pre­da­ja pro­jekt inte­li­gent­né­ho oboj­ku pre psa. Pro­jekt, kto­rý pred časom pri­lá­kal záu­jem via­ce­rých inves­to­rov (vrá­ta­ne slo­ven­ské­ho Sit­no Hol­ding), je dnes pri­pra­ve­ný a k dis­po­zí­cii na pre­daj.

Pre Mis­hi­ko je inte­li­gent­ný obo­jok vôbec prvým pro­jek­tom v rám­ci ich plat­for­my pre Inter­net of Things a ponú­ka zau­jí­ma­vé fun­kcie. To, že obo­jok moni­to­ru­je polo­hu asi niko­ho neprek­va­pí, moni­to­ring zdra­vot­né­ho sta­vu tvoj­ho psa však už zauj­me viac.

Čo sa týka GPS, uvá­dza­ná pres­nosť je 4 met­re, a to vďa­ka využi­tiu rov­no troch geo-lokač­ných sys­té­mov — GPS, GLO­NASS a LBS. Ak sa ti pes zatú­la, jed­no­du­cho akti­vu­ješ v apli­ká­cii SOS mód a pomo­cou súrad­níc sle­du­ješ, kde sa tvoj kamoš nachá­dza. V prí­pa­de vybi­tia baté­rie uvi­díš v apli­ká­cii posled­nú zazna­me­na­nú polo­hu.

screen-shot-2016-09-24-at-01-06-45

foto: mishiko.net

Moni­to­ring zdra­vot­né­ho sta­vu pri­po­mí­na typic­ký fit­ness trac­ker, aký (snáď) v mobi­le máš aj ty. Apli­ká­cia na zákla­de pohla­via, veku, váhy a ďal­ších para­met­rov vypo­čí­ta, koľ­ko pohy­bu tvoj kamoš potre­bu­je a na zákla­de trac­ko­va­nia akti­vi­ty potom sle­du­ješ, či daný cieľ psík spl­nil. Apli­ká­cia moni­to­ru­je vzdia­le­nosť, počet kro­kov a čas akti­vi­ty. Všet­ky úda­je sú potom jed­no­du­cho zdie­ľa­teľ­né na sociál­ne sie­te.

Mož­no si kla­dieš otáz­ku: Zašli tech­no­ló­gie pri­ďa­le­ko? Fit­ness trac­ker pre psa? Vec posto­ja. Iste, všet­ci by sme radi fun­go­va­li v súla­de s prí­ro­dou a bez všet­kých tech­no­lo­gic­kých “nezmys­lov, no tak, ako je obe­zi­ta prob­lé­mom čoraz väč­šej čas­ti popu­lá­cie, tak žiaľ ten­to prob­lém začí­na zasa­ho­vať aj svet psov. A ak teda Mis­hi­ko pomô­že len jed­né­mu psí­ko­vi pre­dĺžiť život, bude to za to stáť.

Vývo­já­ri majú v budúc­nos­ti záu­jem roz­ší­riť apli­ká­ciu o sociál­ny aspekt, vďa­ka čomu pre­po­jí jed­not­li­vých pou­ží­va­te­ľov a “dovo­lí” im stret­núť sa naži­vo. Apli­ká­cia je dostup­ná pre ope­rač­né sys­té­my Andro­id a iOS. Cena za jeden nára­mok je 169 eur jed­no­ra­zo­vo, resp. 119 eur + 4,9 eur/mesačne za dáta. K dis­po­zí­cii je v bie­lom a čier­nom pre­ve­de­ní.

titul­ná foto: mishiko.net

Pridať komentár (0)