Slo­ven­sko-ruský star­tup Mis­hiko vypus­til svoj parádny obo­jok do pre­daja!

Martin Bohunický / 25. septembra 2016 / Startupy

Tech­no­ló­gie zasa­hujú do všet­kých oblastí života, a to nie len toho ľud­ského.

Ambi­ci­ózny star­tup Mis­hiko, ktorý má, okrem bra­ti­slav­skej cen­trály, pobočky aj v Mos­kve a Hong Kongu, uvie­dol do pre­daja pro­jekt inte­li­gent­ného obojku pre psa. Pro­jekt, ktorý pred časom pri­lá­kal záu­jem via­ce­rých inves­to­rov (vrá­tane slo­ven­ského Sitno Hol­ding), je dnes pri­pra­vený a k dis­po­zí­cii na pre­daj.

Pre Mis­hiko je inte­li­gentný obo­jok vôbec prvým pro­jek­tom v rámci ich plat­formy pre Inter­net of Things a ponúka zau­jí­mavé fun­kcie. To, že obo­jok moni­to­ruje polohu asi nikoho neprek­vapí, moni­to­ring zdra­vot­ného stavu tvojho psa však už zaujme viac.

Čo sa týka GPS, uvá­dzaná pres­nosť je 4 metre, a to vďaka využi­tiu rovno troch geo-lokač­ných sys­té­mov — GPS, GLO­NASS a LBS. Ak sa ti pes zatúla, jed­no­du­cho akti­vu­ješ v apli­ká­cii SOS mód a pomo­cou súrad­níc sle­du­ješ, kde sa tvoj kamoš nachá­dza. V prí­pade vybi­tia baté­rie uvi­díš v apli­ká­cii poslednú zazna­me­nanú polohu.

screen-shot-2016-09-24-at-01-06-45

foto: mishiko.net

Moni­to­ring zdra­vot­ného stavu pri­po­mína typický fit­ness trac­ker, aký (snáď) v mobile máš aj ty. Apli­ká­cia na základe pohla­via, veku, váhy a ďal­ších para­met­rov vypo­číta, koľko pohybu tvoj kamoš potre­buje a na základe trac­ko­va­nia akti­vity potom sle­du­ješ, či daný cieľ psík spl­nil. Apli­ká­cia moni­to­ruje vzdia­le­nosť, počet kro­kov a čas akti­vity. Všetky údaje sú potom jed­no­du­cho zdie­ľa­teľné na sociálne siete.

Možno si kla­dieš otázku: Zašli tech­no­ló­gie pri­ďa­leko? Fit­ness trac­ker pre psa? Vec postoja. Iste, všetci by sme radi fun­go­vali v súlade s prí­ro­dou a bez všet­kých tech­no­lo­gic­kých “nezmys­lov, no tak, ako je obe­zita prob­lé­mom čoraz väč­šej časti popu­lá­cie, tak žiaľ tento prob­lém začína zasa­ho­vať aj svet psov. A ak teda Mis­hiko pomôže len jed­nému psí­kovi pre­dĺžiť život, bude to za to stáť.

Vývo­jári majú v budúc­nosti záu­jem roz­ší­riť apli­ká­ciu o sociálny aspekt, vďaka čomu pre­pojí jed­not­li­vých pou­ží­va­te­ľov a “dovolí” im stret­núť sa naživo. Apli­ká­cia je dostupná pre ope­račné sys­témy Android a iOS. Cena za jeden nára­mok je 169 eur jed­no­ra­zovo, resp. 119 eur + 4,9 eur/mesačne za dáta. K dis­po­zí­cii je v bie­lom a čier­nom pre­ve­dení.

titulná foto: mishiko.net

Pridať komentár (0)