Na Slovensku plytváme množstvom jedla a legislatíva nepomáha

Marianna Miekšová / 25. októbra 2016 / Eko

Glo­bálne otep­ľo­va­nie je dô­le­ži­tou en­vi­ron­men­tál­nou té­mou, no to, čo v sú­čas­nosti na Slo­ven­sku naj­viac re­zo­nuje, je plyt­va­nie jed­lom. Týka sa kaž­dého a je to prob­lém, ktorý vi­díme všade na­vô­kol. Ako ho však rie­šiť, keď je le­gis­la­tíva zlá?

Podľa OSN sa na svete každý rok vy­hodí viac než mi­liarda ton po­tra­vín, čo je pri­bližne tre­tina ce­lej pro­duk­cie. Zna­mená to, že sa ne­plytvá len fi­nan­ciami, ale aj os­tat­nými fak­tormi za­hr­nu­tými v pro­cese pro­duk­cie, vrá­tane hos­po­dár­skej pôdy, vody a ľud­skej sily. To všetko vy­jde naz­mar, pre­tože vý­sle­dok tohto pro­cesu končí v kon­taj­ne­roch. Kon­krétne na Slo­ven­sku sa ročne vy­hodí viac než 800-ti­síc ton po­tra­vín, aj keď presné vý­počty ne­exis­tujú.

Veľ­kou mie­rou sa na tom po­die­ľajú do­mác­nosti, ktoré vy­ha­dzujú va­rené jedlo, mliečne vý­robky či ovo­cie a ze­le­ninu, pre­tože si ne­us­trá­žia mo­ment ska­ze­nia. Podľa šta­tis­tík viac plyt­vajú mladí ľu­dia, ktorí si zrejme jedlo vá­žia me­nej. No ob­jem vy­ho­de­ných po­tra­vín zo su­per­mar­ke­tov je stále mar­kan­tnejší. Vy­ha­dzujú to­tiž aj trvan­livé po­tra­viny, ktoré sú podľa la­bo­ra­tór­nych tes­tov bez­pečné a chutné ešte me­siace po uply­nutí dá­tumu mi­ni­mál­nej trvan­li­vosti, a ktoré sa bežne v do­mác­nos­tiach ne­vy­ha­dzujú. Tak káže slo­ven­ský zá­kon. Európ­ske kra­jiny stále hľa­dajú vhodné rie­še­nia a treba uznať, že sa im darí lep­šie ako nám. Sme to­tiž jed­nou z po­sled­ných kra­jín, v kto­rých nie je možné da­ro­vať alebo pre­dá­vať po­tra­viny po uply­nutí dá­tumu mi­ni­mál­nej trvan­li­vosti.

Vo Fran­cúz­sku ne­dávno úplne za­ká­zali vy­ha­dzo­va­nie po­tra­vín. Ob­chody na­miesto toho mu­sia všetky odo­vzdať a tie ne­skôr pu­tujú na cha­ritu. Ta­kéto rie­še­nie  by chceli pre­tla­čiť na ce­lo­európ­skej úrovni. V Ta­lian­sku zas ne­dávno pre­daj­com umož­nili da­ro­vať po­tra­viny po uply­nutí dá­tumu spot­reby. V su­sed­nom Česku je tiež možné da­ro­vať jedlo pred alebo po zá­ruke, exis­tujú tu aj špe­ciálne ob­chody, v kto­rých ta­kéto po­tra­viny pre­dá­vajú. V Brne si na­prí­klad mô­žeš vý­hodne kú­piť čipsy po zá­ruke, ktoré sú úplne v po­riadku, alebo lacný jo­gurt, kto­rému čo­skoro končí zá­ruka. Mno­hým ľu­ďom to vý­razne uľah­čuje ži­vot, najmä so štu­dent­ským či dô­chod­ko­vým roz­poč­tom.

12829036_1002676296479827_3468203777999824309_o

foto: fa­ce­book.com/Fre­e­Food

Slo­ven­ské rie­še­nie

Na Slo­ven­sku sa bo­hu­žiaľ zmena le­gis­la­tívy až tak ne­po­da­rila. Ob­chody a re­ťazce td­nes môžu po­tra­viny pred zá­ru­kou da­ro­vať vý­lučne len Po­tra­vi­no­vej Banke Slo­ven­ska. Re­a­lita je však taká, že banka ne­stíha všetko da­ro­vané jedlo pre­roz­de­ľo­vať ďa­lej a ob­chody tiež ne­môžu da­ro­vať také množ­stvo, aké by chceli. Pri­tom, ak by bolo možné po­sú­vať jedlo ďal­ším in­šti­tú­ciám, ako sú rôzne or­ga­ni­zá­cie po­má­ha­júce bez­do­mov­com, chu­dob­ným či dô­chod­com, po­moc by mohla byť efek­tív­nej­šia.

Na tento prob­lém už dl­h­šie upo­zor­ňuje ob­čian­ske zdru­že­nie Free Food, ktoré prišlo s pe­tí­ciou na zmenu le­gis­la­tívy. Žia­dajú na­prí­klad, aby bolo možné da­ro­vať aj vý­robky po uply­nutí dá­tumu spot­reby, no aby zá­ro­veň už ne­bolo možné od­pí­sať si ich z daní. To by mohlo re­ťazce mo­ti­vo­vať k da­ro­va­niu ešte pre uply­nu­tím zá­ruky. Chcú tiež, aby mohli jedlo odo­vzdá­vať aj iným in­ši­tú­ciám, než len mo­no­polu PBS.

Prob­lém vi­dia aj v zby­toč­nom plyt­vaní ze­le­niny a ovo­cia, ktoré ne­spĺňajú kvóty na roz­mery či vzhľad. Ne­dávno tento prob­lém vy­rie­šil český Penny Mar­ket kam­pa­ňou za pre­daj ška­re­dej ze­le­niny. Zdru­že­niu sa už po­da­rilo vy­zbie­rať do­sta­tok pod­pi­sov a pe­tí­ciu odo­slalo Mi­nis­ter­stvu pô­do­hos­po­dár­stva. To je po ne­ús­peš­nom po­kuse zdru­že­nia o zria­de­nie ve­rej­ných chlad­ni­čiek s ne­vy­uži­tým jed­lom dobrá správa. S chlad­nič­kami ne­po­cho­dili kvôli hy­gie­ni­kom, pri­tom ve­rej­nosť na pro­jekt re­a­go­vala po­zi­tívne a v za­hra­ničí ta­kéto pro­jekty bežne fun­gujú.

14238087_1121337041280418_8289347329349633627_n

foto: fa­ce­book.com/Fre­e­Food

Možno si už nie­kedy po­čul po­jem dum­ps­ter di­ving. Je to spô­sob zís­ka­va­nia jedla for­mou vy­be­ra­nia kon­taj­ne­rov, no nie tak, ako by sa na prvý po­hľad zdalo. Sku­pinky ľudí sa do­ha­dujú na so­ciál­nych sie­ťach a vždy si vy­hliadnu ob­chod, ktorý vy­ha­dzuje stále dobré po­tra­viny. Ide na­prí­klad o po­ško­dené ba­le­nia, trvan­livé veci po zá­ruke, pe­čivo z da­ného dňa či ovo­cie, ktoré nemá po­ža­do­vaný tvar. Nie­ktoré su­per­mar­kety spo­lu­pra­cujú a kon­taj­nery ne­chá­vajú voľne prí­stupné, na­vyše po­tra­viny ba­lia do ige­litu, aby zo­stali v koši ne­poš­ko­dené. Iné zas vo­lia opačnú stra­té­giu a di­ve­rom sa sna­žia za každú cenu za­brá­niť v tejto dis­cip­líne. Ne­treba há­dam roz­mýš­ľať nad tým, ktorá cesta je efek­tív­nej­šia.

Nie­ktoré re­ťazce, ako na­prí­klad Kauf­land, sa sna­žia plyt­va­niu pred­chá­dzať tak, že vý­robky pred uply­nu­tím spot­reby pre­dá­vajú za zlo­mok pô­vod­nej ceny. Ve­čer tam tiež mô­žeš kú­piť pe­čivo a ze­le­ninu tak­mer za­darmo. Na­priek po­zi­tív­nemu prí­nosu pre­roz­de­ľo­va­nia po­tra­vín ne­treba za­bú­dať na možné ne­ga­tíva. Uvoľ­ne­nie pra­vi­diel pre da­ro­va­nie po­tra­vín, by mohlo pri­niesť aj zvý­šené zdra­votné ri­ziká pre ľudí, aj keď ur­čite nie také, s akými ráta le­gis­la­tíva. Dá­tum spot­reby, ktorý sa líši od mi­ni­mál­nej trvan­li­vosti, však ne­treba pod­ce­ňo­vať.

No nie­len ob­chodné re­ťazce majú prob­lém s plyt­va­ním. Týka sa to aj gas­tro pre­vá­dzok a ho­te­lov, ktoré denne vy­ha­dzujú aj množ­stvo uva­re­ných po­kr­mov. Nie­ktoré pre­vádzky v za­hra­ničí to rie­šia tak, že po zá­ve­reč­nej roz­dajú chutné a stále čerstvé jedlo za­ria­de­niam pre bez­do­mov­cov alebo na ná­mestí. Ne­vieme o tom, že by niečo po­dobné ro­bila nie­ktorá re­štau­rá­cia v Bra­ti­slave alebo iných slo­ven­ských mes­tách, pre­tože le­gis­la­tíva ani k ta­ké­muto rie­še­niu nie je pria­teľ­ská, no ur­čite je to jedna z ciest do bu­dúc­nosti. Kľú­čové je odo­sob­niť sa od pred­stavy, že nie­kto cu­dzí kon­zu­muje za­darmo tvoje jedlo. Veď ty by si ho aj tak vy­ho­dil.

rob-greenfields-guide-to-dumpster-diving-9-01

foto: robg­re­en­field.tv/fo­odwaste

Ako mô­žeš pris­pieť

Na­priek ne­do­ko­na­lej le­gis­la­tíve je možné s plyt­va­nímbo­jo­vať aj inak. Ok­rem sa­moz­rej­mostí, ako dô­sled­nej­šie na­ku­po­vať, plá­no­vať, uskla­dňo­vať po­tra­viny správne a spot­re­bo­vať ich tak, aby sa zby­točne ne­ska­zili, máš aj ďal­šie mož­nosti. In­špi­ro­vať sa mô­žeš prí­kla­dom z jed­ného br­nen­ského in­ter­nátu. Keďže štu­denti pra­vi­delne vy­ha­dzo­vali množ­stvo po­tra­vín, ktoré ne­stihli spot­re­bo­vať, zria­dili takz­vaný food box.  Každý, kto od­chá­dzal na ví­kend do­mov a mal po­tra­viny, ktoré by jeho od­chod ne­pre­žili, umiest­nil ich do boxu a ozná­mil to vo fa­ce­bo­oko­vej sku­pine. V prí­pade, že nie­kto práve po­tre­bo­val va­jíčko, ne­mu­sel ute­kať do ob­chodu a zá­ro­veň nič ne­prišlo naz­mar. Ta­kýto sys­tém sa dá za­viesť vše­likde – v spo­loč­nom štu­dent­skom byte aj v kan­ce­lá­rii.

Ak máš doma po­tra­viny, ktoré ne­stih­neš spot­re­bo­vať alebo by si len rád po­mo­hol, mô­žeš tiež pris­pie­vať do pra­vi­del­ných po­tra­vi­no­vých zbie­rok. Or­ga­ni­zuje ich na­prí­klad Čer­vený kríž a vy­zbie­rané jedlo odo­vzdáva ľu­ďom v nú­dzi. Uži­točný je tiež sys­tém takz­va­ného pre­daja z dvora. Ak doma pes­tu­ješ ovo­cie a ze­le­ninu či cho­váš zvie­ratá na mäso a va­jíčka, mô­žeš sa na efek­tív­nej dis­tri­bú­cii po­tra­vín po­die­ľať aj takto. Na­priek tomu, že ži­jeme v 21. sto­ročí, ešte stále fun­guje vý­mena to­varu me­dzi ro­di­nou, su­sedmi a zná­mymi. Keď máš pre­by­tok, po­deľ sa s os­tat­nými. Po­te­šíš ich a ty sa na oplátku bu­deš cí­tiť skvele. Rie­še­ním je tiež vy­uži­tie po­tra­vín po zá­ruke na kŕ­me­nie zvie­rat či kom­post, z kto­rého môžu ne­skôr vy­rásť ďal­šie po­tra­viny.

composting-food-waste-847x516

foto: bud­get­dum­ps­ter.com

zdroj ti­tul­nej fotky: allt­ha­ti­sin­te­res­ting.com/the­pen­ny­ho­ar­der.com

Pridať komentár (0)