Na Slo­ven­sku pri­bud­nú ďal­šie super­char­ge­ry od Tes­la Motors

Filip Mosnár / 25. mája 2016 / Tech a inovácie

Okrem Slo­ves­ka plá­nu­je Tes­la Motors roz­ší­riť sieť aj do sused­ných kra­jín, ako naprí­klad Čes­ko.

freshNewsNa Slo­ven­sku nám pri­bud­nú nabí­jač­ky v Slia­či, ako aj v Bra­ti­sla­ve. Pres­ný dátum umiest­ne­nia nie je zná­my, ale údaj­ne to má byť už čosko­ro. Teší­me sa teda že na nás Elon tak­to mys­lí.

Ďal­šou zau­jí­ma­vou novin­kou je, že Tes­lu si už môžeš zobrať na ope­ra­tív­ny lea­sing. Snáď sa tým­to zvý­šia pre­da­je spo­loč­nos­ti na Slo­ven­sku, kde je ešte stá­le záži­tok vidieť Tes­lu. Tak čo už objed­ná­vaš?

supercharger-hero@2x

zdroj fotografie:teslamotors.com, zdroj pre­zen­tač­nej fotografie:teslamotors.com

Pridať komentár (0)