Na Slo­ven­sku pri­budnú ďal­šie super­char­gery od Tesla Motors

Filip Mosnár / 25. mája 2016 / Tech a inovácie

Okrem Slo­veska plá­nuje Tesla Motors roz­ší­riť sieť aj do sused­ných kra­jín, ako naprí­klad Česko. 

freshNewsNa Slo­ven­sku nám pri­budnú nabí­jačky v Sliači, ako aj v Bra­ti­slave. Presný dátum umiest­ne­nia nie je známy, ale údajne to má byť už čoskoro. Tešíme sa teda že na nás Elon takto myslí.

Ďal­šou zau­jí­ma­vou novin­kou je, že Teslu si už môžeš zobrať na ope­ra­tívny lea­sing. Snáď sa týmto zvý­šia pre­daje spo­loč­nosti na Slo­ven­sku, kde je ešte stále záži­tok vidieť Teslu. Tak čo už objed­ná­vaš?

supercharger-hero@2x

zdroj fotografie:teslamotors.com, zdroj pre­zen­tač­nej fotografie:teslamotors.com

Pridať komentár (0)