Slo­ven­ský Diagnose.me zís­kal od inves­to­rov 800-tisíc eur!

Sebastian Mach / 10. decembra 2015 / Startupy

Jeden z prvých slo­ven­ských star­tu­pov Diagnose.me narai­so­val 800-tisíc eur. 

Firma narai­so­vala v prvom kole inves­tí­cií pol mili­óna eur. A hoci patrí medzi naj­ná­dej­nej­šie slo­ven­ské star­tupy, pri hľa­daní kli­en­tely sa tro­chu trápi. Preto Diagnose.me vstú­pilo do dru­hého kola a zís­kalo tak ďal­ších 800-tisíc eur.

Do pro­jektu tak vstú­pilo hneď nie­koľko zau­jí­ma­vých mien:

  • Boris Zelený, ktorý spolu s CEO Diagnose.me Luká­šom Alne­rom pred rokmi pre­dal Zoznam.sk
  • Slo­vak Ven­ture fund, resp. Neulogy Ven­tu­res
  • Hewor, za kto­rým stojí Jozef Alaksa
  • Bea­la­law, ktorý inves­to­val do star­tu­pov Sli.do, Staf­fino či Drop­pie
  • Brid­ges­tart ven­tu­res, za kto­rým stojí Anton Zajac z Esetu a jeho syn Peter. Za sebou má inves­tí­cie naprí­klad do slo­ven­ského Sli.do, Sufio, Drop­pie a nie­koľ­kých ame­ric­kých star­tu­pov
Screen Shot 2015-12-10 at 16.13.41

Myš­lienka Diagnose.me je sku­točne výborná, no akoby jej v posled­ných mesia­coch dochá­dzal dych a pre­šľa­puje na mieste. Práve nové impulzy a tieto peniaze môžu nádejný pro­jekt opäť posta­viť na nohy. Toto je predsa myš­lienka, ktorá musí pokra­čo­vať.

Čo je Diagnose.me?

Naj­skôr detailne opí­šete svoj zdra­votný stav – symp­tómy, dote­raj­šiu liečbu, apod. Zo siete sve­tovo uzná­va­ných rádi­oló­gov si potom jed­ného vybe­riete. Na základe jeho dostup­nosti, vašich pre­fe­ren­cií a samoz­rejme aj ceny (cca 50 – 200 eur). Všetci sú špičky vo svo­jom obore či už v Ame­rike, Ázii alebo Európe. V data­báze Diagnose.me sa podľa ofi­ciál­nej stránke nachá­dza už viac ako 100 odbor­ní­kov. V tre­ťom kroku uplo­ad­nete svoju lekár­sku doku­men­tá­ciu – rön­tgo­nové snímky, mag­ne­tickú rezo­nan­ciu, CT. Po istom čase (ten má každý lekár uve­dený na svo­jom pro­file) vám príde správa s názo­rom daného odbor­níka. Jed­no­du­ché a účinné. 

Pridať komentár (0)