Slo­ven­ský Diagnose.me zís­kal od inves­to­rov 800-tisíc eur!

Sebastian Mach / 10. decembra 2015 / Startupy

Jeden z prvých slo­ven­ských star­tu­pov Diagnose.me narai­so­val 800-tisíc eur. 

Fir­ma narai­so­va­la v prvom kole inves­tí­cií pol mili­ó­na eur. A hoci pat­rí medzi naj­ná­dej­nej­šie slo­ven­ské star­tu­py, pri hľa­da­ní kli­en­te­ly sa tro­chu trá­pi. Pre­to Diagnose.me vstú­pi­lo do dru­hé­ho kola a zís­ka­lo tak ďal­ších 800-tisíc eur.

Do pro­jek­tu tak vstú­pi­lo hneď nie­koľ­ko zau­jí­ma­vých mien:

  • Boris Zele­ný, kto­rý spo­lu s CEO Diagnose.me Luká­šom Alne­rom pred rok­mi pre­dal Zoznam.sk
  • Slo­vak Ven­tu­re fund, resp. Neulo­gy Ven­tu­res
  • Hewor, za kto­rým sto­jí Jozef Alak­sa
  • Bea­la­law, kto­rý inves­to­val do star­tu­pov Sli.do, Staf­fi­no či Drop­pie
  • Brid­ges­tart ven­tu­res, za kto­rým sto­jí Anton Zajac z Ese­tu a jeho syn Peter. Za sebou má inves­tí­cie naprí­klad do slo­ven­ské­ho Sli.do, Sufio, Drop­pie a nie­koľ­kých ame­ric­kých star­tu­pov
Screen Shot 2015-12-10 at 16.13.41

Myš­lien­ka Diagnose.me je sku­toč­ne výbor­ná, no ako­by jej v posled­ných mesia­coch dochá­dzal dych a pre­šľa­pu­je na mies­te. Prá­ve nové impul­zy a tie­to penia­ze môžu nádej­ný pro­jekt opäť posta­viť na nohy. Toto je pred­sa myš­lien­ka, kto­rá musí pokra­čo­vať.

Čo je Diagnose.me?

Naj­skôr detail­ne opí­še­te svoj zdra­vot­ný stav – symp­tó­my, dote­raj­šiu lieč­bu, apod. Zo sie­te sve­to­vo uzná­va­ných rádi­oló­gov si potom jed­né­ho vybe­rie­te. Na zákla­de jeho dostup­nos­ti, vašich pre­fe­ren­cií a samoz­rej­me aj ceny (cca 50 – 200 eur). Všet­ci sú špič­ky vo svo­jom obo­re či už v Ame­ri­ke, Ázii ale­bo Euró­pe. V data­bá­ze Diagnose.me sa pod­ľa ofi­ciál­nej strán­ke nachá­dza už viac ako 100 odbor­ní­kov. V tre­ťom kro­ku uplo­ad­ne­te svo­ju lekár­sku doku­men­tá­ciu – rön­tgo­no­vé sním­ky, mag­ne­tic­kú rezo­nan­ciu, CT. Po istom čase (ten má kaž­dý lekár uve­de­ný na svo­jom pro­fi­le) vám prí­de sprá­va s názo­rom dané­ho odbor­ní­ka. Jed­no­du­ché a účin­né. 

Pridať komentár (0)