Slo­ven­ský HOPIN medzi­roč­ne vyba­vil o 40 % viac objed­ná­vok a má viac ako 150 000 aktív­nych uží­va­te­ľov

Nikola Brehová / 7. októbra 2016 / Zo Slovenska

Slo­ven­ská taxi apli­ká­cia HOPIN TAXI zazna­me­na­la k 30. sep­tem­bru 40 % nárast objed­ná­vok, keď len do kon­ca sep­tem­bra vyba­vi­la o 160 000 objed­ná­vok viac ako v tom istom obdo­bí minu­lé­ho roka. Apli­ká­ciu si dote­raz stiah­lo už viac ako 250 000 uží­va­te­ľov s ope­rač­ným sys­té­mom Andro­id a iOS a počet aktív­nych uží­va­te­ľov je aktu­ál­ne 150 000.

Hod­no­tiť úspe­chy spät­ne je potreb­né, aby sa spo­loč­nosť moh­la posú­vať vpred. Vie to aj slo­ven­ský Hopin. Ich záve­ry sú ukáž­ko­vé. „Cel­ko­vý počet úspeš­ne vyba­ve­ných objed­ná­vok sa ten­to rok blí­ži k 600 000, čo pova­žu­je­me za veľ­ký úspech, kto­rý nás mimo­riad­ne teší. Dnes máme viac ako 150 000 aktív­nych uží­va­te­ľov, kto­rí pra­vi­del­ne využí­va­jú HOPIN TAXI. Asi naj­väč­ší úspech sme však zazna­me­na­li v počte otvo­re­ní našej apli­ká­cie. V porov­na­ní s minu­lým rokom je to až 574 % nárast,“ hovo­rí Mar­tin Wink­ler z HOPI­Nu. V ten­to rok ju zákaz­ní­ci otvo­ri­li viac ako 4 650 000-krát.

hopin_kyjev_2

foto: startitup.sk

Taxi­ká­ri, kto­rí jaz­dia s HOPIN TAXI den­ne vyba­via viac ako 2300 objed­ná­vok, čo je nárast o viac ako 600 objed­ná­vok den­ne. „Naj­vy­ťa­že­nej­ším dňom je pre HOPIN TAXI prvý deň kalen­dár­ne­ho roka, kedy zazna­me­ná­va­me tak­mer 8000 objed­ná­vok“, dopĺňa Mar­tin Wink­ler.

Šta­tis­ti­ka môže by pre nie­ko­ho nudou, ale tie­to sú zau­jí­ma­vé. Naprí­klad tie, kto­ré sa týka­jú počtu najaz­de­ných kilo­met­rov. Zatiaľ, čo v minu­lom roku najaz­di­li vodi­či HOPIN TAXI 3,2 mil. km, v tom­to roku do kon­ca sep­tem­bra to bolo až o tre­ti­nu viac – 4,4 mil. km.

upin-1

foto: startitup.sk

Aj tie­to šta­tis­tic­ké čís­la doka­zu­jú, že HOPIN TAXI je úspeš­ná slo­ven­ská apli­ká­cia, kto­rá stá­le ras­tie. Aj naďa­lej chce­me udá­vať tren­dy v tej­to oblas­ti a pri­ná­šať zau­jí­ma­vé novin­ky a služ­by, kto­ré ešte viac zjed­no­du­šia ces­to­va­nie taxí­kom,“ uzat­vá­ra Mar­tin Wink­ler z HOPIN TAXI.

zdroj titul­nej foot­gra­fie: koláž startitup.sk

Pridať komentár (0)