Slo­ven­ský HOPIN medzi­ročne vyba­vil o 40 % viac objed­ná­vok a má viac ako 150 000 aktív­nych uží­va­te­ľov

Nikola Brehová / 7. októbra 2016 / Zo Slovenska

Slo­ven­ská taxi apli­ká­cia HOPIN TAXI zazna­me­nala k 30. sep­tem­bru 40 % nárast objed­ná­vok, keď len do konca sep­tem­bra vyba­vila o 160 000 objed­ná­vok viac ako v tom istom období minu­lého roka. Apli­ká­ciu si dote­raz stiahlo už viac ako 250 000 uží­va­te­ľov s ope­rač­ným sys­té­mom Android a iOS a počet aktív­nych uží­va­te­ľov je aktu­álne 150 000.

Hod­no­tiť úspe­chy spätne je potrebné, aby sa spo­loč­nosť mohla posú­vať vpred. Vie to aj slo­ven­ský Hopin. Ich závery sú ukáž­kové. „Cel­kový počet úspešne vyba­ve­ných objed­ná­vok sa tento rok blíži k 600 000, čo pova­žu­jeme za veľký úspech, ktorý nás mimo­riadne teší. Dnes máme viac ako 150 000 aktív­nych uží­va­te­ľov, ktorí pra­vi­delne využí­vajú HOPIN TAXI. Asi naj­väčší úspech sme však zazna­me­nali v počte otvo­rení našej apli­ká­cie. V porov­naní s minu­lým rokom je to až 574 % nárast,“ hovorí Mar­tin Wink­ler z HOPINu. V tento rok ju zákaz­níci otvo­rili viac ako 4 650 000-krát.

hopin_kyjev_2

foto: startitup.sk

Taxi­kári, ktorí jaz­dia s HOPIN TAXI denne vyba­via viac ako 2300 objed­ná­vok, čo je nárast o viac ako 600 objed­ná­vok denne. „Naj­vy­ťa­že­nej­ším dňom je pre HOPIN TAXI prvý deň kalen­dár­neho roka, kedy zazna­me­ná­vame tak­mer 8000 objed­ná­vok“, dopĺňa Mar­tin Wink­ler.

Šta­tis­tika môže by pre nie­koho nudou, ale tieto sú zau­jí­mavé. Naprí­klad tie, ktoré sa týkajú počtu najaz­de­ných kilo­met­rov. Zatiaľ, čo v minu­lom roku najaz­dili vodiči HOPIN TAXI 3,2 mil. km, v tomto roku do konca sep­tem­bra to bolo až o tre­tinu viac – 4,4 mil. km.

upin-1

foto: startitup.sk

Aj tieto šta­tis­tické čísla doka­zujú, že HOPIN TAXI je úspešná slo­ven­ská apli­ká­cia, ktorá stále ras­tie. Aj naďa­lej chceme udá­vať trendy v tejto oblasti a pri­ná­šať zau­jí­mavé novinky a služby, ktoré ešte viac zjed­no­du­šia ces­to­va­nie taxí­kom,“ uzat­vára Mar­tin Wink­ler z HOPIN TAXI.

zdroj titul­nej foot­gra­fie: koláž startitup.sk

Pridať komentár (0)