Slo­ven­ský HOPIN si môžu uží­va­te­lia objed­nať už aj v slo­vin­skej Ľub­ľa­ne

Michal Sorkovský / 31. augusta 2016 / Zo Slovenska

Úspeš­ná slo­ven­ská taxi apli­ká­cia HOPIN TAXI vstú­pi­la na ďal­ší trh, tek­to­krát do slo­vin­ské­ho hlav­né­ho mes­ta. Len dva mesia­ce po vstu­pe na ukra­jin­ský trh je Slo­vin­sko štvr­tou kra­ji­nou, v kto­rej môžu jej oby­va­te­lia na pre­pra­vu využí­vať prá­ve slo­ven­skú taxi apli­ká­ciu HOPIN TAXI. 

Ľub­ľa­na je moder­né mes­to s rých­lym spô­so­bom živo­ta, kto­ré je v mno­hom podob­né Bra­ti­sla­ve. Na roz­diel od nej, tu však nepô­so­bí zatiaľ žiad­na spo­loč­nosť posky­tu­jú­ca služ­by taxi apli­ká­cie. Slo­ven­ský HOPIN bude prvou fir­mou, kto­rá pri­ne­sie ľuďom žijú­cim a pra­cu­jú­cim v Ľub­ľa­ne mož­nosť objed­nať si taxík rých­lo, pohodl­ne a moder­ne – pro­stred­níc­tvom smart­fó­nu,“ hovo­rí Mar­tin Wink­ler z HOPI­Nu.

Apli­ká­cia HOPIN TAXI je dlho­do­bo najús­peš­nej­šia taxi apli­ká­cá­cia na Slo­ven­sku. Den­ne zre­a­li­zu­je HOPIN oko­lo 3000 objed­ná­vok. Rov­na­ko úspeš­ne pôso­bí Hopin aj na Ukra­ji­ne, kam vstú­pil v júni toh­to roka. Slo­vin­ský trh je zau­jí­ma­vý pre vyso­kú penet­rá­ciu smart­fó­nov, skve­lé inter­ne­to­vé pokry­tie a teda aj pou­ží­va­te­ľov priaz­ni­vo naklo­ne­ných apli­ká­ciám ako naprí­klad Hopin.

HOPIN_Lublana_auto

Na roz­diel od Kyje­va je Ľub­ľa­na v mno­hom podob­ná Bra­ti­sla­ve a slo­ven­ské­mu trhu. Ľudia sú tech­no­lo­gic­ky veľ­mi zdat­ní, tak­mer všet­ci vlast­nia smart­fó­ny a využí­va­jú apli­ká­cie, kto­ré im uľah­ču­jú kaž­do­den­ný život. Verí­me, že taxi apli­ká­cia HOPIN TAXI sa so svo­jim jed­no­du­chým diza­jom a uží­va­teľ­skou nená­roč­nos­ťou sta­ne obľú­be­nou apli­ká­ci­ou. Našim prvo­ra­dým cie­ľom je uľah­čiť oby­va­te­ľom toh­to mes­ta ces­to­va­nie taxí­kom. Verí­me, že naše služ­by oce­nia,” dodá­va Mar­tin Wink­ler.

Okrem via­ce­rých miest na Slo­ven­sku, v Čes­kej repub­li­ke a na Ukra­ji­ne, je Slo­vin­sko štvr­tým trhom, kde HOPIN začí­na posky­to­vať svo­je služ­by.

zdroj a zdroj foto­gra­fií: HopIN

Pridať komentár (0)