Slo­ven­ský HOPIN si môžu uží­va­te­lia objed­nať už aj v slo­vin­skej Ľub­ľane

Michal Sorkovský / 31. augusta 2016 / Zo Slovenska

Úspešná slo­ven­ská taxi apli­ká­cia HOPIN TAXI vstú­pila na ďalší trh, tek­to­krát do slo­vin­ského hlav­ného mesta. Len dva mesiace po vstupe na ukra­jin­ský trh je Slo­vin­sko štvr­tou kra­ji­nou, v kto­rej môžu jej oby­va­te­lia na pre­pravu využí­vať práve slo­ven­skú taxi apli­ká­ciu HOPIN TAXI. 

Ľub­ľana je moderné mesto s rých­lym spô­so­bom života, ktoré je v mno­hom podobné Bra­ti­slave. Na roz­diel od nej, tu však nepô­sobí zatiaľ žiadna spo­loč­nosť posky­tu­júca služby taxi apli­ká­cie. Slo­ven­ský HOPIN bude prvou fir­mou, ktorá pri­ne­sie ľuďom žijú­cim a pra­cu­jú­cim v Ľub­ľane mož­nosť objed­nať si taxík rýchlo, pohodlne a moderne – pro­stred­níc­tvom smart­fónu,“ hovorí Mar­tin Wink­ler z HOPINu.

Apli­ká­cia HOPIN TAXI je dlho­dobo najús­peš­nej­šia taxi apli­ká­cá­cia na Slo­ven­sku. Denne zre­a­li­zuje HOPIN okolo 3000 objed­ná­vok. Rov­nako úspešne pôsobí Hopin aj na Ukra­jine, kam vstú­pil v júni tohto roka. Slo­vin­ský trh je zau­jí­mavý pre vysokú penet­rá­ciu smart­fó­nov, skvelé inter­ne­tové pokry­tie a teda aj pou­ží­va­te­ľov priaz­nivo naklo­ne­ných apli­ká­ciám ako naprí­klad Hopin.

HOPIN_Lublana_auto

Na roz­diel od Kyjeva je Ľub­ľana v mno­hom podobná Bra­ti­slave a slo­ven­skému trhu. Ľudia sú tech­no­lo­gicky veľmi zdatní, tak­mer všetci vlast­nia smart­fóny a využí­vajú apli­ká­cie, ktoré im uľah­čujú kaž­do­denný život. Veríme, že taxi apli­ká­cia HOPIN TAXI sa so svo­jim jed­no­du­chým diza­jom a uží­va­teľ­skou nená­roč­nos­ťou stane obľú­be­nou apli­ká­ciou. Našim prvo­ra­dým cie­ľom je uľah­čiť oby­va­te­ľom tohto mesta ces­to­va­nie taxí­kom. Veríme, že naše služby oce­nia,” dodáva Mar­tin Wink­ler.

Okrem via­ce­rých miest na Slo­ven­sku, v Čes­kej repub­like a na Ukra­jine, je Slo­vin­sko štvr­tým trhom, kde HOPIN začína posky­to­vať svoje služby.

zdroj a zdroj foto­gra­fií: HopIN

Pridať komentár (0)