Slo­ven­ský HOPIN utočí na český trh

Lukáš Gašparík jr. / 14. máj 2015 / Business

Po tom služba HOPIN taxi žne úspe­chy na slo­ven­skom trhu, padlo roz­hod­nu­tie, prečo to nevys­kú­šať aj u našich západ­ných suse­dov. HOPIN sa tak roz­ši­ruje aj do Čes­kej repub­liky, kon­krétne do Prahy.

Úspešná slo­ven­ská appka HOPIN taxi sa roz­hodla poriadne pod­kú­riť kon­ku­ren­cií aj u našich západ­ných suse­dov v Prahe. Dopo­siaľ tu pôso­bia dve podobné služby a ide o sve­to­známy Uber a jeho českú obdobu Lif­tago. HOPIN taxi sa môže momen­tálne pochvá­liť data­bá­zou o veľ­kosti 2000 aktív­nych taxi­ká­rov a jed­no­du­chos­ťou objed­na­nia si taxíku. Nepot­re­bu­jete na to žiadny hovor, regis­trá­ciu či aké­koľ­vek pri­hlá­se­nie. Jed­no­du­cho si stačí otvo­riť appku a pri­vo­lať si taxík. Ten si môžeme vybrať podľa polohy, hod­no­te­nia a samoz­rejme ceny, ktorú máte následne mož­nosť zapla­tiť aj bez­ho­to­vostne.

O tom, že HOPIN má v Česku veľké plány sved­čia aj vyhlá­se­nia jeho tvor­cov, ktorá by chceli túto službu do konca roka roz­ší­riť okrem Prahy, ešte aj do Brna a Ostravy a v plá­noch majú zís­kať viac ako 600 aktív­nych taxi­ká­rov.

Slo­ven­skej appke HOPIN držíme palce v Česku a verím, že nebude mať prob­lém sa pre­sa­diť ani v ťaž­kej praž­skej kon­ku­ren­cií. :)

AK ŤA TENTO ČLÁ­NOK ZAU­JAL, NEZA­BUDNI HO SHAR­NUT A DAŤ TAK O ŇOM VEDIEŤ AJ SVO­JIM ZNÁ­MYM A KAMA­RÁ­TOM… STAR­TUPY DOKÁŽU SLO­VEN­SKU PRI­NA­VRÁ­TIŤ DRIVE!

zdroj: Hopin

Pridať komentár (0)