Slo­ven­ský pro­jekt Argos dal poru­šo­va­niu autor­ských práv čer­venú!

Martin Bohunický / 15. februára 2016 / Tech a inovácie

Rasťo Turek, zakla­da­teľ a CEO slo­ven­ského star­tupu pexe.so, pred­sta­vil pro­dukt zo svo­jej dielne. Pre všet­kých live stre­a­me­rov, ktorí pou­ží­vajú cudzí obsah, mám veľmi zlé správy. 

Poru­šo­va­nie autor­ských práv je horú­cou témou posled­ných rokov. To, s čím sa v prie­behu posled­ných rokov muselo vyspo­ria­dať You­tube pri svo­jich vide­ách sa teraz vra­cia v kom­pli­ko­va­nej­šej forme. Pri prud­kom náraste popu­la­rity live stre­a­min­go­vých slu­žieb, ako Peris­cope, Meer­kat či aj pro­stred­níc­tvom You­tube sa autor­ské práva poru­šujú jed­no­duch­šie, ako kedy­koľ­vek pred­tým.

Teda až kým pri­šiel Argos.

how-it-works

Argos je pro­dukt z dielne tímu, ktorý stojí aj za star­tu­pom Pexeso. Táto vychy­távka v reál­nom čase ske­nuje vysie­la­nie a dokáže okam­žite iden­ti­fi­ko­vať poru­še­nie autor­ských práv. Pred­stav si, koľko peňazí ti to môže ušet­riť, keď sa tvoja tvorba nebude zrazu šíriť zadarmo celým inter­ne­tom. Rasťo vo svo­jom blogu spo­mína naprí­klad na zápas May­we­at­her — Pacqu­iao, kde sú škody snáď nevy­čís­li­teľné. Keby vtedy Argos exis­to­val, všetko by bolo úplne inak. Argos je teda výbor­ným pro­duk­tom pre všet­kých vysie­la­te­lov, fil­mové štú­dia a podobne.

Rasťo ďalej spo­mína, že mnohí tvor­co­via majú obavy, či ich ťažko tvo­rený obsah nemôže byť stia­hnutý omy­lom. “To je vec, v kto­rej Argos spo­me­dzi ostat­ných vyniká. Porov­náme zvuk aj obraz, vďaka čomu naša tech­no­ló­gia lep­šie iden­ti­fi­kuje, či ide o poru­šo­va­nie práv alebo legálne pou­ži­tie,” píše.
projekt

Zdroj: medium.com, titulná foto: blog.pexe.so

Pridať komentár (0)