Slo­ven­ský star­tup key.vi zís­kal veľ­kého ear­ly­adop­tera v Bul­har­sku

Ráchel Matušková / 18. januára 2016 / Rozhovory

Key.vi je pro­dukt, ktorý pri­náša kľú­čovú revo­lú­ciu. Nie tú z 89. roku, v kto­rej bolo kľúče počuť, ale tech­no­lo­gickú. Key.vi nahrá­dza kla­sické kľúče novým har­dwa­rom a app­kou, kto­rou jed­no­du­cho a rýchlo otvo­ríte všetky dvere ku kto­rým máte povo­le­nie. O key.vi sme už písali, teraz pri­ná­šame novinky o tom, ako sa tomuto star­tupu darí a čo má nové. Jed­nou z naj­väč­ších novi­niek je zís­ka­nie veľ­kého ear­ly­adop­tera v Bul­har­sku, nain­šta­lo­va­nie MVP na dvere akce­le­rá­tora Fle­mio, ale aj pre nás nové zame­ra­nie na Airbnb seg­ment.

Key.vi je zlo­žitý pro­dukt, ktorý sa púšťa do boja v seg­mente, kde sa zákaz­níci zmeny skôr obá­vajú. A preto je cesta key.vi nie len o vývoji pro­duktu, ale aj o pre­sa­dení zmeny v mys­lení a zau­ží­va­ných zvyk­los­tiach ľudí. Pri dneš­nom vývoji a pre­ni­ka­niu tech­no­ló­gii do všet­kých sfér ľud­ského života je opod­stat­nené, že pre­nikla aj do našich dvier. O key.vi sme vás už infor­mo­vali (články môžeš čítať TUTU). Alebo si pozri video.

Key.vi poc­tivo tes­tuje pro­to­typ, skúša a ove­ruje najmä na sebe, ako hovorí Monika Roš­tá­rová, ria­di­teľka akce­le­rá­tora Fle­mio, v kto­rom key.vi pôsobí a ktorá sa aj osobne anga­žuje v práci na star­tupe: „V janu­ári 2016 bude ukon­čená prvá fáza vývoja key.vi a bude nain­šta­lo­vané prvé MVP key.vi v našich dve­rách vo Fle­miu. Bude mať pod­poru Blu­e­to­oth (iOS + Android ), NFC (Android) a bude pri­po­jený na inter­net cez Wi-fi. Okrem otvá­ra­nia smart­fó­nom bude možné dvere otvo­riť aj smart plas­to­vou kar­tič­kou. Tento výstavný kus, bude pri­márne slú­žiť na pre­zen­tá­ciu – pre zákaz­ní­kov zara­de­ných v Ear­ly­adop­ters prog­ram (EAP), tes­to­va­nie tech­no­ló­gie (rých­losti a bez­peč­nosti) a dola­de­nie key.vi. Budú ho tes­to­vať kole­go­via vo Fle­miu. V rov­na­kom čase bude dostupná nová appka key.vi na Google Play resp. v AppS­tore.“

10687501_586064048203803_6660915446401049028_o

Teraz, po viac ako roku vývoja a tvr­dej práce na pro­dukte, dosia­hol tím veľkú métu. Zís­kali ear­ly­adop­tera v Bul­har­sku. Prví zákaz­níci sú dôle­žití pri kaž­dom novom pro­dukte, ale záro­veň nie je jed­no­du­ché ich zís­kať. A v prí­pade key.vi je to nie­koľ­ko­ná­sobne ťaž­šie, keďže sa jedná o kľúče a teda zabez­pe­če­nie. Predsa len pou­ží­va­nie pro­duktu, ktorý ešte nie je finálne dokon­čený nesie so sebou riziká. Zis­tili sme ako sa s týmto prob­lé­mom popa­so­vali v key.vi .

V decem­bri sa CEO key.vi Róbert Gaš­pa­rík vybral do Bul­har­ska a vrá­til sa odtiaľ s doho­dou s tech­no­lo­gic­kým par­kom v Sofii. „Nedávno sme sa vrá­tili z bul­har­ského tech­parku v Sofii, kde sme sa dohodli na spo­lu­práci s Sofia Tech Park o účasti v Ear­ly­adop­ter prog­rame key.vi. V ich kan­ce­lá­riách budú nain­šta­lo­vané key.vi zámky,“ pove­dal Róbert.

ceo key.vi

Ceo key.vi Róbert Gaš­pa­rík

V Bul­har­sku sa nám naskytla skvelá prí­le­ži­tosť. Sofia Tech je úplne nový tech­no­lo­gický park a key.vi bolo pozvané na jeho otvo­re­nie. Sídli v ňom via­cero zau­jí­ma­vých firiem a preto sme na otvo­re­nie parku ces­to­vali so záme­rom dohod­núť vzá­jomnú spo­lu­prácu. Záro­veň sme sa pred časom roz­hodli, že našu ear­ly­adop­ter kam­paň budeme sústre­diť aj na kra­jiny Bal­kánu a dostali sme už prvé pre­dob­jed­návky práve z Bul­har­ska. Bude pre nás výhodné mať tam refe­ren­ciu,“ hovorí Monika Roš­tá­rová. Key.vi zámok bude umiest­nený na hlav­ných vcho­do­vých dve­rách tech­no­lo­gic­kého parku. Park sa stal pre­stíž­nym mies­tom pre národ­ných, regi­onál­nych a glo­bál­nych ved­cov a ino­va­tívne spo­loč­nosti z celého Bal­kán­skeho regi­ónu. Všetci spo­mí­naní a aj náv­štev­níci tech­parku budú tes­termi key.vi.”

11134138_640596279417246_8934892074800373871_o

Key.vi je teda v plnom prúde svojho Ear­ly­adop­ter prog­ramu a že sa im v tom darí potvr­dzujú aj ďal­šie Moni­kine slová: „Inves­to­rov zau­jíma vali­dá­cia. Naše pre­dob­jed­návky každý týž­deň pra­vi­delne stú­pajúKey.vi je pro­dukt pre via­cero seg­men­tov a jedna pre­dob­jed­návka často nezna­mená jed­ného nového pou­ží­va­teľa, ale jeden sub­jekt. Máme už pre­dob­jed­návky z hote­lov, od Airbnb posky­to­va­te­ľov a roku­jeme s pou­ží­va­teľmi kan­ce­lár­skych pries­to­rov. Pre­dob­jed­návky nám pri­bú­dajú, aktu­álne ich máme viac ako 40. Pomohla aj kam­paň so zľa­vo­vým vou­che­rom pre 25. pre­dob­jed­ná­va­teľa. Spolu s ňou pre­dob­jed­návky stú­pali a stále stú­pajú aj po jej ukon­čení. Dostá­vame pre­dob­jed­návky zo Slo­ven­ska, Česka, Írska, Bul­har­ska a Rakúska. Väč­šina je zo Slo­ven­ska a z Česka, no stále pri­bú­dajú aj zákaz­níci zo zahra­ni­čia.“

Sofia Techpark

Sofia Tech­park

Tím key.vi neus­tále nachá­dza a vymýšľa nové využite pre pro­dukt. Naj­nov­šie využi­tie našli v Airbnb. „Naštar­to­vali sme spo­lu­prácu s prvými záu­jem­cami z Airbnb seg­mentu, ktorý pova­žu­jeme za jeden z našich cie­ľo­vých. Key.vi posky­tuje množ­stvo výhod pre maji­te­ľov budov, ktorí krát­ko­dobo pre­na­jí­majú byty cez Airbnb.com. Vlast­ník bytu pošle zákaz­ní­kovi vir­tu­álny kľúč pro­stred­níc­tvom key.vi a nemusí nového kli­enta osobne uby­to­vať. Ak je uby­to­va­ných v jed­nom byte viac, každý môže dostať svoj ori­gi­nálny kľúč. Zákaz­ník bude mať do bytu prí­stup iba v ter­míne, ktorý si zapla­til. Exis­tuje via­cero biz­nis mode­lov spo­lu­práce s Airbnb a aktu­álne na nich pra­cu­jeme. Ak vlastní maji­teľ via­cero budov, ktoré pre­na­jíma, key.vi mu zabez­pečí nena­hra­di­teľnú časovú úsporu a preto je pre nás daný seg­ment veľmi dôle­žitý.“

12375306_756175487859324_4863451650850806826_o

S pri­bú­da­jú­cimi úspechmi pri­bú­dala aj práca a a tak sa tím key.vi roz­ší­ril aj o nové tváre. Do tímu pri­budli Miloš Homola a Juraj Vysko­čil. key.vi výrazne postú­pil aj v paten­to­vom pro­cese, na jar 2016 oča­ká­vajú poda­nie pri­hlášky.

A ako hod­no­tia pod­ni­ka­nie na Slo­ven­sku? Aké je podľa key.vi roz­bie­ha­nie pod­niku v novom seg­mente? Nepod­ni­káme na Slo­ven­sku, ale zo Slo­ven­ska. Roz­bie­hať pod­ni­ka­nie na Slo­ven­sku je vše­obecne ťažké. Vývoj key.vi je tech­no­lo­gicky aj finančne náročný, lebo sa jedná o spo­je­nie soft­vé­ro­vého aj hard­vé­ro­vého rie­še­nia. Exis­tujú mož­nosti gran­tov a dotá­cií, ale v porov­naní so zahra­ni­čím sú stále nedos­ta­točné. Zís­kali sme jeden grant na finan­co­va­nie vývoja pro­to­typu, no pros­triedky nepok­ryli ani 10% nákla­dov na danú akti­vitu. Daňové zaťa­že­nie je naopak vysoké. Tím je fak­tor, ktorý roz­li­šuje medzi úspe­chom a neús­pe­chom. Sami sme nie­koľ­ko­krát robili zmeny v key.vi tíme. Prob­lémy nastali vo fáze vývoja. Viac krát sa mi stalo, že došlo k pochy­be­niam po tech­nic­kej stránke a násled­ným časo­vým skl­zom. Momen­tálne máme vys­kla­daný skvelý tím a dohnali sme náš pred­po­kla­daný har­mo­no­gram a pro­to­typ budeme mať hotový podľa plánu.“

key.vi

Zdroj: key.vi

Pridať komentár (0)