Slo­ven­ský star­tup key.vi zís­kal veľ­ké­ho ear­ly­adop­te­ra v Bul­har­sku

Ráchel Matušková / 18. januára 2016 / Rozhovory

Key.vi je pro­dukt, kto­rý pri­ná­ša kľú­čo­vú revo­lú­ciu. Nie tú z 89. roku, v kto­rej bolo kľú­če počuť, ale tech­no­lo­gic­kú. Key.vi nahrá­dza kla­sic­ké kľú­če novým har­dwa­rom a app­kou, kto­rou jed­no­du­cho a rých­lo otvo­rí­te všet­ky dve­re ku kto­rým máte povo­le­nie. O key.vi sme už písa­li, teraz pri­ná­ša­me novin­ky o tom, ako sa tomu­to star­tu­pu darí a čo má nové. Jed­nou z naj­väč­ších novi­niek je zís­ka­nie veľ­ké­ho ear­ly­adop­te­ra v Bul­har­sku, nain­šta­lo­va­nie MVP na dve­re akce­le­rá­to­ra Fle­mio, ale aj pre nás nové zame­ra­nie na Airb­nb seg­ment.

Key.vi je zlo­ži­tý pro­dukt, kto­rý sa púš­ťa do boja v seg­men­te, kde sa zákaz­ní­ci zme­ny skôr obá­va­jú. A pre­to je ces­ta key.vi nie len o vývo­ji pro­duk­tu, ale aj o pre­sa­de­ní zme­ny v mys­le­ní a zau­ží­va­ných zvyk­los­tiach ľudí. Pri dneš­nom vývo­ji a pre­ni­ka­niu tech­no­ló­gii do všet­kých sfér ľud­ské­ho živo­ta je opod­stat­ne­né, že pre­nik­la aj do našich dvier. O key.vi sme vás už infor­mo­va­li (člán­ky môžeš čítať TUTU). Ale­bo si pozri video.

Key.vi poc­ti­vo tes­tu­je pro­to­typ, skú­ša a ove­ru­je naj­mä na sebe, ako hovo­rí Moni­ka Roš­tá­ro­vá, ria­di­teľ­ka akce­le­rá­to­ra Fle­mio, v kto­rom key.vi pôso­bí a kto­rá sa aj osob­ne anga­žu­je v prá­ci na star­tu­pe: „V janu­ári 2016 bude ukon­če­ná prvá fáza vývo­ja key.vi a bude nain­šta­lo­va­né prvé MVP key.vi v našich dve­rách vo Fle­miu. Bude mať pod­po­ru Blu­e­to­oth (iOS + Andro­id ), NFC (Andro­id) a bude pri­po­je­ný na inter­net cez Wi-fi. Okrem otvá­ra­nia smart­fó­nom bude mož­né dve­re otvo­riť aj smart plas­to­vou kar­tič­kou. Ten­to výstav­ný kus, bude pri­már­ne slú­žiť na pre­zen­tá­ciu – pre zákaz­ní­kov zara­de­ných v Ear­ly­adop­ters prog­ram (EAP), tes­to­va­nie tech­no­ló­gie (rých­los­ti a bez­peč­nos­ti) a dola­de­nie key.vi. Budú ho tes­to­vať kole­go­via vo Fle­miu. V rov­na­kom čase bude dostup­ná nová app­ka key.vi na Goog­le Play resp. v AppS­to­re.“

10687501_586064048203803_6660915446401049028_o

Teraz, po viac ako roku vývo­ja a tvr­dej prá­ce na pro­duk­te, dosia­hol tím veľ­kú métu. Zís­ka­li ear­ly­adop­te­ra v Bul­har­sku. Prví zákaz­ní­ci sú dôle­ži­tí pri kaž­dom novom pro­duk­te, ale záro­veň nie je jed­no­du­ché ich zís­kať. A v prí­pa­de key.vi je to nie­koľ­ko­ná­sob­ne ťaž­šie, keď­že sa jed­ná o kľú­če a teda zabez­pe­če­nie. Pred­sa len pou­ží­va­nie pro­duk­tu, kto­rý ešte nie je finál­ne dokon­če­ný nesie so sebou rizi­ká. Zis­ti­li sme ako sa s tým­to prob­lé­mom popa­so­va­li v key.vi .

V decem­bri sa CEO key.vi Róbert Gaš­pa­rík vybral do Bul­har­ska a vrá­til sa odtiaľ s doho­dou s tech­no­lo­gic­kým par­kom v Sofii. „Nedáv­no sme sa vrá­ti­li z bul­har­ské­ho tech­par­ku v Sofii, kde sme sa dohod­li na spo­lu­prá­ci s Sofia Tech Park o účas­ti v Ear­ly­adop­ter prog­ra­me key.vi. V ich kan­ce­lá­riách budú nain­šta­lo­va­né key.vi zám­ky,“ pove­dal Róbert.

ceo key.vi

Ceo key.vi Róbert Gaš­pa­rík

V Bul­har­sku sa nám naskyt­la skve­lá prí­le­ži­tosť. Sofia Tech je úpl­ne nový tech­no­lo­gic­ký park a key.vi bolo pozva­né na jeho otvo­re­nie. Síd­li v ňom via­ce­ro zau­jí­ma­vých firiem a pre­to sme na otvo­re­nie par­ku ces­to­va­li so záme­rom dohod­núť vzá­jom­nú spo­lu­prá­cu. Záro­veň sme sa pred časom roz­hod­li, že našu ear­ly­adop­ter kam­paň bude­me sústre­diť aj na kra­ji­ny Bal­ká­nu a dosta­li sme už prvé pre­dob­jed­náv­ky prá­ve z Bul­har­ska. Bude pre nás výhod­né mať tam refe­ren­ciu,“ hovo­rí Moni­ka Roš­tá­ro­vá. Key.vi zámok bude umiest­ne­ný na hlav­ných vcho­do­vých dve­rách tech­no­lo­gic­ké­ho par­ku. Park sa stal pre­stíž­nym mies­tom pre národ­ných, regi­onál­nych a glo­bál­nych ved­cov a ino­va­tív­ne spo­loč­nos­ti z celé­ho Bal­kán­ske­ho regi­ó­nu. Všet­ci spo­mí­na­ní a aj náv­štev­ní­ci tech­par­ku budú tes­ter­mi key.vi.”

11134138_640596279417246_8934892074800373871_o

Key.vi je teda v plnom prú­de svoj­ho Ear­ly­adop­ter prog­ra­mu a že sa im v tom darí potvr­dzu­jú aj ďal­šie Moni­ki­ne slo­vá: „Inves­to­rov zau­jí­ma vali­dá­cia. Naše pre­dob­jed­náv­ky kaž­dý týž­deň pra­vi­del­ne stú­pa­júKey.vi je pro­dukt pre via­ce­ro seg­men­tov a jed­na pre­dob­jed­náv­ka čas­to nezna­me­ná jed­né­ho nové­ho pou­ží­va­te­ľa, ale jeden sub­jekt. Máme už pre­dob­jed­náv­ky z hote­lov, od Airb­nb posky­to­va­te­ľov a roku­je­me s pou­ží­va­teľ­mi kan­ce­lár­skych pries­to­rov. Pre­dob­jed­náv­ky nám pri­bú­da­jú, aktu­ál­ne ich máme viac ako 40. Pomoh­la aj kam­paň so zľa­vo­vým vou­che­rom pre 25. pre­dob­jed­ná­va­te­ľa. Spo­lu s ňou pre­dob­jed­náv­ky stú­pa­li a stá­le stú­pa­jú aj po jej ukon­če­ní. Dostá­va­me pre­dob­jed­náv­ky zo Slo­ven­ska, Čes­ka, Írska, Bul­har­ska a Rakús­ka. Väč­ši­na je zo Slo­ven­ska a z Čes­ka, no stá­le pri­bú­da­jú aj zákaz­ní­ci zo zahra­ni­čia.“

Sofia Techpark

Sofia Tech­park

Tím key.vi neus­tá­le nachá­dza a vymýš­ľa nové využi­te pre pro­dukt. Naj­nov­šie využi­tie našli v Airb­nb. „Naštar­to­va­li sme spo­lu­prá­cu s prvý­mi záu­jem­ca­mi z Airb­nb seg­men­tu, kto­rý pova­žu­je­me za jeden z našich cie­ľo­vých. Key.vi posky­tu­je množ­stvo výhod pre maji­te­ľov budov, kto­rí krát­ko­do­bo pre­na­jí­ma­jú byty cez Airbnb.com. Vlast­ník bytu pošle zákaz­ní­ko­vi vir­tu­ál­ny kľúč pro­stred­níc­tvom key.vi a nemu­sí nové­ho kli­en­ta osob­ne uby­to­vať. Ak je uby­to­va­ných v jed­nom byte viac, kaž­dý môže dostať svoj ori­gi­nál­ny kľúč. Zákaz­ník bude mať do bytu prí­stup iba v ter­mí­ne, kto­rý si zapla­til. Exis­tu­je via­ce­ro biz­nis mode­lov spo­lu­prá­ce s Airb­nb a aktu­ál­ne na nich pra­cu­je­me. Ak vlast­ní maji­teľ via­ce­ro budov, kto­ré pre­na­jí­ma, key.vi mu zabez­pe­čí nena­hra­di­teľ­nú časo­vú úspo­ru a pre­to je pre nás daný seg­ment veľ­mi dôle­ži­tý.“

12375306_756175487859324_4863451650850806826_o

S pri­bú­da­jú­ci­mi úspech­mi pri­bú­da­la aj prá­ca a a tak sa tím key.vi roz­ší­ril aj o nové tvá­re. Do tímu pri­bud­li Miloš Homo­la a Juraj Vysko­čil. key.vi výraz­ne postú­pil aj v paten­to­vom pro­ce­se, na jar 2016 oča­ká­va­jú poda­nie pri­hláš­ky.

A ako hod­no­tia pod­ni­ka­nie na Slo­ven­sku? Aké je pod­ľa key.vi roz­bie­ha­nie pod­ni­ku v novom seg­men­te? Nepod­ni­ká­me na Slo­ven­sku, ale zo Slo­ven­ska. Roz­bie­hať pod­ni­ka­nie na Slo­ven­sku je vše­obec­ne ťaž­ké. Vývoj key.vi je tech­no­lo­gic­ky aj finanč­ne nároč­ný, lebo sa jed­ná o spo­je­nie soft­vé­ro­vé­ho aj hard­vé­ro­vé­ho rie­še­nia. Exis­tu­jú mož­nos­ti gran­tov a dotá­cií, ale v porov­na­ní so zahra­ni­čím sú stá­le nedos­ta­toč­né. Zís­ka­li sme jeden grant na finan­co­va­nie vývo­ja pro­to­ty­pu, no pros­tried­ky nepok­ry­li ani 10% nákla­dov na danú akti­vi­tu. Daňo­vé zaťa­že­nie je naopak vyso­ké. Tím je fak­tor, kto­rý roz­li­šu­je medzi úspe­chom a neús­pe­chom. Sami sme nie­koľ­ko­krát robi­li zme­ny v key.vi tíme. Prob­lé­my nasta­li vo fáze vývo­ja. Viac krát sa mi sta­lo, že doš­lo k pochy­be­niam po tech­nic­kej strán­ke a násled­ným časo­vým skl­zom. Momen­tál­ne máme vys­kla­da­ný skve­lý tím a dohna­li sme náš pred­po­kla­da­ný har­mo­no­gram a pro­to­typ bude­me mať hoto­vý pod­ľa plá­nu.“

key.vi

Zdroj: key.vi

Pridať komentár (0)