Služ­ba MyPic­tu­re vytrie­di kvan­tá fotiek za teba

Marianna Mikešová / 19. októbra 2016 / Tech a inovácie

Ak si nie­ke­dy orga­ni­zo­val kul­túr­ne podu­ja­tie ale­bo neja­ké dokon­ca fotil, zrej­me vieš, aká ošta­ra môže byť s vytrie­de­ním všet­kých fotiek. Teraz je tu služ­ba od spo­loč­nos­ti Inno­vat­rics, kto­rá ti s tým pomô­že. Uni­kát­ne clou­do­vé rie­še­nie fun­gu­je na zákla­de bio­met­ric­ké­ho roz­poz­na­nia tvá­re a zís­ka­lo oce­ne­nie IT pro­dukt roka 2016 na podu­ja­tí IT Gala.

Spo­loč­nosť Inno­vat­rics pri­ná­ša na slo­ven­ský trh abso­lút­nu novin­ku, kde využí­va svo­je dlho­roč­né skú­se­nos­ti z oblas­ti vývo­ja bio­met­ric­kých tech­no­ló­gií. Vo svo­jich pro­duk­toch si zakla­dá naj­mä na rých­los­ti, pres­nos­ti a spo­ľah­li­vos­ti, a tie­to atri­bú­ty pre­ta­vi­la aj do naj­nov­šej služ­by MyPic­tu­re.

Vývoj pro­duk­tu bol plne v rukách vývo­já­rov spo­loč­nos­ti Inno­vat­rics, kto­rí sa tech­no­ló­gii a naj­mä tvor­be a zdo­ko­na­ľo­va­niu algo­rit­mu na roz­poz­ná­va­nie tvá­re venu­jú už viac ako 4 roky. Spo­loč­nosť Inno­vat­rics už v minu­los­ti úspeš­ne uvied­la na trh špič­ko­vý pro­dukt zame­ra­ný na roz­poz­ná­va­nie odtlač­kov prs­tov, kto­rý zís­ka­va tie naj­vyš­šie medzi­ná­rod­né hod­no­te­nia a je úspeš­ný v sil­nej glo­bál­nej kon­ku­ren­cii,“ hovo­rí Ján Lun­ter, CEO spo­loč­nos­ti Inno­vat­rics.

mypicture-2

Pre koho je a ako fun­gu­je

Služ­ba MyPic­tu­re je urče­ná naj­mä fir­mám a orga­ni­zá­ciám, kto­ré rea­li­zu­jú spo­lo­čen­ské, kul­túr­ne ale­bo špor­to­vé podu­ja­tia, pri kto­rých vzni­ká obrov­ské množ­stvo foto­gra­fií a ich trie­de­nie a uspo­ria­da­nie je čas­to časo­vo veľ­mi nároč­né. MyPic­tu­re doká­že veľ­ké množ­stvo foto­gra­fií auto­ma­tic­ky ozna­čiť, trie­diť a tiež pre­zen­to­vať. Ide o clou­do­vé rie­še­nie, kto­ré umož­ňu­je rých­lu, pres­nú a spo­ľah­li­vú iden­ti­fi­ká­ciu (a násled­ne aj kate­go­ri­zá­ciu) všet­kých účast­ní­kov podu­ja­tia pro­stred­níc­tvom tech­no­ló­gie roz­poz­ná­va­nia tvá­re.

Služ­ba na zákla­de foto­gra­fie kon­krét­ne­ho člo­ve­ka jed­no­du­cho iden­ti­fi­ku­je všet­ky foto­gra­fie, na kto­rých sa nachá­dza a uspo­ria­da ich do kate­gó­rií. Všet­ko sa to deje v troch fázach. Na začiat­ku v tvo­ria­cej fáze je nut­né nahrať všet­ky foto­gra­fie cez kli­ent­skú apli­ká­ciu do clou­du, záro­veň sa načí­ta­jú aj meta­dá­ta z foto­gra­fií a dôj­de k ich spra­co­va­niu do vhod­né­ho for­má­tu. V spoz­ná­va­cej fáze už pri­chá­dza MyPic­tu­re do kon­tak­tu s účast­ník­mi podu­ja­tia. Tí si jed­no­du­cho impor­tu­jú svo­ju foto­gra­fiu, vytvo­ria pou­ží­va­teľ­ský účet a MyPic­tu­re vyhľa­dá na zákla­de fot­ky tvá­re všet­ky foto­gra­fie, na kto­rých sa účast­ník nachá­dza. V posled­nej pre­zen­tu­jú­cej fáze si môže účast­ník pre­zrieť vyhľa­da­né foto­gra­fie v prie­čin­ku „Web Gal­le­ry“.

mypicture-3

Pro­dukt tes­to­va­li v drs­ných pod­mien­kach

Orga­ni­zá­to­ri podu­ja­tia Tvr­ďák Bra­ti­sla­va – Čuno­vo, 2016, kde účast­ní­ci pre­káž­ko­vé­ho behu tes­to­va­li svo­ju fyzic­kú a men­tál­nu odol­nosť, záro­veň otes­to­va­li aj „odol­nosť“ služ­by MyPic­tu­re. Vzhľa­dom na cha­rak­ter toh­to podu­ja­tia účast­ní­ci nemoh­li byť ozna­če­ní čís­la­mi ani iný­mi iden­ti­fi­kač­ný­mi údaj­mi a jedi­ná mož­nosť iden­ti­fi­ká­cie bola ich tvár. Pro­stred­níc­tvom MyPic­tu­re mali po ukon­če­ní podu­ja­tia k dis­po­zí­cii svo­je foto­gra­fie pod uni­kát­nym lin­kom a vyhli sa tak prac­né­mu vyhľa­dá­va­niu medzi stov­ka­mi fotiek z podu­ja­tia.

Služ­bu MyPic­tu­re bude mož­né využí­vať na zákla­de zakú­pe­nia licen­cie. Jej cena závi­sí od počtu spra­co­vá­va­ných foto­gra­fií a orien­tač­ne sa pohy­bu­je na úrov­ni 300 EUR na jeden event. Inno­vat­rics, kto­rý sa stal IT fir­mou roka 2015, sa orien­tu­je na vývoj bio­met­ric­kých soft­vé­ro­vých rie­še­ní a počas svo­jej 12-roč­nej exis­ten­cie už rea­li­zo­va­la viac než 500 pro­jek­tov po celom sve­te.

mypicture-4

zdroj fotiek a titul­nej fot­ky: Inno­vat­rics

Pridať komentár (0)