Služba MyPic­ture vytriedi kvantá fotiek za teba

Marianna Mikešová / 19. októbra 2016 / Tech a inovácie

Ak si nie­kedy orga­ni­zo­val kul­túrne podu­ja­tie alebo nejaké dokonca fotil, zrejme vieš, aká oštara môže byť s vytrie­de­ním všet­kých fotiek. Teraz je tu služba od spo­loč­nosti Inno­vat­rics, ktorá ti s tým pomôže. Uni­kátne clou­dové rie­še­nie fun­guje na základe bio­met­ric­kého roz­poz­na­nia tváre a zís­kalo oce­ne­nie IT pro­dukt roka 2016 na podu­jatí IT Gala.

Spo­loč­nosť Inno­vat­rics pri­náša na slo­ven­ský trh abso­lútnu novinku, kde využíva svoje dlho­ročné skú­se­nosti z oblasti vývoja bio­met­ric­kých tech­no­ló­gií. Vo svo­jich pro­duk­toch si zakladá najmä na rých­losti, pres­nosti a spo­ľah­li­vosti, a tieto atri­búty pre­ta­vila aj do naj­nov­šej služby MyPic­ture.

Vývoj pro­duktu bol plne v rukách vývo­já­rov spo­loč­nosti Inno­vat­rics, ktorí sa tech­no­ló­gii a najmä tvorbe a zdo­ko­na­ľo­va­niu algo­ritmu na roz­poz­ná­va­nie tváre venujú už viac ako 4 roky. Spo­loč­nosť Inno­vat­rics už v minu­losti úspešne uviedla na trh špič­kový pro­dukt zame­raný na roz­poz­ná­va­nie odtlač­kov prs­tov, ktorý zís­kava tie naj­vyš­šie medzi­ná­rodné hod­no­te­nia a je úspešný v sil­nej glo­bál­nej kon­ku­ren­cii,“ hovorí Ján Lun­ter, CEO spo­loč­nosti Inno­vat­rics.

mypicture-2

Pre koho je a ako fun­guje

Služba MyPic­ture je určená najmä fir­mám a orga­ni­zá­ciám, ktoré rea­li­zujú spo­lo­čen­ské, kul­túrne alebo špor­tové podu­ja­tia, pri kto­rých vzniká obrov­ské množ­stvo foto­gra­fií a ich trie­de­nie a uspo­ria­da­nie je často časovo veľmi náročné. MyPic­ture dokáže veľké množ­stvo foto­gra­fií auto­ma­ticky ozna­čiť, trie­diť a tiež pre­zen­to­vať. Ide o clou­dové rie­še­nie, ktoré umož­ňuje rýchlu, presnú a spo­ľah­livú iden­ti­fi­ká­ciu (a následne aj kate­go­ri­zá­ciu) všet­kých účast­ní­kov podu­ja­tia pro­stred­níc­tvom tech­no­ló­gie roz­poz­ná­va­nia tváre.

Služba na základe foto­gra­fie kon­krét­neho člo­veka jed­no­du­cho iden­ti­fi­kuje všetky foto­gra­fie, na kto­rých sa nachá­dza a uspo­riada ich do kate­gó­rií. Všetko sa to deje v troch fázach. Na začiatku v tvo­ria­cej fáze je nutné nahrať všetky foto­gra­fie cez kli­ent­skú apli­ká­ciu do cloudu, záro­veň sa načí­tajú aj meta­dáta z foto­gra­fií a dôjde k ich spra­co­va­niu do vhod­ného for­mátu. V spoz­ná­va­cej fáze už pri­chá­dza MyPic­ture do kon­taktu s účast­níkmi podu­ja­tia. Tí si jed­no­du­cho impor­tujú svoju foto­gra­fiu, vytvo­ria pou­ží­va­teľ­ský účet a MyPic­ture vyhľadá na základe fotky tváre všetky foto­gra­fie, na kto­rých sa účast­ník nachá­dza. V posled­nej pre­zen­tu­jú­cej fáze si môže účast­ník pre­zrieť vyhľa­dané foto­gra­fie v prie­činku „Web Gal­lery“.

mypicture-3

Pro­dukt tes­to­vali v drs­ných pod­mien­kach

Orga­ni­zá­tori podu­ja­tia Tvr­ďák Bra­ti­slava – Čunovo, 2016, kde účast­níci pre­káž­ko­vého behu tes­to­vali svoju fyzickú a men­tálnu odol­nosť, záro­veň otes­to­vali aj „odol­nosť“ služby MyPic­ture. Vzhľa­dom na cha­rak­ter tohto podu­ja­tia účast­níci nemohli byť ozna­čení čís­lami ani inými iden­ti­fi­kač­nými údajmi a jediná mož­nosť iden­ti­fi­ká­cie bola ich tvár. Pro­stred­níc­tvom MyPic­ture mali po ukon­čení podu­ja­tia k dis­po­zí­cii svoje foto­gra­fie pod uni­kát­nym lin­kom a vyhli sa tak prac­nému vyhľa­dá­va­niu medzi stov­kami fotiek z podu­ja­tia.

Službu MyPic­ture bude možné využí­vať na základe zakú­pe­nia licen­cie. Jej cena závisí od počtu spra­co­vá­va­ných foto­gra­fií a orien­tačne sa pohy­buje na úrovni 300 EUR na jeden event. Inno­vat­rics, ktorý sa stal IT fir­mou roka 2015, sa orien­tuje na vývoj bio­met­ric­kých soft­vé­ro­vých rie­šení a počas svo­jej 12-roč­nej exis­ten­cie už rea­li­zo­vala viac než 500 pro­jek­tov po celom svete.

mypicture-4

zdroj fotiek a titul­nej fotky: Inno­vat­rics

Pridať komentár (0)