Solárne články, ktoré búrajú obme­dze­nie pre­meny solár­nej ener­gie na elek­trickú

Michal Ondro / 28. mája 2016 / Tech a inovácie

Výskum­ní­kom z Mas­sa­chu­setts Ins­ti­tute of Tech­no­logy (MIT) sa sku­točne poda­rilo vyro­biť solárne články, ktoré sú schopné pre­me­niť slnečné teplo na pou­ži­teľné svetlo, čo radi­kálne zvy­šuje mieru kon­ver­zie solár­nej ener­gie na elek­trickú. Ich novému zaria­de­niu sa darí, po prvý krát v his­tó­rii, pre­lo­miť teore­tické obme­dze­nie ohľa­dom množ­stva slneč­nej ener­gie, ktorú možno pre­me­niť na elek­trickú. Tento nový vyná­lez môže byť tým, čo posu­nie využi­teľ­nosť tzv. čis­tej ener­gie na úplne novú úro­veň.

Teore­tické obme­dze­nie pre­meny solár­nej ener­gie na elek­trickú sa nazýva Shock­ley-Que­is­se­rov limit, a bol sta­no­vený v roku 1961. Od toho momentu sa vedci neus­tále sna­žia o jeho posú­va­nie tak, aby mohli z urči­tého množ­stva solár­nej ener­gie vytvo­riť stále viac a viac elek­tric­kej ener­gie. Bežný jed­no­vrstvový sili­kó­nový solárny člá­nok dokáže pre­me­niť maxi­málne 32% solár­nej ener­gie. Pou­ži­tie via­ce­rých vrs­tiev alebo zrka­diel zvýši toto per­cento len o málo.

Len nedávno sa aus­trál­skym ved­com poda­rilo sta­no­viť nový sve­tový rekord za pomoci špe­ciál­nych hra­no­lo­vi­tých solár­nych člán­kov. Doká­zali totiž pre­me­niť až 34 % pria­meho slneč­ného svetla na elek­trickú ener­giu bez toho, aby pou­žili nejaké pomocné zaria­de­nia. Vedci z MIT však toto číslo posú­vajú ešte vyš­šie.

solar-cells-1020x610

MIT tím, ktorý za týmto celým stojí, sa skladá zo sied­mych ľudí a hlavné slovo v ňom majú dokto­rand David Bier­man a pro­fe­sori Eve­lyn Wan­gová a Marin Sol­ja­čić. Začali tým, že si zvo­lili inú cestu ako ostatní. Napadlo im, že by sa mohli pokú­siť o zvý­še­nie per­centa pre­meny tým, že slnečné svetlo pre­me­nia najprv na teplo a až potom na elek­trickú ener­giu. K tomuto im mala dopo­môcť metóda s náz­vom solárna ter­mo­fo­to­vol­taika (STPVs).

Pri debate o obme­dze­niach pre­meny solár­nej ener­gie na elek­trickú Bier­man pove­dal: „S pou­ži­tím solár­nej ter­mo­fo­to­vol­taiky doká­žeme tieto obme­dze­nia pre­ko­nať.“ A oni to sku­točne doká­zali.

MIT-solar-thermal-cell

Novým solár­nym člán­kom od MIT sa zatiaľ úspešne darí doka­zo­vať aká účinná solárna ter­mo­fo­to­vol­taika naozaj je. Ide naozaj o prog­res v porov­naní s tra­dič­nými sla­bými solár­nymi člán­kami. Vyná­lez ved­cov z MIT síce netrhá žiadne sve­tové rekordy, no Wan­gová o ňom pove­dala, že „Úspešne sme, po prvý krát v his­tó­rii doká­zali, že zaria­de­nie fun­gu­júce na metóde solár­nej ter­mo­fo­to­vol­taiky má v porov­naní s tra­dič­nými solár­nymi člán­kami, sku­točne vyš­šiu schop­nosť pre­meny solár­nej ener­gie na elek­trickú.”

Demon­štrá­cia tímu dosiahla síce prie­mernú mieru kon­ver­zie len 6,8 %, no aj napriek tomu ide o jed­no­značné zlep­še­nie v porov­naní s prvými solár­nymi člán­kami. Dá sa oča­ká­vať, že toto per­cento v budúc­nosti rapídne poras­tie a nové solárne články budú postupne nahra­dzo­vať tie staré.

Zdroj: inhabitat.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: inhabitat.com

Pridať komentár (0)