Solár­ne smart žalú­zie ti zabez­pe­čia tieň, ale aj ener­giu

Rudolf Nečas / 18. mája 2017 / Tech a inovácie

Čo keby oken­né žalú­zie moh­li okrem tie­ne­nia slneč­né­ho svet­la aj napá­jať spot­re­bi­če?

To je myš­lien­ka nových solár­nych žalú­zií Solar­Gaps. Tie­to inte­li­gent­né žalú­zie navr­hnu­té, aby sle­do­va­li sln­ko. Môžu byť ovlá­da­né pro­stred­níc­tvom apli­ká­cie a spo­loč­nosť tvr­dí, že ich výro­bok zní­ži účty za elek­tri­nu až o 70 %. Inte­li­gent­né slneč­né žalú­zie “Solar­Gaps” vytvo­re­né ukra­jin­ským vyná­lez­com Yev­ge­nom Eri­kom, môžu spô­so­biť revo­lú­ciu v tom, ako žije­me v našich inte­ri­é­roch a ako zís­ka­va­me ener­giu, kto­rú spot­re­bu­je­me v našich domoch. Spo­loč­nosť tvr­dí, že žalú­zie sú mimo­riad­ne účin­né a môžu pro­du­ko­vať 100 wat­tov výko­nu na met­ri štvor­co­vom okien — čo je pod­ľa spo­loč­nos­ti dosta­tok ener­gie pre tri Mac­Bo­oky ale­bo 30 LED žia­ro­viek.

foto: face­bo­ok Solar­Gaps

Spo­loč­nosť tiež tvr­dí, že inšta­lač­ný pro­ces je dosta­toč­ne jed­no­du­chý na to, aby si pod­ľa poky­nov spo­loč­nos­ti doká­za­li žalú­zie namon­to­vať a spo­jaz­dniť sami zákaz­ní­ci — a po zapo­je­ní žalú­zií začne obno­vi­teľ­ná ener­gia, kto­rú gene­ru­jú, napá­jať zaria­de­nia v domác­nos­ti. Mobil­ná apli­ká­cia umož­ňu­je pou­ží­va­te­ľom meniť uhol žalú­zií, vytiah­nuť ich hore ale­bo ich stiah­nuť, ale­bo zis­tiť, koľ­ko ener­gie vytvá­ra­jú.

Žalú­zie sú vyba­ve­né solár­ny­mi člán­ka­mi od fir­my Sun­Po­wer a majú 25-roč­nú život­nosť. Von­kaj­šia časť žalú­zií je vyro­be­ná z hli­ní­ka. Solar­Gaps hovo­rí, že doká­žu pra­co­vať v širo­kej šká­le pod­ne­bí a v tep­lo­tách od -40 až do 80 stup­ňov Cel­zia.

foto: face­bo­ok Solar­Gaps

Spo­loč­nosť tak­tiež pre­zen­tu­je svo­je žalú­zie ako dostup­né a schop­né vyge­ne­ro­vať viac elek­tric­kej ener­gie ako kon­ku­renč­né smart žalú­zie, kto­ré sú v súčas­nos­ti na trhu. Žalú­zie Solar­Gaps si teraz môžeš objed­nať pomo­cou cro­wd­fun­din­go­vej kam­pa­ne na Kicks­tar­te­ri. Sada veľ­kos­ti XS sto­jí 390 dolá­rov, čo je o 50% menej, než malo­ob­chod­ná cena a jej veľ­kosť je 36 x 36 pal­cov ale­bo 32 x 36 pal­cov. Solar­Gaps ponú­ka tiež malú, stred­nú, veľ­kú, extra veľ­kú a extra extra veľ­kú veľ­kosť.

zdroj: inhabitat.com

Pridať komentár (0)