Sony sa roz­hod­lo! Pla­y­Sta­ti­on hry budú aj na Andro­id a iOS!

Rišo Néveri / 25. marca 2016 / Business

Iba nedáv­no pred­sta­vi­lo Nin­ten­do svo­ju prvú hru na smart­fó­ny a dnes tu máme ďal­šiu úžas­nú sprá­vu. Na smart­fó­no­vý her­ný trh prí­de aj spo­loč­nosť Sony!

Spo­loč­nosť, kto­rú mno­hí pozna­jú pre her­nú kon­zo­lu Sony Pla­y­Sta­ti­on sa roz­hod­la, že svo­je iko­nic­ké titu­ly si zaslú­žia väč­šie obe­cen­stvo. A neexis­tu­je dnes pred­sa jed­no­duch­šia ces­ta, ako využiť veľ­ký výkon, tak malých a roz­ší­re­ných zaria­de­ní ako sú naše smart­fó­ny.

Za úče­lom uve­rej­niť svo­je titu­ly na mobil­né plat­for­my iOS a Andro­id vznik­la nová spo­loč­nosť For­ward Works Cor­po­ra­ti­on, kto­rá bude tie­to hry pub­li­ko­vať. Naozaj skve­lá sprá­va pre kaž­dé­ho game­ra! Pre mňa osob­ne to zna­me­ná, že sa zno­vu môžem na hodi­ny pono­riť do hry Rat­chet and Clank — iko­nic­ké­ho titu­lu, kto­rý som si tak rád spúš­ťal na svo­jej PS2.

maxresdefault (3)

foto: ytimg.com

Pod­ľa Sony sa však na hry môžu tešiť “pou­ží­va­te­lia z Japon­ska a Ázie”, čo prav­de­po­dob­ne zna­me­ná, že hier sa Euró­pa a Ame­ri­ka doč­ká neskôr.

Roz­hod­nu­tie Sony ako aj ostat­ných her­ných spo­loč­nos­tí vstú­piť na mobil­ný trh sa dalo oča­ká­vať. Smart­fó­ny sú mains­tre­am a bola by to jed­no­du­cho hlú­posť z ich stra­ny, vyne­chať tú mož­nosť, aby svo­je iko­nic­ké posta­vy a hry pred­sta­vi­li hrá­čom aspoň v obme­dze­nej for­me — pred­sa len nevie­me, či budú hry free to play, s mik­ro­trans­ak­ci­ami ale­bo nasta­ve­né úpl­ne inak. Dozvie­me sa to však prí­cho­dom prvej hry, kto­rej sa už osob­ne neviem doč­kať.

sony-to-charge-a-monthly-fee-for-playstation-4-online-multiplayer-games

foto: businessinsider.com

Zdroj: slashdot.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: examiner.com

Pridať komentár (0)