Sony sa roz­hodlo! Pla­y­Sta­tion hry budú aj na Android a iOS!

Rišo Néveri / 25. marca 2016 / Business

Iba nedávno pred­sta­vilo Nin­tendo svoju prvú hru na smart­fóny a dnes tu máme ďal­šiu úžasnú správu. Na smart­fó­nový herný trh príde aj spo­loč­nosť Sony!

Spo­loč­nosť, ktorú mnohí poznajú pre hernú kon­zolu Sony Pla­y­Sta­tion sa roz­hodla, že svoje iko­nické tituly si zaslú­žia väč­šie obe­cen­stvo. A neexis­tuje dnes predsa jed­no­duch­šia cesta, ako využiť veľký výkon, tak malých a roz­ší­re­ných zaria­dení ako sú naše smart­fóny.

Za úče­lom uve­rej­niť svoje tituly na mobilné plat­formy iOS a Android vznikla nová spo­loč­nosť For­ward Works Cor­po­ra­tion, ktorá bude tieto hry pub­li­ko­vať. Naozaj skvelá správa pre kaž­dého gamera! Pre mňa osobne to zna­mená, že sa znovu môžem na hodiny pono­riť do hry Rat­chet and Clank — iko­nic­kého titulu, ktorý som si tak rád spúš­ťal na svo­jej PS2.

maxresdefault (3)

foto: ytimg.com

Podľa Sony sa však na hry môžu tešiť “pou­ží­va­te­lia z Japon­ska a Ázie”, čo prav­de­po­dobne zna­mená, že hier sa Európa a Ame­rika dočká neskôr.

Roz­hod­nu­tie Sony ako aj ostat­ných her­ných spo­loč­ností vstú­piť na mobilný trh sa dalo oča­ká­vať. Smart­fóny sú mains­tream a bola by to jed­no­du­cho hlú­posť z ich strany, vyne­chať tú mož­nosť, aby svoje iko­nické postavy a hry pred­sta­vili hrá­čom aspoň v obme­dze­nej forme — predsa len nevieme, či budú hry free to play, s mik­ro­trans­ak­ci­ami alebo nasta­vené úplne inak. Dozvieme sa to však prí­cho­dom prvej hry, kto­rej sa už osobne neviem doč­kať.

sony-to-charge-a-monthly-fee-for-playstation-4-online-multiplayer-games

foto: businessinsider.com

Zdroj: slashdot.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: examiner.com

Pridať komentár (0)