SoundC­loud spúš­ťa kon­ku­ren­ciu pre Spo­ti­fy a App­le Music

Martin Bohunický / 30. marca 2016 / Business

Zámer spus­tiť vlast­nú služ­bu ozná­mil SoundC­loud ešte v júli minu­lé­ho roka.

O 9 mesia­cov neskôr je to koneč­ne tu — SoundC­loud Go je pri­pra­ve­ný pora­ziť Tidal, Spo­ti­fy či App­le Music. So 175 mili­ón­mi pou­ží­va­te­ľov ponú­ka služ­ba 125 mili­ó­nov pies­ní od 12 mili­ó­nov tvor­cov. Služ­bu náj­deš pria­mo v apli­ká­cii SoundC­loud, nemu­síš inšta­lo­vať nič navy­še.

SoundC­loud sa pre ten­to účel spo­jil s naj­väč­ší­mi drži­teľ­mi licen­cií. No kúz­lo SoundC­loud nie je v tom, takú­to kniž­ni­cu pred­sa ponú­ka­jú všet­ci kon­ku­ren­ti. Prá­ve tvor­ba nezá­vis­lých auto­rov, rôz­ne cove­ry a remi­xy môžu byť to, čo pri roz­ho­do­va­ní zavá­ži.

499271-soundcloud-go

foto: pcmag.com

SoundC­loud ponúk­ne pou­ží­va­te­ľom mož­nosť nájsť tie naj­zná­mej­šie pes­nič­ky, no pria­mo po ich boku obja­ví aj rôz­ne remi­xy, cove­ry a podob­ne. To v iných služ­bách teda urči­te nenáj­dem. SoundC­loud tak odchá­dza z ces­ty, na kto­rej začal — ako služ­ba pre ama­tér­skych muzi­kan­tov a umel­cov, kto­rí túži­li zdie­ľať svo­je poku­sy so sve­tom.

Osob­ne si nemys­lím, že ten­to krok pri­lá­ka na SoundC­loud veľ­kú základ­ňu nových pou­ží­va­te­ľov. Naopak, veľ­mi pote­ší tých, kto­rí SoundC­loud milu­jú už teraz. A tých, koniec kon­cov, vôbec nie je málo. Tí ostat­ní ale dôvod meniť svo­je zau­ží­va­né služ­by asi nenáj­du.

Cenov­ka je zatiaľ nasta­ve­ná na $9,99 dolá­rov mesač­ne. A pocho­pi­teľ­ne je k dis­po­zí­cii aj 30-dňo­vá sku­šob­ná doba.

a

foto: musically.com

Zdroj: venturebeat.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: SoundC­loud

Pridať komentár (0)