SoundC­loud spúšťa kon­ku­ren­ciu pre Spo­tify a Apple Music

Martin Bohunický / 30. marca 2016 / Business

Zámer spus­tiť vlastnú službu ozná­mil SoundC­loud ešte v júli minu­lého roka.

O 9 mesia­cov neskôr je to konečne tu — SoundC­loud Go je pri­pra­vený pora­ziť Tidal, Spo­tify či Apple Music. So 175 mili­ónmi pou­ží­va­te­ľov ponúka služba 125 mili­ó­nov piesní od 12 mili­ó­nov tvor­cov. Službu náj­deš priamo v apli­ká­cii SoundC­loud, nemu­síš inšta­lo­vať nič navyše.

SoundC­loud sa pre tento účel spo­jil s naj­väč­šími drži­teľmi licen­cií. No kúzlo SoundC­loud nie je v tom, takúto kniž­nicu predsa ponú­kajú všetci kon­ku­renti. Práve tvorba nezá­vis­lých auto­rov, rôzne covery a remixy môžu byť to, čo pri roz­ho­do­vaní zaváži.

499271-soundcloud-go

foto: pcmag.com

SoundC­loud ponúkne pou­ží­va­te­ľom mož­nosť nájsť tie naj­zná­mej­šie pes­ničky, no priamo po ich boku objaví aj rôzne remixy, covery a podobne. To v iných služ­bách teda určite nenáj­dem. SoundC­loud tak odchá­dza z cesty, na kto­rej začal — ako služba pre ama­tér­skych muzi­kan­tov a umel­cov, ktorí túžili zdie­ľať svoje pokusy so sve­tom.

Osobne si nemys­lím, že tento krok pri­láka na SoundC­loud veľkú základňu nových pou­ží­va­te­ľov. Naopak, veľmi poteší tých, ktorí SoundC­loud milujú už teraz. A tých, koniec kon­cov, vôbec nie je málo. Tí ostatní ale dôvod meniť svoje zau­ží­vané služby asi nenájdu.

Cenovka je zatiaľ nasta­vená na $9,99 dolá­rov mesačne. A pocho­pi­teľne je k dis­po­zí­cii aj 30-dňová sku­šobná doba.

a

foto: musically.com

Zdroj: venturebeat.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: SoundC­loud

Pridať komentár (0)