Špe­ciálna IRON MAN edí­cia pre Xbox One vyzerá úplne šia­lene

Michaela Líšková / 1. mája 2016 / Tech a inovácie

Mic­ro­soft pra­cuje na špe­ciál­nych edí­ciách svojho Xboxu One. Už sme mohli vidieť tema­tické kon­zoly Halo a Call of Duty, teraz pri­chá­dza niečo pre všet­kých nad­šen­cov Tonyho Starka.

Miesto kla­sic­kých čer­veno-zla­tých farieb, ktoré vidíme u Iron Mana, sa kon­zola nesie v zna­mení Stark Indus­tries. Krásna biely Xbox s nadu­pa­ným vzhľa­dom vyzerá ozaj úžasne.

Upro­stred bie­lej kon­zoly ťa čaká pohľad na Iron Manov reak­tor. Nejedná sa však o bežnú potlač, ale o doko­nalú 3D repliku. Dokonca aj ovlá­dač je pris­pô­so­bený a obsa­huje špe­ciálne power tla­čítko, ktoré vyzerá ako menší reak­tor.

white_iron_man_xbox_one_capture_1

foto: geekgirlauthority.com

Bohu­žiaľ, zatiaľ to nevy­zerá tak, že by sa Mic­ro­soft roz­ho­dol dať túto krásku na celo­sve­tový trh. Mic­ro­soft France roz­dáva tri z kon­zol na Face­bo­oku, Twit­teri a Ins­ta­grame. Ak máš záu­jem, skús tu a možno sa k tebe jedna dostane. Možno uvi­díme, ako sa Mic­ro­soft roz­hodne po naj­nov­šom filme Kapi­tán Ame­rika. Zatiaľ nám všet­kým zostáva dúfať, že sa na trhu objaví viac kusov.

zdroj: theverge.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie:  moviepilot.com

Pridať komentár (0)