Špe­ciál­na IRON MAN edí­cia pre Xbox One vyze­rá úpl­ne šia­le­ne

Michaela Líšková / 1. mája 2016 / Tech a inovácie

Mic­ro­soft pra­cu­je na špe­ciál­nych edí­ciách svoj­ho Xbo­xu One. Už sme moh­li vidieť tema­tic­ké kon­zo­ly Halo a Call of Duty, teraz pri­chá­dza nie­čo pre všet­kých nad­šen­cov Tony­ho Star­ka.

Mies­to kla­sic­kých čer­ve­no-zla­tých farieb, kto­ré vidí­me u Iron Mana, sa kon­zo­la nesie v zna­me­ní Stark Indus­tries. Krás­na bie­ly Xbox s nadu­pa­ným vzhľa­dom vyze­rá ozaj úžas­ne.

Upro­stred bie­lej kon­zo­ly ťa čaká pohľad na Iron Manov reak­tor. Nejed­ná sa však o bež­nú potlač, ale o doko­na­lú 3D repli­ku. Dokon­ca aj ovlá­dač je pris­pô­so­be­ný a obsa­hu­je špe­ciál­ne power tla­čít­ko, kto­ré vyze­rá ako men­ší reak­tor.

white_iron_man_xbox_one_capture_1

foto: geekgirlauthority.com

Bohu­žiaľ, zatiaľ to nevy­ze­rá tak, že by sa Mic­ro­soft roz­ho­dol dať túto krás­ku na celo­sve­to­vý trh. Mic­ro­soft Fran­ce roz­dá­va tri z kon­zol na Face­bo­oku, Twit­te­ri a Ins­ta­gra­me. Ak máš záu­jem, skús tu a mož­no sa k tebe jed­na dosta­ne. Mož­no uvi­dí­me, ako sa Mic­ro­soft roz­hod­ne po naj­nov­šom fil­me Kapi­tán Ame­ri­ka. Zatiaľ nám všet­kým zostá­va dúfať, že sa na trhu obja­ví viac kusov.

zdroj: theverge.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie:  moviepilot.com

Pridať komentár (0)