Spo­mien­ka na her­né kla­si­ky: 5 legen­dár­nych DOS hier

Simona Hanzelová / 12. októbra 2016 / Zaujímavosti

Ten­to člá­nok urči­te pote­ší všet­kých game­rov. Pri­ná­ša­me ti tro­chu nos­tal­gie v podo­be výbe­ru pia­tich her­ných kla­sík neza­bud­nu­teľ­nej DOS éry.

PRIN­CE OF PER­SIA

prince

Foto: i.ytimg.com

Kto si už len nespo­mí­na na ten­to her­ný titul z roku 1990? Popu­lár­na akč­ná adven­tú­ra od tvor­cu Jor­da­na Mech­ne­ra sa vďa­ka veľ­ké­mu úspe­chu doč­ka­la nie len neskor­ších rema­ke­ov, ale po 20 rokoch od jej uve­de­nia na trh aj fil­mo­vé­ho spra­co­va­nia. Prin­cíp hry je veľ­mi jed­no­du­chý – v roli mla­dé­ho prin­ca sa oci­táš v žalá­ri, a tvo­jou jedi­nou úlo­hou je zachrá­niť prin­cez­nú z rúk zlé­ho sul­tá­na. V hre ťa čaká dva­násť leve­lov plných rôz­nych nástrah, smr­teľ­ných pas­cí a súbo­jov s pro­tiv­ník­mi. Pozor, to všet­ko však musíš zvlád­nuť v 60-minú­to­vom časo­vom limi­te!

DOOM
doom

Foto: gamehackstudios.com

Strie­ľač­ka DOOM je za legen­dár­nu her­nú kla­si­ku pova­žo­va­ná opráv­ne­ne. V roku 1995 bol DOOM nain­šta­lo­va­ný na via­ce­rých počí­ta­čoch než Win­do­ws 95, a v roku 1996 ho ame­ric­ký maga­zín Next Gene­ra­ti­on suve­rén­ne zara­dil medzi top 19 hier všet­kých čias. Tvor­co­via ohú­ri­li hrá­čov naj­mä tým, že hra na svo­ju dobu ponú­ka­la až neví­da­né her­né vymo­že­nos­ti, naj­mä pokiaľ išlo o gra­fi­ku, kto­rá bola na svo­ju dobu revo­luč­ná. Ak k tomu pri­dá­me adre­na­lí­no­vý záži­tok z pohľa­du prvej oso­by, horo­ro­vú atmo­sfé­ru a prí­še­ry na kaž­dom rohu, na kto­rých roz­hod­ne olo­vom netre­ba šet­riť, niet divu, že aj táto hra od id Soft­wa­re, kto­rá po prvý raz vyšla v roku 1993, sa tak­tiež doč­ka­la ďal­ších úspeš­ných pokra­čo­va­ní.

DUKE NUKEM

duke
Foto: i.ytimg.com

Sval­na­tý 2D blon­diak Duke Nukem zo začiat­ku 90-tych rokov si rov­na­ko našiel množ­stvo priaz­niv­cov medzi hráč­mi. Počas troch epi­zód v tej­to sci-fi arká­de je tvo­jou úlo­hou úspeš­ne pre­ská­kať a pre­strie­ľať sa cez armá­du robo­tov ovlá­da­ných šia­le­ným Dr. Pro­to­nom, kto­ré­ho vyčí­ňa­nie tre­ba zasta­viť. Hra sa krát­ko po svo­jom vyda­ní dosta­la medzi tie najp­re­dá­va­nej­šie.

TITUS THE FOX: TO MAR­RA­KECH AND BACK
titus

Foto: abandonwaredos.com

Svo­je mies­to medzi retro hra­mi si nepo­chyb­ne zaslú­ži aj táto fran­cúz­ska plo­ši­nov­ka. Hra bola pôvod­ne vyda­ná pod náz­vom Lagaf: Les Aven­tu­res de Mok­tar a jej hlav­ným pro­ta­go­nis­tom bol fran­cúz­sky komik. Medzi­ná­rod­ná ver­zia hry bola však bola v sna­he oslo­viť šir­šie pub­li­kum pre­me­no­va­ná na Titus the Fox a hlav­ná posta­va bola nahra­de­ná líš­kou – mas­ko­tom her­né­ho štú­dia Titus Inte­rac­ti­ve. Tvo­jim cie­ľom je pre­drať sa cez všet­kých 15 leve­lov a vyslo­bo­diť líš­ku Suzy, kto­rú unies­li až na dru­hý koniec Saha­ry. Nebu­de to však také jed­no­du­ché, keď­že ces­tu ti skrí­ži množ­stvo pre­ká­žok a nepria­te­ľov.

JAZZ JACK­RAB­BIT

jazz_003

Foto: sparcie.files.wordpress.com
Jazz Jack­rab­bit je v pod­sta­te sci-fi paró­dia na Ezo­po­vu báj­ku o zaja­co­vi a koryt­nač­ke. V tej­to bláz­ni­vej hre, kto­rá bola svoj­ho času vyhlá­se­ná za naj­lep­šiu arká­do­vú hru roka, sa zno­va oci­táš v koži kres­le­né­ho zvie­ra­ťa – naspe­e­do­va­né­ho zele­né­ho Ram­bo zaja­ca. Ako inak, opäť sa sna­žíš zachrá­niť prin­cez­nú, ten­to­krát pred zlou koryt­nač­kou Devil Devan.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: koláž i.ytimg.com/gamehackstudios.com

Pridať komentár (0)