Spo­mienka na herné kla­siky: 5 legen­dár­nych DOS hier

Simona Hanzelová / 12. októbra 2016 / Zaujímavosti

Tento člá­nok určite poteší všet­kých game­rov. Pri­ná­šame ti tro­chu nos­tal­gie v podobe výberu pia­tich her­ných kla­sík neza­bud­nu­teľ­nej DOS éry.

PRINCE OF PER­SIA

prince

Foto: i.ytimg.com

Kto si už len nespo­mína na tento herný titul z roku 1990? Popu­lárna akčná adven­túra od tvorcu Jor­dana Mech­nera sa vďaka veľ­kému úspe­chu doč­kala nie len neskor­ších rema­keov, ale po 20 rokoch od jej uve­de­nia na trh aj fil­mo­vého spra­co­va­nia. Prin­cíp hry je veľmi jed­no­du­chý – v roli mla­dého princa sa oci­táš v žalári, a tvo­jou jedi­nou úlo­hou je zachrá­niť prin­ceznú z rúk zlého sul­tána. V hre ťa čaká dva­násť leve­lov plných rôz­nych nástrah, smr­teľ­ných pascí a súbo­jov s pro­tiv­níkmi. Pozor, to všetko však musíš zvlád­nuť v 60-minú­to­vom časo­vom limite!

DOOM
doom

Foto: gamehackstudios.com

Strie­ľačka DOOM je za legen­dárnu hernú kla­siku pova­žo­vaná opráv­nene. V roku 1995 bol DOOM nain­šta­lo­vaný na via­ce­rých počí­ta­čoch než Win­dows 95, a v roku 1996 ho ame­rický maga­zín Next Gene­ra­tion suve­rénne zara­dil medzi top 19 hier všet­kých čias. Tvor­co­via ohú­rili hrá­čov najmä tým, že hra na svoju dobu ponú­kala až neví­dané herné vymo­že­nosti, najmä pokiaľ išlo o gra­fiku, ktorá bola na svoju dobu revo­lučná. Ak k tomu pri­dáme adre­na­lí­nový záži­tok z pohľadu prvej osoby, horo­rovú atmo­sféru a prí­šery na kaž­dom rohu, na kto­rých roz­hodne olo­vom netreba šet­riť, niet divu, že aj táto hra od id Soft­ware, ktorá po prvý raz vyšla v roku 1993, sa tak­tiež doč­kala ďal­ších úspeš­ných pokra­čo­vaní.

DUKE NUKEM

duke
Foto: i.ytimg.com

Sval­natý 2D blon­diak Duke Nukem zo začiatku 90-tych rokov si rov­nako našiel množ­stvo priaz­niv­cov medzi hráčmi. Počas troch epi­zód v tejto sci-fi arkáde je tvo­jou úlo­hou úspešne pre­ská­kať a pre­strie­ľať sa cez armádu robo­tov ovlá­da­ných šia­le­ným Dr. Pro­to­nom, kto­rého vyčí­ňa­nie treba zasta­viť. Hra sa krátko po svo­jom vydaní dostala medzi tie najp­re­dá­va­nej­šie.

TITUS THE FOX: TO MAR­RA­KECH AND BACK
titus

Foto: abandonwaredos.com

Svoje miesto medzi retro hrami si nepo­chybne zaslúži aj táto fran­cúz­ska plo­ši­novka. Hra bola pôvodne vydaná pod náz­vom Lagaf: Les Aven­tu­res de Mok­tar a jej hlav­ným pro­ta­go­nis­tom bol fran­cúz­sky komik. Medzi­ná­rodná ver­zia hry bola však bola v snahe oslo­viť šir­šie pub­li­kum pre­me­no­vaná na Titus the Fox a hlavná postava bola nahra­dená líš­kou – mas­ko­tom her­ného štú­dia Titus Inte­rac­tive. Tvo­jim cie­ľom je pre­drať sa cez všet­kých 15 leve­lov a vyslo­bo­diť líšku Suzy, ktorú uniesli až na druhý koniec Sahary. Nebude to však také jed­no­du­ché, keďže cestu ti skríži množ­stvo pre­ká­žok a nepria­te­ľov.

JAZZ JACK­RAB­BIT

jazz_003

Foto: sparcie.files.wordpress.com
Jazz Jack­rab­bit je v pod­state sci-fi paró­dia na Ezo­povu bájku o zaja­covi a koryt­načke. V tejto bláz­ni­vej hre, ktorá bola svojho času vyhlá­sená za naj­lep­šiu arká­dovú hru roka, sa znova oci­táš v koži kres­le­ného zvie­raťa – naspe­e­do­va­ného zele­ného Rambo zajaca. Ako inak, opäť sa sna­žíš zachrá­niť prin­ceznú, ten­to­krát pred zlou koryt­nač­kou Devil Devan.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: koláž i.ytimg.com/gamehackstudios.com

Pridať komentár (0)