Staň sa súčas­ťou medzi­ná­rod­ného tímu!

Marek Šulik, VISIBILITY / 17. júna 2016 / Zo Slovenska

Spo­loč­nosť VISI­BI­LITY, s. r. o., spúšťa v spo­lu­práci s pia­timi medzi­ná­rod­nými par­tner­skými agen­tú­rami jedi­nečný pro­jekt – Digi­tal Ana­ly­tics Aca­demy. Pri­hlá­se­ním sa do aka­dé­mie zís­kaš nové skú­se­nosti v oblasti webo­vej ana­ly­tiky a mož­nosť pra­co­vať pre veľ­kých zahra­nič­ných kli­en­tov.

Kto sa môže pri­hlá­siť

Úspešný uchá­dzač musí mať určité tech­nické a ana­ly­tické vní­ma­nie. Je to člo­vek, ktorý sa nebojí rých­leho napre­do­va­nia a chápe, že práca v mar­ke­tin­go­vej agen­túre je orien­to­vaná na výsle­dok. Baví ho práca s dátami a nemá prob­lém fun­go­vať v tíme. Dobrá anglič­tina je pod­mien­kou.

digital-analytics-academy

Čo sa naučíš a čo budeš robiť v budúc­nosti

Veľa firiem zamest­náva iba uchá­dza­čov s pre­doš­lými skú­se­nos­ťami. Digi­tal Ana­ly­tics Aca­demy však žiadnu pre­došlú prax nevy­ža­duje. Novo­vznik­nutý tím bude tré­no­vaný v Bra­ti­slave pod vede­ním skú­se­ných men­to­rov. Tré­ning bude trvať 3 až 6 mesia­cov, až kým sa uchá­dzači nebudú cítiť dosta­točne zdatní na prácu s kli­entmi.

Každý člen tímu bude po zaško­lení schopný pra­co­vať ako webový ana­ly­tik pre kli­en­tov, bude vedieť vyhod­no­co­vať dáta, ktoré chcú kli­enti ana­ly­zo­vať, a naučí sa pou­ží­vať všetky rele­vantné nástroje. Jeho úlo­hou nebude posie­lať kli­en­tovi tabuľky s čís­lami, ale hľa­dať rie­še­nia prob­lé­mov”, uvá­dza Marek Šulík, Stra­te­gic Direc­tor spo­loč­nosti VISI­BI­LITY.

Všetky potrebné vedo­mosti sa vybraní uchá­dzači naučia v prog­rame aka­dé­mie. Po skon­čení aka­dé­mie sa stanú kon­zul­tantmi webo­vej ana­ly­tiky. Spo­loč­nosť VISI­BI­LITY pri­jíma do prog­ramu 10 uchá­dza­čov. Za účasť v aka­dé­mii si uchá­dzač neplatí nič, ale je riadne pla­te­ným čle­nom tímu zo strany VISI­BI­LITY. Viac infor­má­cii náj­deš na webe aka­dé­mie.

zdroj: tla­čová správa, zdroj titul­nej foto­gra­fie: Vla­di­mír Škuta, Firminside.com

Pridať komentár (0)