Sta­no­va­nie v koru­nách stro­mov? Tvoje dob­ro­družné sny sa stá­vajú rea­li­tou

Michal Ondro / 17. augusta 2016 / Tech a inovácie

Sní­val si nie­kedy o sta­no­vaní v prí­roda na mies­tach, na ktoré nedo­siahne žiadne divoké zviera a budeš zo všet­kých strán obklo­pený prí­ro­dou? Krí­že­nec stanu a hoj­da­cej siete Tent­sile ti toto žela­nie splní. Pomo­cou páru záves­ných lán sa toto obyd­lie zavesí na oko­lité stromy a ty budeš môcť noco­vať ako samotný Tar­zan.

Tent­sile je pro­duk­tom rov­no­men­nej brit­skej spo­loč­nosti a je tým najv­še­stran­nej­ším sta­nom z jed­ného jed­no­du­chého dôvodu. Umož­nuje totiž svo­jim dočas­ným oby­va­te­ľom sta­no­va­nie na tých naj­zau­jí­ma­vej­ších mies­tach. Jeho stavba je veľmi jed­no­du­chá. Stačí si vybrať na oko­li­tých stro­moch tri záchytné body, pri­via­zať závesné laná a je hotovo. Od tohto momentu sa budeš nachá­dzať vysoko nad zemou a ďaleko od neprí­jem­ného pozem­ného hmyzu, hadov a dokonca aj med­ve­ďov.

home-slider-slide-5

foto: cdn.shopify.com

Do stanu sa zmes­tia až tri osoby a využiť ho bude možné aj v prí­pade prí­rod­ných kata­strof, ako sú naprí­klad povodne. Ľudia si tak budú môcť posta­viť dočasné obyd­lia vysoko nad roz­bú­re­nou vodou. Tent­sile by sme pokojne mohli nazvať aj pre­nos­ným dom­ček na strome. No nech­cel by si sa v ňom aspoň jednu noc vyspať?

Ako sme už spo­mí­nali, ide o aké­hosi krí­ženca kla­sic­kého stanu a veľ­kého hoj­da­cieho lana. Kon­štruk­cia stanu Tent­sile je vyro­bená z tele­sko­pic­kého kovo­vého rámu. Steny sú vyro­bené zo špe­ciál­nej látky, ktorá spo­ma­ľuje prí­padné hore­nie a nepre­púšťa dovnútra vodu. Stan tak tro­chu pri­po­mína troj­cípu hviezdu, kto­rej ramená slú­žia ako malé spálne, kde sa v kaž­dej vyspí jeden člo­vek. Pries­tor v strede slúži ako ves­ti­bul a miesto na stre­tá­va­nie. Pries­toru je sku­točne dosta­tok. Tens­tile je možné dostať vo via­ce­rých veľ­kost­ných varian­toch.

13894972649_68ae880435_h

foto: cdn.shopify.com

Prí­stup do stanu je vyrie­šený pomo­cou lano­vého reb­ríka, ktorý vedie do stred­nej časti. Stan Tent­sile je k dis­po­zí­cii v rôz­nych fareb­ných pre­ve­de­niach a dá sa k nemu dokú­piť aj špe­ciálny kovový sto­jan, ktorý využi­ješ v prí­pade, že naokolo nie sú žiadne stromy.

Cb2EiEYW0AY655B

foto: twitter.com

Ako sme už spo­mí­nali, dá sa využiť nie­len na rekre­ačné účely, ale aj v prí­pade prí­rod­ných kata­strof. Jeho tran­s­port je nesmierne jed­no­du­chý a jeho život­nosť veľmi dlhá. Sta­no­ve­nia vo výš­kach ťa spo­ľah­livo oddelí od mok­rej, bla­tis­tej alebo zasne­že­nej zeme. Jediné zvie­ratá, pred kto­rými by si sa mal mať na pozore, sú snáď len stro­mové hady a krvi­lačné veve­ričky. S pomo­cou stanu Tent­sile budeš môcť sta­no­vať na skal­na­tom teréne, v močia­roch a oblas­tiach, kde hustá vege­tá­cia neumož­ňuje posta­ve­nie kla­sic­kého stanu.

Zdroj: inhabitat.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: tentsile.com

Pridať komentár (0)