Sta­no­va­nie v koru­nách stro­mov? Tvo­je dob­ro­druž­né sny sa stá­va­jú rea­li­tou

Michal Ondro / 17. augusta 2016 / Tech a inovácie

Sní­val si nie­ke­dy o sta­no­va­ní v prí­ro­da na mies­tach, na kto­ré nedo­siah­ne žiad­ne divo­ké zvie­ra a budeš zo všet­kých strán obklo­pe­ný prí­ro­dou? Krí­že­nec sta­nu a hoj­da­cej sie­te Tent­si­le ti toto žela­nie spl­ní. Pomo­cou páru záves­ných lán sa toto obyd­lie zave­sí na oko­li­té stro­my a ty budeš môcť noco­vať ako samot­ný Tar­zan.

Tent­si­le je pro­duk­tom rov­no­men­nej brit­skej spo­loč­nos­ti a je tým najv­še­stran­nej­ším sta­nom z jed­né­ho jed­no­du­ché­ho dôvo­du. Umož­nu­je totiž svo­jim dočas­ným oby­va­te­ľom sta­no­va­nie na tých naj­zau­jí­ma­vej­ších mies­tach. Jeho stav­ba je veľ­mi jed­no­du­chá. Sta­čí si vybrať na oko­li­tých stro­moch tri záchyt­né body, pri­via­zať záves­né laná a je hoto­vo. Od toh­to momen­tu sa budeš nachá­dzať vyso­ko nad zemou a ďale­ko od neprí­jem­né­ho pozem­né­ho hmy­zu, hadov a dokon­ca aj med­ve­ďov.

home-slider-slide-5

foto: cdn.shopify.com

Do sta­nu sa zmes­tia až tri oso­by a využiť ho bude mož­né aj v prí­pa­de prí­rod­ných kata­strof, ako sú naprí­klad povod­ne. Ľudia si tak budú môcť posta­viť dočas­né obyd­lia vyso­ko nad roz­bú­re­nou vodou. Tent­si­le by sme pokoj­ne moh­li nazvať aj pre­nos­ným dom­ček na stro­me. No nech­cel by si sa v ňom aspoň jed­nu noc vyspať?

Ako sme už spo­mí­na­li, ide o aké­ho­si krí­žen­ca kla­sic­ké­ho sta­nu a veľ­ké­ho hoj­da­cie­ho lana. Kon­štruk­cia sta­nu Tent­si­le je vyro­be­ná z tele­sko­pic­ké­ho kovo­vé­ho rámu. Ste­ny sú vyro­be­né zo špe­ciál­nej lát­ky, kto­rá spo­ma­ľu­je prí­pad­né hore­nie a nepre­púš­ťa dovnút­ra vodu. Stan tak tro­chu pri­po­mí­na troj­cí­pu hviez­du, kto­rej rame­ná slú­žia ako malé spál­ne, kde sa v kaž­dej vyspí jeden člo­vek. Pries­tor v stre­de slú­ži ako ves­ti­bul a mies­to na stre­tá­va­nie. Pries­to­ru je sku­toč­ne dosta­tok. Tens­ti­le je mož­né dostať vo via­ce­rých veľ­kost­ných varian­toch.

13894972649_68ae880435_h

foto: cdn.shopify.com

Prí­stup do sta­nu je vyrie­še­ný pomo­cou lano­vé­ho reb­rí­ka, kto­rý vedie do stred­nej čas­ti. Stan Tent­si­le je k dis­po­zí­cii v rôz­nych fareb­ných pre­ve­de­niach a dá sa k nemu dokú­piť aj špe­ciál­ny kovo­vý sto­jan, kto­rý využi­ješ v prí­pa­de, že naoko­lo nie sú žiad­ne stro­my.

Cb2EiEYW0AY655B

foto: twitter.com

Ako sme už spo­mí­na­li, dá sa využiť nie­len na rekre­ač­né úče­ly, ale aj v prí­pa­de prí­rod­ných kata­strof. Jeho tran­s­port je nesmier­ne jed­no­du­chý a jeho život­nosť veľ­mi dlhá. Sta­no­ve­nia vo výš­kach ťa spo­ľah­li­vo odde­lí od mok­rej, bla­tis­tej ale­bo zasne­že­nej zeme. Jedi­né zvie­ra­tá, pred kto­rý­mi by si sa mal mať na pozo­re, sú snáď len stro­mo­vé hady a krvi­lač­né veve­rič­ky. S pomo­cou sta­nu Tent­si­le budeš môcť sta­no­vať na skal­na­tom teré­ne, v močia­roch a oblas­tiach, kde hus­tá vege­tá­cia neumož­ňu­je posta­ve­nie kla­sic­ké­ho sta­nu.

Zdroj: inhabitat.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: tentsile.com

Pridať komentár (0)