Star­ti­tup hľadá do svojho teamu nových jedi-ov!

Luky Gašparík Sr. / 14. december 2015 / Tools a produktivita

Zau­jí­maš sa o star­tupy, ino­vá­cie či tech­no­ló­gie?
Pri­daj sa na stranu naj­po­pu­lár­nej­šieho star­tu­po­vého por­tálu na Slo­ven­sku – startitup.sk! Zís­kaj prax a množ­stvo tajom­ných skú­se­ností v jed­nom z najp­rog­re­sív­nej­ších médií na trhu. Okrem riad­kov v živo­to­pise zís­kaš aj pre­hľad v tem­nom star­tu­po­vom svete, kávu zadara a prácu v super kolek­tíve po boku nášho Siths­kého lorda. Nepre­meš­kaj šancu a odstart(itup)uj svoju kari­éru s nami. Napíš na kariera@startitup.sk prečo práve ty máš byť tým vyvo­le­ným.

Come and join the dark side.…We have cookies!

hire_new
Pridať komentár (0)