Star­ti­tup hľa­dá do svoj­ho tea­mu nový­ch jedi-ov!

Luky Gašparík Sr. / 14. decembra 2015 / Lifehacking

Zau­jí­maš sa o star­tu­py, ino­vá­cie či tech­no­ló­gie?
Pri­daj sa na stra­nu naj­po­pu­lár­nej­šie­ho star­tu­po­vé­ho por­tá­lu na Slo­ven­sku – startitup.sk! Zís­kaj prax a množ­stvo tajom­ný­ch skú­se­nos­tí v jed­nom z najp­rog­re­sív­nej­ší­ch médií na trhu. Okrem riad­kov v živo­to­pi­se zís­kaš aj pre­hľad v tem­nom star­tu­po­vom sve­te, kávu zada­ra a prá­cu v super kolek­tí­ve po boku náš­ho Siths­ké­ho lor­da. Nepre­meš­kaj šan­cu a odstart(itup)uj svo­ju kari­é­ru s nami. Napíš na kariera@startitup.sk pre­čo prá­ve ty máš byť tým vyvo­le­ným.

 

Come and join the dark side....We have cookies!

hire_new
Pridať komentár (0)