Startup LifeButton chce zachraňovať životy. Jediné tlačidlo môže zabrániť tragédii

Zuzana Kotuliaková / 16. mája 2018 / Rozhovory

zdroj: archív LifeButton
  • Tak ako mnohé skvelé ná­pady, tak aj myš­lienka Li­fe­But­tonu vznikla po­čas úplne oby­čaj­nej jazdy au­tom
  • Vý­znam je­di­ného tla­čidla, s kto­rým star­tup pri­chá­dza však vô­bec nie je oby­čaj­ným
  • O ce­lom pro­jekte sme sa po­roz­prá­vali s jed­nou z hla­vých po­stáv pro­jektu, Ma­te­jom Ši­mon­či­čom

Hneď na za­čia­tok by ma zau­jí­malo ako vznikla celá myš­lienka? In­špi­ro­vali ste sa za­hra­ni­čím alebo je to úplne nová myš­lienka?

Myš­lienka je úplne nová, celé to vzniklo z do­prav­nej si­tu­ácie. Je­den piat­kový ve­čer sme sa ocitli v ko­lóne. Išli sme tak 30km rých­los­ťou, keď zrazu auto na za­čiatku ko­lóny za­čalo mierne kľuč­ko­vať od stre­do­vej čiary k okraju vo­zovky. Po chvíli od­sta­vilo na kraj­nici a za­plo vý­stražné svetlá. Celá ko­lóna toto vo­zidlo obehla. V tom mo­mente sme za­čali pre­mýš­ľať. Čo ak mal vo­dič v aute ne­jaký zdra­votný prob­lém a po­tre­buje po­moc? Je za­rá­ža­júce, že v aute nie je sys­tém, či zau­ží­vaný sig­nál, kto­rým vie vo­dič upo­zor­niť oko­lie o po­trebe po­moci v krí­zo­vej si­tu­ácii. Mno­hým úmr­tiam na ces­tách by sa tak dalo za­brá­niť.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (4)
zdroj: ar­chív Li­fe­but­ton

Pred­chá­dzala to­muto ná­padu Vaša vlastná skú­se­nosť?

Vlastnú skú­se­nosť má Lu­káš, ktorý je sú­čas­ťou nášho tímu. Jeho otec mu­sel za­sta­viť na diaľ­nici. Jeho slová boli: „ za­vo­laj mi zá­chranku“ ná­sledne od­pa­dol a pre­bu­dil sa v ne­moc­nici. V dneš­nej rých­lej dobe, kedy je množ­stvo aj mla­dých ľudí vy­čer­pa­ných z práce a v pod­state ni­kto z nás ne­vie, kedy môže na­stať prob­lém a cu­dzia po­moc mu za­chráni ži­vot.

Koľko ľudí sa po­dieľa na vy­tvá­raní to­hoto no­vého pro­jektu?

V tíme sme mo­men­tálne traja. Sa­moz­rejme je via­cero ex­ter­ných ľudí, ktorí sa po­die­ľajú na množ­stve pro­ce­sov. Za dobu od­kedy pra­cu­jeme na ce­lom pro­jekte som si uve­do­mil, že ná­pad je len mi­zivé per­cento úspe­chu. Ak chcete niečo do­ká­zať je za tým množ­stvo práce a roz­hod­nutí.

V akom štá­diu sa te­raz na­chá­dza pro­jekt? Je možné už Li­fe­But­ton re­álne po­u­ží­vať?

Čo sa týka sa­mot­ného pro­duktu, tak máme na­vr­hnutý pro­to­typ. Bu­dúci me­siac spúš­ťame pred­sé­ri­ovú vý­robu u nášho par­tnera TESLA Lip­tov­ský Hrá­dok a ideme sys­tém tes­to­vať v rôz­nych znač­kách au­to­mo­bi­lov. Spus­tili sme nový web, v kto­rom chceme bu­dú­cich zá­kaz­ní­kov na pra­vi­del­nej báze in­for­mo­vať v akom štá­diu sa na­chá­dzame. Ak pôjde všetko podľa plánu za­čiat­kom leta za­čneme ho­mo­lo­gi­začný pro­ces a do pol roka bude pro­dukt do­stupný.

Vy­svet­líš nám prin­cíp ako bude Li­fe­But­ton fun­go­vať?

Prin­cíp fun­go­va­nia je v pod­state veľmi jed­no­du­chý. War­ren Buf­fett po­ve­dal raz myš­lienku: „Jed­no­du­ché nie je pros­to­du­ché. Jed­no­du­ché je ge­niálne.“ Náš sys­tém ni­kam ne­volá, ne­po­siela žiadne sú­rad­nice GPS, ani ne­spo­lu­pra­cuje so žiad­nou ap­li­ká­ciou. Sys­tém upo­zorní oko­lie, že sa niečo deje. Stla­če­ním tla­čidla, ktoré je er­go­no­micky umiest­nené vedľa ra­dia­cej páky, sa spustí sig­na­li­zá­cia ce­lo­sve­tovo zná­mym SOS ( . . . – – – . . . ), teda rozb­li­kajú sa predné diaľ­kové svetlá, za­dné brz­dové svetlá a klak­són. Pri tes­toch sme zis­tili, že auto so spus­te­ným sys­té­mom zau­jalo oko­lie, ktoré sa prak­ticky okam­žite za­čalo zau­jí­mať čo sa deje.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (4)
zdroj: ar­chív Life but­ton

Pre akú cie­ľovú sku­pinu je daný pro­dukt vlastne ur­čený? 

Sa­moz­rejme sys­tém je ur­čený pre kaž­dého vo­diča. Pri­oritne však oča­ká­vame, že na­šimi zá­kaz­níkmi budú osoby tr­piace na cho­roby ako cuk­rovka, kar­di­ovas­ku­lárne ocho­re­nia, roč­níky nad 50. Čím je člo­vek starší, tým viac si uve­do­muje možné zdra­votné ri­ziká. Množ­stvo mo­jich pria­te­ľov mi po­ve­dalo, že ta­kýto sys­tém kú­pia svo­jim ro­di­čom. Ono je to ako s ly­žiar­skou pril­bou alebo po­is­te­ním. Člo­vek ni­kdy ne­vie, kedy ho bude po­tre­bo­vať. Keď si však uve­do­míme, že v prie­mere strá­vime v aute 2 ho­diny denne a za tento čas sa môže pri­ho­diť vše­ličo, je in­ves­tí­cia do tohto sys­tému roz­um­ným roz­hod­nu­tím.

Roz­mýš­ľali ste nad kon­krét­nou spo­lu­prá­cou s au­to­mo­bi­lo­vými spo­loč­nos­ťami, prí­padne ako by táto spo­lu­práca pre­bie­hala?

Na­ším cie­ľom je, aby náš sys­tém bol štan­dar­dom pre všetky au­to­mo­bily na ce­lom svete. Keďže vy­uží­vame exis­tu­júce kom­po­nenty vo­zidla, pre au­to­mo­bilku stačí pri­dať jedno tla­čidlo, kto­rým sa táto sig­na­li­zá­cia bude spúš­ťať. Ne­vzniknú v pod­state žiadne ná­klady pre au­to­mo­bilku a im­ple­men­tá­cia po­môže zvý­šiť bez­peč­nosť na ces­tách. Jed­ným z na­šich biz­nis mo­de­lov je aj mo­del B2M, ale táto cesta je ná­roč­nej­šia a dl­h­šia ako B2B a B2C. V pr­vot­nej fáze mu­síme pro­dukt uviesť na au­to­mo­bi­lový af­ter­mar­ket a roz­ší­riť ho me­dzi zá­kaz­ní­kov.

Ste úspešný pri zís­ka­vaní po­ten­ciál­nych spon­zo­rov pre fi­nan­co­va­nie da­ného pro­jektu?

Roz­de­lil by som to na dva seg­menty. Pri ta­komto pro­jekte je dô­le­žitá nie­len fi­nančná stránka ale aj pod­pora od od­bor­nej ve­rej­nosti. Pri oslo­vo­vaní par­tne­rov sa stre­tá­vame s veľ­kou pod­po­rou. Spo­me­niem pre­zi­denta Slo­ven­ského Čer­ve­ného kríža pána do­ktora Vi­liama Do­biáša, či zná­meho au­to­mo­bi­lo­vého no­vi­nára Ale­xan­dra Šte­fucu, tak­tiež sme vďační Slo­ven­skej tech­nic­kej uni­ver­zite, ktorá nás vzala pod svoje krídla v rámci in­ku­bač­ného prog­ramu InQb. Fi­nan­co­va­nie za­tiaľ rie­šime vlast­nou ces­tou, no pri uve­dení pro­duktu na trh sa ex­ter­ným vstu­pom fi­nan­co­va­nia ne­vyh­neme, preto už pre­bie­hajú prvé ro­ko­va­nia o bu­dú­com fi­nan­co­vaní.

Roz­be­hnúť vlastné pod­ni­ka­nie nie je jed­no­du­ché. Ako ste rie­šili fi­nan­cie na za­čiatku?

Od pr­vot­nej myš­lienky sme sa sna­žili všetko spra­viť na 100%, od po­da­nia pa­tentu, cez ochrannú známku až po tvorbu pro­to­typu. Ak chcete roz­be­hnúť vlastné pod­ni­ka­nie za­bud­nite na slovo „nedá sa“. V za­čiat­koch sme sa sna­žili vy­užiť všetky svoje skú­se­nosti aj fi­nan­cie. Keďže sme obaja foun­deri pred­tým pod­ni­kali, mali sme zo­pár skú­se­ností. Tento typ pod­ni­ka­nia je však úplne o inom ako ot­vo­riť si ob­chod s ob­le­če­ním. Pro­dukt, ktorý ste si vy­mys­leli a má rie­šiť sku­točný prob­lém ako je­diný na svete, pa­ten­to­vali si ho a máte am­bí­cie na glo­bál­nom trhu je úplne o inom. S ta­kýmto pod­ni­ka­ním má skú­se­nosti veľmi málo ľudí. My sme však mali šťas­tie na Ruda Te­sára zo Skil­lan­die, vďa­číme mu za veľa, hlavne na na­šich za­čiat­koch.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (4)
zdroj: ar­chív Li­fe­but­ton

Chcete sa v za­čiat­koch pod­ni­ka­nia sú­stre­diť len na slo­ven­ský trh alebo máte v pláne ih­neď expan­do­vať do za­hra­ni­čia?

Am­bí­cia je vy­soká, spra­viť glo­bálny mar­ke­ting a be­hom roka va­lu­ovať firmu na de­siatky mi­li­ó­nov do­lá­rov je krásny sen. Re­a­lita však stojí množ­stvo zdro­jov ako ľud­ských tak aj fi­nanč­ných. Pro­dukt uve­dieme naj­skôr na trh v stred­nej Európe a po­tom chceme rásť. V pod­state už pri uve­dení na trh chceme spo­lu­pra­co­vať s vý­znam­nými do­dá­va­teľmi náh­rad­ných die­lov či im­por­térmi vo­zi­diel.

Mys­líš si, že ta­kýto pro­jekt sa má šancu uchy­tiť na Slo­ven­sku?

Mys­líme si, že pro­jekt má šancu uchy­tiť sa na ce­lom svete. Čo je uš­ľach­ti­lej­šie ako zá­chrana ľud­ského ži­vota, a ak ten ži­vot môže byť Váš alebo blíz­kej osoby na kto­rej Vám zá­leží? Pri roz­ho­vo­roch o pro­jekte si vší­mam, že ži­votné hod­noty sa s ve­kom veľmi lí­šia. Naši ro­di­čia ne­pot­re­bujú nový mo­bil, chcú veci ktoré majú sku­točnú hod­notu a tou náš pro­dukt je.

Mys­líš si, že na Slo­ven­sku sú vy­tvo­rené dobré pod­mienky pre za­čí­na­jú­cich pod­ni­ka­te­ľov?

Čo si pred­sta­vu­jeme pod poj­mom dobré pod­mienky. Sú to dane, le­gis­la­tíva, či množ­stvo voľ­ných ľahko do­sia­hnu­teľ­ných pe­ňazí z ban­ko­vého či in­ves­tič­ného sek­tora? Každý dobrý pro­jekt má šancu na úspech nech po­chá­dza z kto­ré­ho­koľ­vek kúta pla­néty. Všetko je to len o ľu­ďoch, od­vahe a vy­trva­losti.

Li­fe­but­ton ak­tu­álne zbiera údaje, tak im po­môž TU.

Pridať komentár (0)