Startup predstavil jedlé slamky, ktoré môžu byť ideálnou náhradou tých plastových

Nastasia Andrejkovičová / 10. marca 2019 / Eko

  • Ne­re­cyk­lo­va­teľné plasty v oce­ánoch, ale aj na sk­lád­kach, sú ce­lo­sve­to­vým prob­lé­mom už nie­koľko ro­kov
  • Jed­ným z naj­väč­ších pro­duk­tov z plas­tov sú fľaše a jed­no­rá­zové slamky
  • Star­tup Lo­li­ware pred­sta­vil al­ter­na­tívu z mor­ských rias, ktoré sú bez zá­pa­chu a jedlé (ale ne­od­po­rú­čajú ich jesť)
zdroj: Unsplash
  • Ne­re­cyk­lo­va­teľné plasty v oce­ánoch, ale aj na sk­lád­kach, sú ce­lo­sve­to­vým prob­lé­mom už nie­koľko ro­kov
  • Jed­ným z naj­väč­ších pro­duk­tov z plas­tov sú fľaše a jed­no­rá­zové slamky
  • Star­tup Lo­li­ware pred­sta­vil al­ter­na­tívu z mor­ských rias, ktoré sú bez zá­pa­chu a jedlé (ale ne­od­po­rú­čajú ich jesť)

Podľa od­ha­dov spot­re­bujú Ame­ri­ča­nia za je­den deň až 500 mi­li­ó­nov plas­to­vých sla­miek a väč­šina z nich skončí na sk­lád­kach, v oce­ánoch alebo len tak voľne po­ho­dené v prí­rode, kde kvôli dl­hej dobe roz­kladu ostanú prav­de­po­dobne stovky ro­kov.

Stále viac a viac kra­jín pod­niká ra­di­kál­nej­šie kroky a po­u­ží­va­nie plas­to­vých sla­miek za­ka­zujú resp. do vý­raz­nej miery ob­me­dzujú. Nie­ktorí však miesto toho, aby vy­zý­vali ľudí k zní­že­nému po­u­ží­va­niu sla­miek, vo­lia iné spô­soby. Me­dzi nich patrí aj star­tup Lo­li­ware, ktorý za­stáva ná­zor, že ide­ál­nym rie­še­ním je pri­niesť pre spot­re­bi­te­ľov al­ter­na­tívne rie­še­nie, ktoré bude še­trné k ži­vot­nému pro­stre­diu a jedno ta­kéto rie­še­nie aj po­sky­tol. Lo­li­ware na­vrhuje, aby ľu­dia po­pí­jali svoje ná­poje cez slamky z mor­ských rias.

Lo­li­ware to­tižto vy­vi­nul slamky, o kto­rých po­rad­kyňa star­tupu pre udr­ža­teľ­nosť Da­niela Saltz­man po­ve­dala pre Bu­si­nes­sin­si­der.com, že „vy­ze­rajú, po­u­ží­vajú sa a sú na do­tyk rov­naké, ako tie plas­tové.“ V sku­toč­nosti sú vy­ro­bené z kom­pos­to­va­teľ­ných mor­ských rias, ktoré sa roz­kla­dajú rýchlo ako ba­ná­nová šupka a vo vode sa roz­lo­žia za pár týž­dňov.

Vý­ro­bok na jedno po­u­ži­tie, ktorý vy­drží stá­ro­čia – t.j. plas­tová slamka – ne­dáva žiadny zmy­sel. Ale ten, ktorý môže byť kom­pos­to­vaný alebo bez­pečne roz­lo­žený v oce­áne, to je sa­moz­rejme v po­riadku.“ do­dáva Da­niela Saltz­man.

Už toto leto by spo­loč­nosť mala za­čať do­dá­vať svoje slamky pr­vým zá­kaz­ní­kom, me­dzi ktoré má pat­riť sieť ho­te­lov Mar­ri­ott a dis­tri­bučná a vý­robná spo­loč­nosť špe­cia­li­zu­júca sa na al­ko­ho­lické ná­poje a víno, Per­nod Ri­card.

Podľa od­ha­dov spo­loč­nosti Lo­li­ware, by mali byť do konca roka 2020 schopní vy­rá­bať 30 mi­liárd sla­miek v rôz­nych štý­loch s vý­rob­nou ce­nou rov­na­kou, ako je tomu pri plas­to­vých slam­kách. 

Ne­jedná sa o prvú spo­loč­nosť, ktorá vy­rába al­ter­na­tívu k plas­to­vým slam­kách, ale exis­tuje via­cero dô­vo­dov, prečo práve ich ná­pad vy­užiť mor­ské riasy, môže byť tým naj­lep­ším.

Máme tu síce slamky z ne­hr­dza­ve­jú­cej ocele, ktoré čis­tiť musí byť utr­pe­ním, bam­bu­sové slamky, ktoré môžu za­ne­chať dre­venú pa­chuť v ústach alebo sk­le­nené slamky, ktoré ne­budú naj­šťast­nej­ším rie­še­ním pre ľudí, kto­rým často pa­dajú veci z rúk.

Po­sled­nou al­ter­na­tí­vou, ktorá je prav­de­po­dobne jed­nou z na­ji­de­ál­nej­ších, sú pa­pie­rové slamky, kto­rých vý­ho­dou je ich jed­no­rá­zo­vosť. Prob­lé­mom je ich slabá odol­nosť, pre­tože sa môžu za­čať rýchlo „roz­pa­dať“ a zá­ro­veň môžu pri dl­h­šom po­u­ží­vaní za­ne­chať od­pu­divú chuť v ústach.

Slamky z mor­ských rias od Lo­li­ware majú vý­hodu aj nad pa­pie­ro­vými, veď podľa tvr­de­nia CEO spo­loč­nosti Chel­sea Bri­ganti za­čnú ich slamky mäk­núť až po 18 ho­di­nách po­u­ží­va­nia. Po­zna­me­nať však treba to, že ani po tom ne­budú úplne bio­lo­gický roz­lo­žené, kým ne­budú riadne kom­pos­to­vané. Ok­rem toho sú bez aké­ho­koľ­vek zá­pa­chu a aj na­priek tomu, že sú „jedlé“, kon­zu­mo­vať ich ne­od­po­rúča. 

Môžu sa síce jesť, ale ne­jedná sa samo o sebe o jedlo alebo ob­čerstve­nie. Ne­ča­kajte, že zjete svoju slamku, ako keby to bol ne­jaký cuk­rík.“ uviedla s hu­mo­rom Chel­sea Bri­ganti.

Všetko na­sved­čuje tomu, že ak sú tvr­de­nia spo­loč­nosti prav­divé, na­šli sme re­álnu a prí­rode ne­škod­livú al­ter­na­tívu k plas­to­vým slam­kám, ktoré budú kom­pletne re­cyk­lo­va­teľné v prie­behu nie­koľ­kých týž­dňov. Na zá­ver do­dala po­u­če­nie pre bu­dú­cich uží­va­te­ľov ich sla­miek: „Ne­pod­po­ru­jeme to, aby ľu­dia há­dzali naše slamky do oce­ánov, ale ak sa tam nie­ktorá z nich omy­lom ocitne, po nie­koľ­kých týžd­ňoch sa roz­padne a to bez ne­ga­tív­neho vplyvu na mor­ské ži­vo­čí­chy,“ uzat­vára.

zdroj: bu­si­nes­sin­si­der.com; lo­li­ware.com, www.fu­tu­rism.com

Pridať komentár (0)