Star­tu­pA­wards v Koši­ciach dnes zno­vu oži­je a je jas­né, že sa máš na čo tešiť

Michal Sorkovský / 21. apríla 2016 / Startupy

Mená víťa­zov toh­to­roč­né­ho StartupAward.SK sa dozvie­me až 2.12.2016, no veci oko­lo toh­to podu­ja­tia nabe­ra­jú grá­dy už teraz. Toh­to­roč­né nad­še­nie ohľa­dom star­tu­pov odštar­tu­je Star­tu­pA­wards na výcho­de Slo­ven­ska inšpi­ra­tív­ny­mi prí­beh­mi, ale aj zau­jí­ma­vý­mi novin­ka­mi a veľ­ký­mi plán­mi.

Star­tu­pA­wards je najp­res­tíž­nej­šie star­tu­po­vé podu­ja­tie na Slo­ven­sku. Ten­to rok sa môže­me tešiť už na šies­ty roč­ník tej­to veľ­ko­le­pej súťa­že. Nefor­mál­ny event v Koši­ciach pri­tom začí­na už dnes o 18:30 v Tabač­ka Kul­tur­fab­rik a je jas­né, že pôj­de o super akciu. Bude ho totiž zdo­biť nadu­pa­ný line-up, plný ľudí, kto­rí ťa nepo­chyb­ne zauj­mú.

To, že StartupAwards.SK je sku­toč­ne even­tom, na kto­rom môžeš čakať len tých naj­lep­ších, doka­zu­jú aj zná­me ino­va­tív­ne pro­jek­ty – víťa­zi minu­lé­ho roč­ní­ka. Či už ide o Tooto­ot (DIGI­TAL) , Pho­to­neo (SCIEN­CE), Litt­le­La­ne (ART&DESIGN) ale­bo Bat Suite (SOCIE­TY), kaž­dý z tých­to pro­jek­tov pre­uká­zal, že je sku­toč­ne top vo svo­jej kate­gó­rií a to si môžeš byť istý, že kon­ku­ren­cia im nič neda­ro­va­la. Ten­to rok tomu nebu­de inak.

IMG_8222

Už dnes môžeš v Koši­ciach čakať UX tipy od Fili­pa San­tu, kto­rý sto­jí za pro­jek­tom Air­Help, kto­rý pod­po­ru­je YCom­bi­na­tor. Filip sa s náv­štev­ník­mi pode­lí o svo­je skú­se­nos­ti a záro­veň bude hovo­riť o tom, ako naj­lep­šie sve­to­vé star­tu­py dizaj­nu­jú svo­je pro­duk­ty.

santa

Ďal­šie meno na toh­to­roč­nom košic­kom Sar­tu­pA­wards je Helo Mac­ko. Spo­lu­za­kla­da­teľ spo­loč­nos­ti Visi­com, kto­rú v roku 2014 pre­dal ame­ric­kej AFS Techn­lo­gies. Momen­tál­ne je Helo CEO pre­šov­skej spo­loč­nos­ti SEAK Ener­ge­tics. Bude roz­prá­vať o svo­jej skú­se­nos­ti, ako vybu­do­vať glo­bál­nu spo­loč­nosť, od nuly až po pre­daj.

Tešiť sa môžeš ale aj na prí­beh MEGA. Do záku­li­sia naj­kon­tro­verz­nej­šej strán­ky vôbec ťa zave­die Július Benč­ko, co-foun­der megaupload.com. Ten poroz­prá­va o tom, ako vlast­ne táto jed­na z naj­rých­lej­šie ras­tú­cich a záro­veň naj­kon­tro­verz­nej­ších strá­nok vznik­la.

Juliusbencko

Je teda cel­kom jas­né, že na Star­tu­pA­wards sa dnes v Koši­ciach nik nudiť nebu­de. Zába­vu urči­te nepo­ka­zí ani networ­king pri drin­ku, kto­rí bude pred­náš­ky jed­not­li­vých hos­tí nasle­do­vať. Zís­kaj svo­je lís­t­ky tu.

zdroj: startupawards.sk, zdroj foto­gra­fií: startupawrads.sk

Pridať komentár (0)