Star­tu­pA­wards v Koši­ciach dnes znovu ožije a je jasné, že sa máš na čo tešiť

Michal Sorkovský / 21. apríla 2016 / Startupy

Mená víťa­zov toh­to­roč­ného StartupAward.SK sa dozvieme až 2.12.2016, no veci okolo tohto podu­ja­tia nabe­rajú grády už teraz. Toh­to­ročné nad­še­nie ohľa­dom star­tu­pov odštar­tuje Star­tu­pA­wards na východe Slo­ven­ska inšpi­ra­tív­nymi prí­behmi, ale aj zau­jí­ma­vými novin­kami a veľ­kými plánmi. 

Star­tu­pA­wards je najp­res­tíž­nej­šie star­tu­pové podu­ja­tie na Slo­ven­sku. Tento rok sa môžeme tešiť už na šiesty roč­ník tejto veľ­ko­le­pej súťaže. Nefor­málny event v Koši­ciach pri­tom začína už dnes o 18:30 v Tabačka Kul­tur­fab­rik a je jasné, že pôjde o super akciu. Bude ho totiž zdo­biť nadu­paný line-up, plný ľudí, ktorí ťa nepo­chybne zaujmú.

To, že StartupAwards.SK je sku­točne even­tom, na kto­rom môžeš čakať len tých naj­lep­ších, doka­zujú aj známe ino­va­tívne pro­jekty – víťazi minu­lého roč­níka. Či už ide o Tootoot (DIGI­TAL) , Pho­to­neo (SCIENCE), Litt­le­Lane (ART&DESIGN) alebo Bat Suite (SOCIETY), každý z týchto pro­jek­tov pre­uká­zal, že je sku­točne top vo svo­jej kate­gó­rií a to si môžeš byť istý, že kon­ku­ren­cia im nič neda­ro­vala. Tento rok tomu nebude inak.

IMG_8222

Už dnes môžeš v Koši­ciach čakať UX tipy od Filipa Santu, ktorý stojí za pro­jek­tom Air­Help, ktorý pod­po­ruje YCom­bi­na­tor. Filip sa s náv­štev­níkmi podelí o svoje skú­se­nosti a záro­veň bude hovo­riť o tom, ako naj­lep­šie sve­tové star­tupy dizaj­nujú svoje pro­dukty.

santa

Ďal­šie meno na toh­to­roč­nom košic­kom Sar­tu­pA­wards je Helo Macko. Spo­lu­za­kla­da­teľ spo­loč­nosti Visi­com, ktorú v roku 2014 pre­dal ame­ric­kej AFS Techn­lo­gies. Momen­tálne je Helo CEO pre­šov­skej spo­loč­nosti SEAK Ener­ge­tics. Bude roz­prá­vať o svo­jej skú­se­nosti, ako vybu­do­vať glo­bálnu spo­loč­nosť, od nuly až po pre­daj.

Tešiť sa môžeš ale aj na prí­beh MEGA. Do záku­li­sia naj­kon­tro­verz­nej­šej stránky vôbec ťa zave­die Július Benčko, co-foun­der megaupload.com. Ten poroz­práva o tom, ako vlastne táto jedna z naj­rých­lej­šie ras­tú­cich a záro­veň naj­kon­tro­verz­nej­ších strá­nok vznikla.

Juliusbencko

Je teda cel­kom jasné, že na Star­tu­pA­wards sa dnes v Koši­ciach nik nudiť nebude. Zábavu určite nepo­kazí ani networ­king pri drinku, ktorí bude pred­nášky jed­not­li­vých hostí nasle­do­vať. Zís­kaj svoje lís­tky tu.

zdroj: startupawards.sk, zdroj foto­gra­fií: startupawrads.sk

Pridať komentár (0)