Star­tu­po­vé rady pre leniv­cov od Pau­la Gra­ha­ma

Martina Ditrichová / 1. júna 2016 / Business

Paul Gra­ham je úspeš­ný prog­ra­má­tor a inves­tor. Je jed­ným zo zakla­da­te­ľov Y Com­bi­na­tor, kto­rí priš­li s úpl­ne novým mode­lom star­tu­po­vých inku­bá­to­rov.

Inves­tu­jú síce menej peňa­zí, ale do veľ­ké­ho množ­stva star­tu­pov. Vďa­ka nim pozná­me naprí­klad Drop­box, Airb­nb či Stri­pe. Naviac je Gra­ham aj veľ­mi talen­to­va­ný spi­so­va­teľ, ese­je na jeho strán­ke dosiah­li minu­lý rok viac ako 30 mili­ó­nov vide­ní. V tom­to člán­ku ti pri­ná­ša­me výňat­ky z jeho ese­jí, kto­ré sa týka­jú star­tu­pov a toho, ako si môžeš začiat­ky v pod­ni­ka­ní čo naj­viac uľah­čiť. Je to nie­čo na spô­sob „How to make a star­tup for dum­mies“.

http://www.ezebis.com/wp-content/uploads/bfi_thumb/gmic-24-2vomjpk4comhf4a7sk08ow.jpg

foto: ezebis.com

Na začiat­ku je idea

Na začiat­ku kaž­dé­ho úspeš­né­ho star­tu­pu je myš­lien­ka. Jedi­neč­ný nápad, s kto­rým ešte nikto pred­tým nepri­šiel, prí­pad­ne nápad na ino­vá­ciu už zabe­hnu­tých postu­pov. Gra­ham radí, že naj­lep­ším spô­so­bom, ako prí­sť na túto myš­lien­ku, je spý­tať sa samých seba, čo by si si prial, aby pre teba spra­vil nie­kto dru­hý? Ak chceš vymys­lieť orga­nic­kú star­tu­po­vú myš­lien­ku, sústreď sa viac na samot­ný nápad, a nie na celú jeho rea­li­zá­ciu. Snaž sa len vylep­šiť veci bez toho, aby si hneď uva­žo­val, či sa na tom dá vybu­do­vať pod­ni­ka­nie. Ak sa ti poda­rí prí­sť na nie­čo, čím budeš vytvá­rať hod­no­tu pre ľudí, máš spo­loč­nosť! Nie je nič cen­nej­šie, ako keď sa poda­rí spl­niť dosiaľ nespl­ni­teľ­nú potre­bu. Dokon­ca aj pre­pl­ne­ný trh je dob­ré zna­me­nie, pre­to­že to zna­me­ná, že tu je dopyt a záro­veň žiad­ne z exis­tu­jú­cich rie­še­ní zjav­ne nie je dosť dob­ré.

Tie naj­lep­šie star­tu­po­vé myš­lien­ky majú nie­koľ­ko spo­loč­ných cha­rak­te­ris­tík – samot­ní tvor­co­via mali danú potre­bu: zis­ti­li, ako ju pokryť, aj to, ako si pro­dukt sami vyro­biť a navy­še len málo­kto ďal­ší si uve­do­mil, že sa do toho opla­tí inves­to­vať čas a náma­ha. Je výho­dou, že prav­de­po­dob­nosť, že tvoj star­tup zni­čí kon­ku­ren­cia, je veľ­mi níz­ka. Chy­bou mno­hých star­tu­po­vých spo­loč­nos­tí je, že rie­šia prob­lé­my, kto­ré nikto nemá, ale­bo ponú­ka­jú pro­duk­ty, kto­ré nikto nech­ce. Musíš vytvo­riť nie­čo, čo buď veľa ľudí chce v malom množ­stve, ale­bo kľud­ne aj menej ľudí, ale zato vo veľ­kom.

http://www.doba.sk/wp-content/uploads/2012/02/Facebook-founder-Mark-Zuckerberg.jpg

foto: telegraph.co.uk

Naprí­klad Zuc­ker­berg a jeho Face­bo­ok- bola to tak skve­lá myš­lien­ka prá­ve pre­to, že začí­na­la na malom trhu, v kam­pu­se na Har­var­de. Keď­že fun­go­va­la tam, dalo sa ľah­ko pred­po­kla­dať, že bude rov­na­ko úspeš­ná aj na iných ško­lách. To, že spô­so­bí až taký­to enorm­ný boom asi neča­kal naozaj nikto, ale roz­mach pre­bie­hal cel­kom pri­ro­dze­ne. Zuc­ker­berg mal tú výho­du, že bol prog­ra­má­to­rom a záro­veň aj cie­ľo­vým pou­ží­va­te­ľom. Je to naj­lep­šie, pre­to­že gene­ro­va­nie nových ver­zií a ich tes­to­va­nie sa deje v rám­ci jed­nej hla­vy.

Ďal­šou uži­toč­nou radou, s kto­rou Gra­ham pri­chá­dza je, že naj­čas­tej­šie zba­dá prob­lém v sys­té­me člo­vek, kto­rý nie je pra­vi­del­ným pou­ží­va­te­ľom. Ak si totiž nový user, nesti­hol si si navyk­núť na „sta­tus quo“ a tým pádom vní­mať urči­té veci ako samoz­rej­mosť. Všet­ko sa opla­tí spo­chyb­ňo­vať a hľa­dať lep­šie rie­še­nia.

Máš čo ponúk­nuť, teraz čo ďalej

Musíš mať dopyt! A nemô­žeš oča­ká­vať, že zákaz­ní­ci prí­du za tebou sami. Musíš ísť do davu a zís­kať ich. Zo začiat­ku to inak nej­de. Vez­mi si naprí­klad Tima Cooka. On nemô­že poslať kaž­dé­mu zákaz­ní­ko­vi ďakov­ný email na jeho nový lap­top. Ty však áno. Môžeš poskyt­núť ser­vis, kto­rý veľ­ké spo­loč­nos­ti nemô­žu- to je obrov­ská výho­da.

Gra­ham kaž­dé­mu star­tu­pu odpo­rú­ča merať si prog­res na týž­den­nej báze. Ak máš sto zákaz­ní­kov, sta­čí ti v nasle­du­jú­com týžd­ni zís­kať desať ďal­ších a máš 10% rast. Ak by si ten­to rast udr­žal, po roku máš 14K zákaz­ní­kov a po dvoch, 2 mili­ó­ny. Samoz­rej­me, rast sa postup­ne spo­ma­lí, aj keď budeš robiť vše­mož­né veci, aby si pri­lá­kal ľudí. Toho sa netre­ba zľak­núť. Ak je však trh dosta­toč­ne veľ­ký, postup­ne budeš schop­ný tie­to metó­dy zau­to­ma­ti­zo­vať a veno­vať svo­ju pozor­nosť roz­vo­ju biz­ni­su v iných sfé­rach.

Gra­ham spo­mí­na na začiat­ky s Via­we­bom, kto­rý vytvá­ral zákaz­ní­kom onli­ne obcho­dy. Neskôr ho kúpi­la spo­loč­nosť Yahoo a teraz je z toho Yahoo sto­re. Na začiat­ku boli tak sna­ži­ví, že pre tých vlaž­nej­ších pou­ží­va­te­ľov, sami navrho­va­li rie­še­nia. A keď nara­zi­li na fun­kciu, kto­rú nepos­ky­to­va­li, jed­no­du­cho ju doprog­ra­mo­va­li. Zákaz­ník, náš pán, toto je dôle­ži­té si uve­do­miť.

Star­tup = rast

Star­tu­po­vé spo­loč­nos­ti sú navr­hnu­té, aby rást­li rých­lo. Týž­den­ný rast mla­dej spo­loč­nos­ti by mal byť 5 – 7%. Ak dosiah­neš 10%, darí sa ti extrém­ne dob­re, ak iba 1%, je to zna­me­nie, že si zatiaľ nepri­šiel na to, čo robíš. Naj­lep­ším uka­zo­va­te­ľom ras­tu sú príj­my, dru­hým sú aktív­ni pou­ží­va­te­lia.

Scrum

foto: technical.ly

Zau­jí­ma­vé je, že tie najús­peš­nej­šie star­tu­py momen­tál­ne robia nie­čo úpl­ne iné, ako pôvod­ne zamýš­ľa­li. Musíš byť fle­xi­bil­ný a pri­pra­ve­ný cho­piť sa lep­šie­ho rie­še­nia. Meniť však sme­ro­va­nie spo­loč­nos­ti kaž­dý mesiac, by bola tiež fatál­na chy­ba. Ak ale zva­žu­ješ zme­nu a zákaz­ní­ci vyze­ra­jú byť nad­še­ní, jed­no­znač­ne choď do toho. Drob­nos­ti zlep­šuj den­no­den­ne. Uží­va­te­lia zbož­ňu­jú vylep­še­nia a obzvlášť, keď sú reak­ci­ou na ich komen­tá­re.

Na záver Gra­ham pred­sta­vu­je rov­ni­cu, kto­rú vyde­du­ko­val po rokoch skú­se­nos­tí so star­tup­mi. Zakla­da­te­lia pros­pe­ru­jú­cich spo­loč­nos­tí sa im veno­va­li celým srd­com. Zane­cha­li svo­ju prá­cu a vše­tok čas a úsi­lie veno­va­li biz­ni­su. Tí menej úspeš­ní si zväč­ša nechá­va­li otvo­re­né zadné vrát­ka, kto­rý­mi potom muse­li z biz­ni­su aj vypo­cho­do­vať.

Zdroj: paulgraham.com

Pridať komentár (0)