Star­tu­pové rady pre leniv­cov od Paula Gra­hama

Martina Ditrichová / 1. júna 2016 / Business

Paul Gra­ham je úspešný prog­ra­má­tor a inves­tor. Je jed­ným zo zakla­da­te­ľov Y Com­bi­na­tor, ktorí prišli s úplne novým mode­lom star­tu­po­vých inku­bá­to­rov.

Inves­tujú síce menej peňazí, ale do veľ­kého množ­stva star­tu­pov. Vďaka nim poznáme naprí­klad Drop­box, Airbnb či Stripe. Naviac je Gra­ham aj veľmi talen­to­vaný spi­so­va­teľ, eseje na jeho stránke dosiahli minulý rok viac ako 30 mili­ó­nov videní. V tomto článku ti pri­ná­šame výňatky z jeho esejí, ktoré sa týkajú star­tu­pov a toho, ako si môžeš začiatky v pod­ni­kaní čo naj­viac uľah­čiť. Je to niečo na spô­sob „How to make a star­tup for dum­mies“.

http://www.ezebis.com/wp-content/uploads/bfi_thumb/gmic-24-2vomjpk4comhf4a7sk08ow.jpg

foto: ezebis.com

Na začiatku je idea

Na začiatku kaž­dého úspeš­ného star­tupu je myš­lienka. Jedi­nečný nápad, s kto­rým ešte nikto pred­tým nepri­šiel, prí­padne nápad na ino­vá­ciu už zabe­hnu­tých postu­pov. Gra­ham radí, že naj­lep­ším spô­so­bom, ako prísť na túto myš­lienku, je spý­tať sa samých seba, čo by si si prial, aby pre teba spra­vil nie­kto druhý? Ak chceš vymys­lieť orga­nickú star­tu­povú myš­lienku, sústreď sa viac na samotný nápad, a nie na celú jeho rea­li­zá­ciu. Snaž sa len vylep­šiť veci bez toho, aby si hneď uva­žo­val, či sa na tom dá vybu­do­vať pod­ni­ka­nie. Ak sa ti podarí prísť na niečo, čím budeš vytvá­rať hod­notu pre ľudí, máš spo­loč­nosť! Nie je nič cen­nej­šie, ako keď sa podarí spl­niť dosiaľ nespl­ni­teľnú potrebu. Dokonca aj pre­pl­nený trh je dobré zna­me­nie, pre­tože to zna­mená, že tu je dopyt a záro­veň žiadne z exis­tu­jú­cich rie­šení zjavne nie je dosť dobré.

Tie naj­lep­šie star­tu­pové myš­lienky majú nie­koľko spo­loč­ných cha­rak­te­ris­tík – samotní tvor­co­via mali danú potrebu: zis­tili, ako ju pokryť, aj to, ako si pro­dukt sami vyro­biť a navyše len málo­kto ďalší si uve­do­mil, že sa do toho oplatí inves­to­vať čas a námaha. Je výho­dou, že prav­de­po­dob­nosť, že tvoj star­tup zničí kon­ku­ren­cia, je veľmi nízka. Chy­bou mno­hých star­tu­po­vých spo­loč­ností je, že rie­šia prob­lémy, ktoré nikto nemá, alebo ponú­kajú pro­dukty, ktoré nikto nechce. Musíš vytvo­riť niečo, čo buď veľa ľudí chce v malom množ­stve, alebo kľudne aj menej ľudí, ale zato vo veľ­kom.

http://www.doba.sk/wp-content/uploads/2012/02/Facebook-founder-Mark-Zuckerberg.jpg

foto: telegraph.co.uk

Naprí­klad Zuc­ker­berg a jeho Face­book- bola to tak skvelá myš­lienka práve preto, že začí­nala na malom trhu, v kam­puse na Har­varde. Keďže fun­go­vala tam, dalo sa ľahko pred­po­kla­dať, že bude rov­nako úspešná aj na iných ško­lách. To, že spô­sobí až takýto enormný boom asi neča­kal naozaj nikto, ale roz­mach pre­bie­hal cel­kom pri­ro­dzene. Zuc­ker­berg mal tú výhodu, že bol prog­ra­má­to­rom a záro­veň aj cie­ľo­vým pou­ží­va­te­ľom. Je to naj­lep­šie, pre­tože gene­ro­va­nie nových ver­zií a ich tes­to­va­nie sa deje v rámci jed­nej hlavy.

Ďal­šou uži­toč­nou radou, s kto­rou Gra­ham pri­chá­dza je, že naj­čas­tej­šie zbadá prob­lém v sys­téme člo­vek, ktorý nie je pra­vi­del­ným pou­ží­va­te­ľom. Ak si totiž nový user, nesti­hol si si navyk­núť na „sta­tus quo“ a tým pádom vní­mať určité veci ako samoz­rej­mosť. Všetko sa oplatí spo­chyb­ňo­vať a hľa­dať lep­šie rie­še­nia.

Máš čo ponúk­nuť, teraz čo ďalej

Musíš mať dopyt! A nemô­žeš oča­ká­vať, že zákaz­níci prídu za tebou sami. Musíš ísť do davu a zís­kať ich. Zo začiatku to inak nejde. Vezmi si naprí­klad Tima Cooka. On nemôže poslať kaž­dému zákaz­ní­kovi ďakovný email na jeho nový lap­top. Ty však áno. Môžeš poskyt­núť ser­vis, ktorý veľké spo­loč­nosti nemôžu- to je obrov­ská výhoda.

Gra­ham kaž­dému star­tupu odpo­rúča merať si prog­res na týž­den­nej báze. Ak máš sto zákaz­ní­kov, stačí ti v nasle­du­jú­com týždni zís­kať desať ďal­ších a máš 10% rast. Ak by si tento rast udr­žal, po roku máš 14K zákaz­ní­kov a po dvoch, 2 mili­óny. Samoz­rejme, rast sa postupne spo­malí, aj keď budeš robiť vše­možné veci, aby si pri­lá­kal ľudí. Toho sa netreba zľak­núť. Ak je však trh dosta­točne veľký, postupne budeš schopný tieto metódy zau­to­ma­ti­zo­vať a veno­vať svoju pozor­nosť roz­voju biz­nisu v iných sfé­rach.

Gra­ham spo­mína na začiatky s Via­we­bom, ktorý vytvá­ral zákaz­ní­kom online obchody. Neskôr ho kúpila spo­loč­nosť Yahoo a teraz je z toho Yahoo store. Na začiatku boli tak sna­živí, že pre tých vlaž­nej­ších pou­ží­va­te­ľov, sami navrho­vali rie­še­nia. A keď nara­zili na fun­kciu, ktorú nepos­ky­to­vali, jed­no­du­cho ju doprog­ra­mo­vali. Zákaz­ník, náš pán, toto je dôle­žité si uve­do­miť.

Star­tup = rast

Star­tu­pové spo­loč­nosti sú navr­hnuté, aby rástli rýchlo. Týž­denný rast mla­dej spo­loč­nosti by mal byť 5 – 7%. Ak dosiah­neš 10%, darí sa ti extrémne dobre, ak iba 1%, je to zna­me­nie, že si zatiaľ nepri­šiel na to, čo robíš. Naj­lep­ším uka­zo­va­te­ľom rastu sú príjmy, dru­hým sú aktívni pou­ží­va­te­lia.

Scrum

foto: technical.ly

Zau­jí­mavé je, že tie najús­peš­nej­šie star­tupy momen­tálne robia niečo úplne iné, ako pôvodne zamýš­ľali. Musíš byť fle­xi­bilný a pri­pra­vený cho­piť sa lep­šieho rie­še­nia. Meniť však sme­ro­va­nie spo­loč­nosti každý mesiac, by bola tiež fatálna chyba. Ak ale zva­žu­ješ zmenu a zákaz­níci vyze­rajú byť nad­šení, jed­no­značne choď do toho. Drob­nosti zlep­šuj den­no­denne. Uží­va­te­lia zbož­ňujú vylep­še­nia a obzvlášť, keď sú reak­ciou na ich komen­táre.

Na záver Gra­ham pred­sta­vuje rov­nicu, ktorú vyde­du­ko­val po rokoch skú­se­ností so star­tupmi. Zakla­da­te­lia pros­pe­ru­jú­cich spo­loč­ností sa im veno­vali celým srd­com. Zane­chali svoju prácu a vše­tok čas a úsi­lie veno­vali biz­nisu. Tí menej úspešní si zväčša nechá­vali otvo­rené zadné vrátka, kto­rými potom museli z biz­nisu aj vypo­cho­do­vať.

Zdroj: paulgraham.com

Pridať komentár (0)