Star­tu­pový rok 2015

Lukáš Gašparík / 1. januára 2016 / Zo Slovenska

Tak a máme tu rok 2016. Je načase obzrieť sa späť a pozrieť sa na všetko, čo sa nám v star­tu­po­vej komu­nite poda­rilo a čo zasa nie. Čo pri­nie­sol rok 2015 star­tu­po­vej komu­nite na Slo­ven­sku? Chva­la­bohu, pozi­tíva stále pre­vy­šujú nega­tíva a tak môžeme pova­žo­vať uply­nulý rok za viac ako vyda­rený ☺.

Inves­tí­cie do star­tu­pov

Rok 2015 bol nepo­chybne rok inves­ti­cií. Zatiaľ sa pre­in­ves­to­valo naj­väč­šie množ­stvo VC kapi­tálu do star­tu­pov. Presné čísla bohu­žiaľ nie sú dostupné (keďže nie­ktoré inves­tí­cie nie sú verejné). 

Medzi inves­tí­cie, ktoré stoja určite za spo­me­nu­tie pat­ria Aero­mobil (LRJ Capi­tal – presná výška nie je zve­rej­nená, ale radovo je vo výške miliónov/nerátame štátnu pod­poru), Pho­to­neo (Credo Ven­tu­res – inves­tí­cia 2,1 mil.), Diagnose.me (sku­pina inves­to­rov – 800k), Infi­na­rio (LRJ Capi­tal – 500k) a ďal­šie desiatky star­tu­pov, do kto­rých bolo inves­to­vané priamo pro­stred­níc­tvom VC alebo angel inves­to­rov.

aeromobil_3_first_flight_over_the_horizon_countryside

Noví inves­tori

Som, rád že stále pri­bú­dajú aj nové finančné inšti­tú­cie ochotné pod­po­ro­vať star­tu­pový eko­sys­tém nut­nými inves­tí­ciami. Ale hlavne, že za nimi stoja skú­sení pod­ni­ka­te­lia, ktorí nepo­nú­kajú len peniaze, ale aj kva­litný network a nespo­četné skú­se­nosti. Už vyš­šie spo­me­nutý LRJ Capi­tal patrí jed­no­značne medzi tieto inšti­tú­cie. Na čele stoja skú­sení Peter Iri­kov­ský (Grou­pon) a Filip Fis­cher (Pixel­fe­de­ra­tion), čo je určitá záruka tzv. „smart money“. Za zmienku stojí už aj ofi­ciálne otvo­rený star­tu­pový inku­bá­tor Antona Zajaca (Eset) a jeho syna Petra Brid­ges­tart v San­diegu. Anton Zajac patrí k dlho­dobo k najak­tív­nej­ším angel a seed inves­to­rom na Slo­ven­sku, preto sa roz­ho­dol dať svojmu „koníčku“ aj inšti­tu­ci­onálnu formu a vytvo­ril inku­bá­tor priamo v USA.

Úspešné cro­wd­fun­din­gové kam­pane

Čoraz viac Slo­vá­kov sa uchy­ľuje k alter­na­tív­nému fun­drai­singu na cro­wd­fun­din­go­vých plat­for­mách ako Indie­gogo alebo Kicks­tar­ter. Stále je však drtivá väč­šina neús­pěšná! Je to síce na neuve­re­nie, ale napriek tomu sa nájdu aj u nás výnimky, kto­rým sa cie­ľovú sumu nako­niec poda­rilo vyzbie­rať. Medzi ne patrí DEV1S — oku­liare pre počí­ta­čo­vých pro­fe­si­oná­lov a už známy a úspešný Cul­Charge, ktorý v lete pri­šiel s naj­men­šou pre­nos­nou nabí­jač­kou na svete. Neza­bud­nime aj na ďal­šie viac, či menej úspešné (za to veľmi kva­litne pri­pra­vené) kam­pane od Drone’n’baseAmbisc­reen (táto kam­paň ešte stále pre­bieha).

culik

Rok veľ­kých zlú­čení

Asi naj­zná­mejší a určite aj jeden z najús­peš­nej­ších star­tu­pov Piano, sa zlú­čil s jed­ným so svo­jich naj­väč­ších kon­ku­ren­tov Tiny­pass. Novo­vznik­nu­tej spo­loč­nosti takto vzrástli ročné príjmy až na 40$ mil. Ďal­ším zná­mym zlú­če­ním si pre­šiel aj pro­jekt Bat­su­ite, ktorý sa len pred časom zlú­čil s Remote Assis­tant a vytvo­rili tak ešte kva­lit­nejší tím a pro­dukt ako bol dote­raz.

Oča­ká­vané prí­chody

Dlho sme čakali na prí­chod Uberu na Slo­ven­sko a veru doč­kali sme sa (zatiaľ iba v Bra­ti­slave). Reálnu alter­na­tivu náj­dete v čes­kom pomerne úspeš­nom star­tupe Lif­tago, ktorý k nám zaví­tal práve kon­com tohto roka. A samoz­rejme neza­bú­dajme aj na slo­ven­ský HOPIN, do kte­rého inves­to­val J&T a postupne stráca pevnú pôdu pod nohami.

uber-e1417709695631-1940x1090

5 výro­čie star­tu­po­vých Osca­rov a nové kva­litné eventy

Asi naj­výz­nam­nej­šia star­tu­pová udá­losť roka Star­tu­pa­wards oslá­vila svoje piate výro­čie a to naj­lep­ším mož­ným spô­so­bom – port­fó­liom naj­kva­lit­nej­ších star­tu­pov za všet­kých päť roč­ní­kov. Tím Star­tu­pa­wards vedený Miš­kou Jaco­vou sa kaž­dým rokom pre­ko­náva a okrem toho naj­lep­šieho zo star­tu­po­vého sveta pri­náša každý rok aj neza­bu­du­teľnú show. Rok 2015 bol plný tech even­tov a kon­fe­ren­cií, kde sa medzi špičku dostal jed­no­značne Reac­tive 2015, Mob­Con a Star­tupG­rind.

Star­tup­camp no more

Po dlh­šom odml­čaní sa nám prav­de­po­dobne už na trvalo odml­čal pra­pô­vodný star­tu­pový event a to Star­tup­camp. Tu sa stre­tá­vali prví star­tu­pisti, deba­to­vali a pred­sta­vo­vali svoje pro­jekty ďal­ším nad­šen­com. Je dosť možné, že upa­dol aj kvôli tomu, že vzniklo nie­koľko podob­ných even­tov a samotný Star­tup­camp už nespĺňal svoju prvotnú fun­kciu. Bolo by určite super, ak by sa tento event opäť oži­vil, možno oblie­kol do nového šatu, no zacho­val svoju pôvodnú myš­lienku.

Pre­zi­den­tove cesty

Pre nie­koho stále nepo­cho­pi­teľné, pre nás veľmi prí­nosné. Pre­zi­dent Andrej Kiska pokra­čuje v trende z roku 2014 a naďa­lej so sebou berie pod­ni­ka­te­ľov, aka­de­mi­kov a star­tu­pis­tov na zahra­ničné misie, kde sa môžu stret­núť so svo­jimi nápro­tiv­kami. Takto sa vymie­ňajú skú­se­nosti, nad­vä­zujú nové vzťahy a vytvá­rajú nové obchodné pri­le­ži­tosti. Od nás jed­no­značne palec hore.

b152605f-f7f6-40fb-8663-769c1507872e

Jemne“ pre­dra­žené kon­fe­ren­cie

Tec­hmatch Slo­va­kia — kon­fe­ren­cia, o kto­rej sa už toľko popí­salo, že netreba liať ďalší olej do ohňa. Novému vede­niu SBA držíme palce a dúfame, že bude viac počú­vať tých, pre kto­rých všetky tieto akcie vlastne robí.

Pár fai­lov, ale nič tra­gické

Kon­com tohto roka skon­čil ambi­oci­ózny star­tup Drop­pie. Ďalší známy pro­jekt Tageme to zavrel začiat­kom roka, po nie veľmi úspeš­nej Indie­gogo kam­pani sa po tomto star­tupe zľahla zem. Kaž­do­pádne, neús­pe­chy pat­ria k životu a robia ľuďí sil­něj­šími a odoľ­nej­šími do ďal­šieho „boja“. Verím, že to bude tak aj v týchto dvoch prí­pa­doch.

11139778_831671890260829_1986722681774002633_n

Vzde­lá­va­nie na ško­lách

Konečne sa pohli ľady a začalo sa niečo diať aj na naších stred­ných a vyso­kých ško­lách. Vyz­dvi­hnúť chcem hlavne dve akti­vity a to Teach for Slo­va­kia a Star­tup Slo­va­kia. TFS sa zame­riava na hľa­da­nie nových líd­rov, kto­rých Slo­ven­sko tak úpen­livo potře­buje. Star­tup Slo­va­kia sa zas viac zame­riava na vyso­koš­kol­skú edu­ká­ciu, kde šíri star­tu­povú filo­zo­fiu, jej naj­nov­šie prí­stupy, metódy a trendy.

Štát predsa len pomáha

Nie je to úplne bez­ná­dejné s tým naším štá­tom, ktorý predsa len pri­šiel so sériou opat­rení, ktoré majú pomôcť slo­ven­ským začí­na­jú­cim pod­ni­ka­te­ľom. Všetky plá­no­vané ‚ale už aj schvá­lené zmeny a novely náj­dete TUTU. Prí­padne si môžete pre­zrieť celú Kon­cep­ciu pod­pory slo­ven­ských star­tu­pov.

Pridať komentár (0)