Star­tu­po­vý rok 2015

Lukáš Gašparík / 1. januára 2016 / Zo Slovenska

Tak a máme tu rok 2016. Je nača­se obzrieť sa späť a pozrieť sa na všet­ko, čo sa nám v star­tu­po­vej komu­ni­te poda­ri­lo a čo zasa nie. Čo pri­nie­sol rok 2015 star­tu­po­vej komu­ni­te na Slo­ven­sku? Chva­la­bo­hu, pozi­tí­va stá­le pre­vy­šu­jú nega­tí­va a tak môže­me pova­žo­vať uply­nu­lý rok za viac ako vyda­re­ný ☺.

Inves­tí­cie do star­tu­pov

Rok 2015 bol nepo­chyb­ne rok inves­ti­cií. Zatiaľ sa pre­in­ves­to­va­lo naj­väč­šie množ­stvo VC kapi­tá­lu do star­tu­pov. Pres­né čís­la bohu­žiaľ nie sú dostup­né (keď­že nie­kto­ré inves­tí­cie nie sú verej­né).

Medzi inves­tí­cie, kto­ré sto­ja urči­te za spo­me­nu­tie pat­ria Aero­mo­bil (LRJ Capi­tal – pres­ná výš­ka nie je zve­rej­ne­ná, ale rado­vo je vo výš­ke miliónov/nerátame štát­nu pod­po­ru), Pho­to­neo (Cre­do Ven­tu­res – inves­tí­cia 2,1 mil.), Diagnose.me (sku­pi­na inves­to­rov – 800k), Infi­na­rio (LRJ Capi­tal – 500k) a ďal­šie desiat­ky star­tu­pov, do kto­rých bolo inves­to­va­né pria­mo pro­stred­níc­tvom VC ale­bo angel inves­to­rov.

aeromobil_3_first_flight_over_the_horizon_countryside

Noví inves­to­ri

Som, rád že stá­le pri­bú­da­jú aj nové finanč­né inšti­tú­cie ochot­né pod­po­ro­vať star­tu­po­vý eko­sys­tém nut­ný­mi inves­tí­cia­mi. Ale hlav­ne, že za nimi sto­ja skú­se­ní pod­ni­ka­te­lia, kto­rí nepo­nú­ka­jú len penia­ze, ale aj kva­lit­ný network a nespo­čet­né skú­se­nos­ti. Už vyš­šie spo­me­nu­tý LRJ Capi­tal pat­rí jed­no­znač­ne medzi tie­to inšti­tú­cie. Na čele sto­ja skú­se­ní Peter Iri­kov­ský (Grou­pon) a Filip Fis­cher (Pixel­fe­de­ra­ti­on), čo je urči­tá záru­ka tzv. „smart money“. Za zmien­ku sto­jí už aj ofi­ciál­ne otvo­re­ný star­tu­po­vý inku­bá­tor Anto­na Zaja­ca (Eset) a jeho syna Pet­ra Brid­ges­tart v San­die­gu. Anton Zajac pat­rí k dlho­do­bo k najak­tív­nej­ším angel a seed inves­to­rom na Slo­ven­sku, pre­to sa roz­ho­dol dať svoj­mu „koníč­ku“ aj inšti­tu­ci­onál­nu for­mu a vytvo­ril inku­bá­tor pria­mo v USA.

Úspeš­né cro­wd­fun­din­go­vé kam­pa­ne

Čoraz viac Slo­vá­kov sa uchy­ľu­je k alter­na­tív­né­mu fun­drai­sin­gu na cro­wd­fun­din­go­vých plat­for­mách ako Indie­go­go ale­bo Kicks­tar­ter. Stá­le je však drti­vá väč­ši­na neús­pěš­ná! Je to síce na neuve­re­nie, ale napriek tomu sa náj­du aj u nás výnim­ky, kto­rým sa cie­ľo­vú sumu nako­niec poda­ri­lo vyzbie­rať. Medzi ne pat­rí DEV1S — oku­lia­re pre počí­ta­čo­vých pro­fe­si­oná­lov a už zná­my a úspeš­ný Cul­Char­ge, kto­rý v lete pri­šiel s naj­men­šou pre­nos­nou nabí­jač­kou na sve­te. Neza­bud­ni­me aj na ďal­šie viac, či menej úspeš­né (za to veľ­mi kva­lit­ne pri­pra­ve­né) kam­pa­ne od Drone’n’baseAmbisc­re­en (táto kam­paň ešte stá­le pre­bie­ha).

culik

Rok veľ­kých zlú­če­ní

Asi naj­zná­mej­ší a urči­te aj jeden z najús­peš­nej­ších star­tu­pov Pia­no, sa zlú­čil s jed­ným so svo­jich naj­väč­ších kon­ku­ren­tov Tiny­pass. Novo­vznik­nu­tej spo­loč­nos­ti tak­to vzrást­li roč­né príj­my až na 40$ mil. Ďal­ším zná­mym zlú­če­ním si pre­šiel aj pro­jekt Bat­su­ite, kto­rý sa len pred časom zlú­čil s Remo­te Assis­tant a vytvo­ri­li tak ešte kva­lit­nej­ší tím a pro­dukt ako bol dote­raz.

Oča­ká­va­né prí­cho­dy

Dlho sme čaka­li na prí­chod Ube­ru na Slo­ven­sko a veru doč­ka­li sme sa (zatiaľ iba v Bra­ti­sla­ve). Reál­nu alter­na­ti­vu náj­de­te v čes­kom pomer­ne úspeš­nom star­tu­pe Lif­ta­go, kto­rý k nám zaví­tal prá­ve kon­com toh­to roka. A samoz­rej­me neza­bú­daj­me aj na slo­ven­ský HOPIN, do kte­ré­ho inves­to­val J&T a postup­ne strá­ca pev­nú pôdu pod noha­mi.

uber-e1417709695631-1940x1090

5 výro­čie star­tu­po­vých Osca­rov a nové kva­lit­né even­ty

Asi naj­výz­nam­nej­šia star­tu­po­vá udá­losť roka Star­tu­pa­wards oslá­vi­la svo­je pia­te výro­čie a to naj­lep­ším mož­ným spô­so­bom – port­fó­li­om naj­kva­lit­nej­ších star­tu­pov za všet­kých päť roč­ní­kov. Tím Star­tu­pa­wards vede­ný Miš­kou Jaco­vou sa kaž­dým rokom pre­ko­ná­va a okrem toho naj­lep­šie­ho zo star­tu­po­vé­ho sve­ta pri­ná­ša kaž­dý rok aj neza­bu­du­teľ­nú show. Rok 2015 bol plný tech even­tov a kon­fe­ren­cií, kde sa medzi špič­ku dostal jed­no­znač­ne Reac­ti­ve 2015, Mob­Con a Star­tupG­rind.

Star­tup­camp no more

Po dlh­šom odml­ča­ní sa nám prav­de­po­dob­ne už na trva­lo odml­čal pra­pô­vod­ný star­tu­po­vý event a to Star­tup­camp. Tu sa stre­tá­va­li prví star­tu­pis­ti, deba­to­va­li a pred­sta­vo­va­li svo­je pro­jek­ty ďal­ším nad­šen­com. Je dosť mož­né, že upa­dol aj kvô­li tomu, že vznik­lo nie­koľ­ko podob­ných even­tov a samot­ný Star­tup­camp už nespĺňal svo­ju prvot­nú fun­kciu. Bolo by urči­te super, ak by sa ten­to event opäť oži­vil, mož­no oblie­kol do nové­ho šatu, no zacho­val svo­ju pôvod­nú myš­lien­ku.

Pre­zi­den­to­ve ces­ty

Pre nie­ko­ho stá­le nepo­cho­pi­teľ­né, pre nás veľ­mi prí­nos­né. Pre­zi­dent Andrej Kis­ka pokra­ču­je v tren­de z roku 2014 a naďa­lej so sebou berie pod­ni­ka­te­ľov, aka­de­mi­kov a star­tu­pis­tov na zahra­nič­né misie, kde sa môžu stret­núť so svo­ji­mi nápro­tiv­ka­mi. Tak­to sa vymie­ňa­jú skú­se­nos­ti, nad­vä­zu­jú nové vzťa­hy a vytvá­ra­jú nové obchod­né pri­le­ži­tos­ti. Od nás jed­no­znač­ne palec hore.

b152605f-f7f6-40fb-8663-769c1507872e

Jem­ne“ pre­dra­že­né kon­fe­ren­cie

Tec­hmatch Slo­va­kia — kon­fe­ren­cia, o kto­rej sa už toľ­ko popí­sa­lo, že netre­ba liať ďal­ší olej do ohňa. Nové­mu vede­niu SBA drží­me pal­ce a dúfa­me, že bude viac počú­vať tých, pre kto­rých všet­ky tie­to akcie vlast­ne robí.

Pár fai­lov, ale nič tra­gic­ké

Kon­com toh­to roka skon­čil ambi­oci­óz­ny star­tup Drop­pie. Ďal­ší zná­my pro­jekt Tage­me to zavrel začiat­kom roka, po nie veľ­mi úspeš­nej Indie­go­go kam­pa­ni sa po tom­to star­tu­pe zľah­la zem. Kaž­do­pád­ne, neús­pe­chy pat­ria k živo­tu a robia ľuďí sil­něj­ší­mi a odoľ­nej­ší­mi do ďal­šie­ho „boja“. Verím, že to bude tak aj v tých­to dvoch prí­pa­doch.

11139778_831671890260829_1986722681774002633_n

Vzde­lá­va­nie na ško­lách

Koneč­ne sa pohli ľady a zača­lo sa nie­čo diať aj na naších stred­ných a vyso­kých ško­lách. Vyz­dvi­hnúť chcem hlav­ne dve akti­vi­ty a to Teach for Slo­va­kia a Star­tup Slo­va­kia. TFS sa zame­ria­va na hľa­da­nie nových líd­rov, kto­rých Slo­ven­sko tak úpen­li­vo potře­bu­je. Star­tup Slo­va­kia sa zas viac zame­ria­va na vyso­koš­kol­skú edu­ká­ciu, kde šíri star­tu­po­vú filo­zo­fiu, jej naj­nov­šie prí­stu­py, metó­dy a tren­dy.

Štát pred­sa len pomá­ha

Nie je to úpl­ne bez­ná­dej­né s tým naším štá­tom, kto­rý pred­sa len pri­šiel so séri­ou opat­re­ní, kto­ré majú pomôcť slo­ven­ským začí­na­jú­cim pod­ni­ka­te­ľom. Všet­ky plá­no­va­né ‚ale už aj schvá­le­né zme­ny a nove­ly náj­de­te TUTU. Prí­pad­ne si môže­te pre­zrieť celú Kon­cep­ciu pod­po­ry slo­ven­ských star­tu­pov.

Pridať komentár (0)